Tehak­se fil­mi ket­ta­heit­jast EGERT JÕE­SAA­REST ja pa­ra- ehk in­vas­por­dist Ees­tis

1095
Fil­mi­me­he KARL AGA­PUU ja ket­ta­heit­ja EGERT JÕE­SAA­RE sel­ja ta­ha jääb Kol­ga­kü­la jalg­pal­lip­lat­si äär­de ra­ja­tud ket­ta­hei­te­ring. Seal oli või­ma­lik pa­ras­port­la­sel ko­roo­na-erio­lu­kor­ra ajal omaet­te tree­ni­da.

Kol­ga-Aab­last pä­rit fil­mi­te­gi­ja KARL AGA­PUU ko­gub pro­jek­ti­le „Film Eesti paraspordist“ toe­tust Hooand­ja kau­du.

Ees­ti tipp-pa­ras­port­la­ne, ket­ta­heit­ja Egert Jõe­saar on ka­hel kor­ral kuu­lu­ta­tud Kuu­sa­lu val­la pa­ri­maks mees­port­la­seks, vii­ma­sel kol­mel aas­tal päl­vi­nud Lok­sa pa­ri­ma mees­sport­la­se tiit­li ja pree­mia. Kui­gi ko­du asub Kuu­sa­lu val­las Ha­ra kü­las, re­gist­ree­ris ta end mõ­ne aja eest Lok­sa lin­na ela­ni­kuks – oma va­nae­ma juur­de.

Ta sel­gi­tab, et põh­jus on spon­sor­lu­ses: „Taot­le­sin, kuid ei saa­nud kü­si­tud toe­tust ko­du­val­last. Onu Ai­vo Jõe­saar, kes on aas­taid te­ge­le­nud in­va­spor­di­ga, soo­vi­tas kü­si­da Lok­sa lin­nast. Lok­salt saan kord aas­tas sti­pen­diu­mi, ole­ne­valt lin­na ra­ha­lis­test või­ma­lus­test. Suu­rim sum­ma on ol­nud 2000 eu­rot. Sel aas­tal toe­tab Lok­sa mind 1000eu­ro­se sti­pen­diu­mi­ga. Li­saks on mul või­ma­lus ta­su­ta ka­su­ta­da Lok­sa spor­di­kes­ku­se jõu­saa­li.“

Veel toe­ta­vad te­ma spor­di­te­ge­vust Meie Toi­du­kau­bad, ter­vi­se­pood Biaks ning Au­den­tes või­ma­lu­se­ga ka­su­ta­da tren­ni­deks spor­di­saa­li. Spon­so­rid on lei­tud tä­nu isik­li­ke­le tut­vus­te­le, mär­gib sport­la­ne. Toe­tu­sed ai­ta­vad ta­su­da tree­ne­ri­le ja fü­sio­te­ra­peu­di­le, toi­du eest spor­di­laag­ri­tes, sõi­du­ku­lu ja võist­lus­te osa­lus­ta­su. Min­gil ajal käis ta end tut­vus­ta­mas ja spon­sor­lust kü­si­mas ka teis­tes fir­ma­des, kuid tu­le­mus­te­ta ja loo­bus.

Bal­ti Fil­mi- ja Mee­dia­koo­li (BFM) rist­mee­dia tu­deng, Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne Karl Aga­puu Ta­pur­last on nüüd al­ga­ta­nud mit­meo­sa­li­se mee­diap­ro­jek­ti, et tõm­ma­ta tä­he­le­pa­nu Egert Jõe­saa­re sport­li­ke­le püüd­lus­te­le ja laie­malt Ees­ti pa­ra­sport­las­te­le, ke­da mär­ga­tak­se vä­he. Ka­vas on te­ha film, fo­to­näi­tus, sot­siaal­mee­dias­se vi­deo, kü­las­ta­da koo­le.

Alates selle nädala teisipäevast kogutakse internetiplatvormi Hooandja abil toetust dokumentaalfilmile, mis on üks osa suuremast transmeedia projektist. Ko­gu­da soo­vi­tak­se 3464 eu­rot, et ka­tta teh­ni­ka­ren­di ja võt­teg­ru­pi trans­por­di ku­lud fil­mi tei­seks eta­piks. See on mii­ni­mum­ku­lu fil­mi­mi­se jät­ka­mi­seks, nii fil­mi kui pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on suu­rem, mär­gib Karl Aga­puu.

Ees­märk on To­kyo olüm­pia­män­gud
Egert Jõe­saar on Ees­tis pa­rim pa­ra-ket­ta­heit­ja ning üks vä­hes­test pro­fes­sio­naal­se­test pa­ras­port­las­test. See tä­hen­dab, et ta tööl ei käi, pü­hen­dub tree­ni­mi­se­le. Ne­li aas­tat ta­ga­si osa­les Rio de Ja­nei­ro pa­rao­lüm­pia­män­gu­del, mis pee­ti pä­rast su­veo­lüm­pia­män­ge. Siht ja loo­tus oli osa­le­da tä­na­vu su­vel To­kyo pa­rao­lüm­pia­män­gu­del, kuid ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu on olüm­pia­män­gud lü­ka­tud aas­ta võr­ra eda­si.

„Ees­märk on en­di­selt olüm­pia­män­gud, pü­hen­dan end täie­li­kult spor­di­le, ei jak­sa kor­ra­ga kes­ken­du­da töö­le ja tree­ni­mi­se­le. Päe­vas on kaks tree­nin­gut, hom­mi­kul teh­ni­li­ne ja õh­tul jõut­renn. Va­he­peal puh­kan, ko­gun jõu­du. Tipps­por­ti olen tei­nud vii­ma­sed viis aas­tat, mul­le meel­dib en­nast aren­da­da ja end üle­ta­da,“ sõ­nab Tal­lin­na Üli­koo­li Haap­sa­lu kol­ledži ra­ken­du­sin­for­maa­ti­ka eria­la ba­ka­lau­reu­sek­raa­di­ga sport­la­ne.

Pü­hen­du­nud tree­nin­gud on too­nud tu­le­mu­si, ta on ühe olu­li­se ees­mär­gi täit­nud – üle­ta­nud 50 meet­ri pii­ri. Prae­gu­ne ket­ta­hei­te­re­kord on 50,84 meet­rit, käe­so­le­va su­ve ees­märk on hei­ta 55 meet­rit.

Maail­ma pa­re­mus­jär­jes­tu­ses on Egert Jõe­saar pa­ras­port­las­te F44 klas­si ket­ta­hei­tes oma tu­le­mu­se­ga seits­men­dal ko­hal. Ku­na pa­ras­port­las­te­le on Ees­tis ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lu­si vä­he, võist­leb ta ko­du­rii­gis sa­ge­li koos ta­vas­port­las­te­ga, et oleks kon­ku­rent­si.

„Kan­te­ri ja Kup­pe­ri­ga ma mõõ­tu ei võ­ta, aga on ka neid ter­veid sport­la­si, kes hei­da­vad 50 meet­rit,“ lau­sub Egert Jõe­saar.

Te­ma tree­ner on Mart Ol­man, ai­tab tree­ner Prii­du Niit. Fü­sio­te­raa­piat teeb Siim Al­to­saar.
„Mul on üks jalg tei­sest vei­di lü­hem ja puu­dub hüp­pe­lii­ges. Ke­tast ei saa hei­ta ta­va­li­se teh­ni­ka­ga, püüan lei­da pa­ri­mat pöö­ra­mis­teh­ni­kat, et ke­tast len­da­ma saa­da. Vii­ma­sed viis aas­tat olen ot­si­nud en­da­le kõi­ge so­bi­va­mat va­rian­ti, sel­lest saab ha­ka­ta are­ne­ma ja kau­gust püü­da,“ üt­leb Egert Jõe­saar, kes eel­mi­sel pü­ha­päe­val tä­his­tas 26. sün­ni­päe­va.

Tõs­ta pa­ras­port mee­dia hu­vior­bii­ti
„Olen käi­nud Egert Jõe­saa­re­le võist­lus­tel kaa­sa ela­mas, näi­nud pa­ras­port­las­te te­ge­me­si ja saa­nud aru, mis toi­mub – sport­la­sed tree­ni­vad, võist­le­vad, kuid laie­malt tea­tak­se neist ja nen­de saa­vu­tus­test vä­he. Ku­na po­le mee­dia­ka­jas­tust, on pa­ras­port­las­tel ras­ke lei­da spon­so­reid. Ta­ha­me pa­ras­por­tla­si toe­ta­da, et neid roh­kem mär­ga­taks,“ sel­gi­tab BF­Mi tu­deng Karl Aga­puu, kui­das sün­dis mõ­te te­ha Eger­tist ja ka teis­test pa­ras­port­las­test film ning laiem mee­diap­ro­jekt.

Publiku uuringus, kus küsitleti nii 20- kui 40aastaseid, selgus, et paraspordist teatakse vähe, sest meediakajastus on väike. Mõ­ned pa­ra­sport­la­sed ju­ba üle­ta­vad ti­he­mi­ni uu­dis­kün­nist, kuid ena­mi­kust rää­gi­tak­se ai­nult nel­ja aas­ta ta­gant seo­ses pa­rao­lüm­pia­ga. See tä­hen­dab vä­hest fän­ni­baa­si ja tõ­sias­ja, et kui mee­dias ei rää­gi­ta, siis ei ole era­sek­to­ri spon­so­rid sport­la­sest hu­vi­ta­tud.

Karl Aga­puu: „Põ­hi­rõhk on fil­mis Eger­til, et te­ma kau­du tut­vus­ta­da pa­ras­por­ti. Kui­gi te­ma seob ko­gu fil­mi, rää­gi­me ka teis­te pa­ras­port­las­te­ga ko­ge­mus­test, uu­ri­me, mis ala­de­ga ne­mad te­ge­le­vad, kes nad on ja kust nad tu­le­vad. In­terv­juee­ri­me oma­va­lit­sus­juh­ti­de, kui­das val­lad-lin­nad puu­de­ga ini­me­si ja nen­de spor­ti­mis­või­ma­lu­si toe­ta­vad. Sel­gi­ta­me, kui­das eri­ne­va­te puue­te­ga sport­la­sed oma­va­hel võist­le­vad. Ko­gu pro­jek­ti ees­märk on tut­vus­ta­da eest­las­te­le Ees­ti pa­ras­port­la­seid, tuua nei­le roh­kem spon­so­reid era­fir­ma­dest.“

Eelmine artikkelSuur­pea põ­lis­kü­la soo­vib jät­ku­valt kü­la ja­ga­mist
Järgmine artikkelAru­kü­la staa­dion kauem ava­tud