Suur­pea põ­lis­kü­la soo­vib jät­ku­valt kü­la ja­ga­mist

433
Suur­pea endises sõjaväelin­na­kus ela­tak­se suu­res viie­kor­ru­se­li­ses ja kol­mes kol­me­kor­ru­se­li­ses kor­ter­ma­jas.

Suur­pea Kü­la­selt­si esin­da­ja Sig­ne Blum saa­tis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le kir­ja, kus tea­tab, et Suur­pea põ­lis­kü­la ela­ni­kud soo­vi­vad kü­la eral­da­mist sõ­ja­väe­lin­na­kust ja pa­lu­vad, et sel­le­ga te­ge­le­taks eda­si. Põ­lis­kü­la ela­ni­kud on 27. mail val­la ja Suur­pea kol­me hu­vig­ru­pi esin­da­ja­te­ga toi­mu­nud koh­tu­mi­sel teh­tud komp­ro­miss­et­te­pa­ne­ku lä­bi aru­ta­nud ja leia­vad, et see on so­bi­lik ai­nult üle­mi­ne­ku ajaks. Val­la esin­da­jad soo­vi­ta­sid va­li­da kü­la­le ja lin­na­ku­le eral­di kü­la­ko­gud ja al­ga­ta­da val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mi­ne, kir­jas on sel­le koh­ta öel­dud: „Lu­ba­dus kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mi­seks tun­dub prob­le­maa­ti­li­ne, ku­na kü­la­va­ne­ma­te koo­so­le­kul on see tee­ma pi­kalt üle­val ol­nud, aga la­hen­dust po­le se­ni lei­tud,“ Sig­ne Blum li­sas, et kü­la­rah­va tä­he­le­pa­ne­ku­te jär­gi tu­leks te­ha lin­na­ku ela­ni­ke seas sel­gi­tus­tööd, osad seal­sed ela­ni­kud pea­vad Suur­peaks ai­nult lin­na­kut ja suur prob­leem on lin­na­kus prae­gu seo­ses aia­maa­de­ga, sest maao­ma­ni­ku soo­vil pea­vad ela­ni­kud aia­maa­dest loo­bu­ma. Suur­pea kü­la 115 ela­nik­ku saat­sid val­la­va­lit­su­se­le märt­sis taot­lu­se ja­ga­da kü­la ja lin­nak eral­di asus­tu­sük­su­seks. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas mai lõ­pus toi­mu­nud is­tun­gil Suur­pea asus­tus­jao­tu­se muut­mi­se me­net­lu­se.

Eelmine artikkelRan­na uued hal­da­jad pea­vad Sal­mis­tul koh­vi­kut kol­man­dat su­ve
Järgmine artikkelTehak­se fil­mi ket­ta­heit­jast EGERT JÕE­SAA­REST ja pa­ra- ehk in­vas­por­dist Ees­tis