Keh­ras pi­dut­se­ti Põr­gu­põh­ja päe­val 25. kor­da

52
Põr­gu­põh­ja päe­va üks pea­kor­ral­da­jaist, tä­na­vu­ses sõus Jür­kat män­gi­nud AN­NE­LY PAK­KA­NE koos mul­lu Põr­gu­põh­ja Jür­kaks ni­me­ta­tud HEI­KI KAL­VI­KU­GA.

Lau­päe­val, 5. au­gus­til toi­mus Keh­ras Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa peop­lat­sil 25. kor­da Põr­gu­põh­ja päev.

„Esi­me­ne kord te­gi­me se­da 26 aas­tat ta­ga­si, 1998. aas­tal, kuid ko­roo­na tõt­tu jäi üks aas­ta va­he­le, see­tõt­tu pi­da­si­me nüüd juu­be­li­pi­du,“ sel­gi­tas Põr­gu­põh­jas elav Sil­va Lau­pa, kes on koos An­ne­ly Pak­ka­se­ga ol­nud al­gu­sest pea­le lin­nao­sa­päe­va üks pea­kor­ral­da­jaist.

Ka­vas olid tra­dit­sioo­ni­li­sed rah­va­li­kud män­gud ja vik­to­riin, Ar­go Kau­ge orien­tee­ru­misk­lu­bist Põr­gu­põh­ja viis lä­bi la­bü­rin­dis orien­tee­ru­mi­se võist­lu­se. Ka tä­na­vu toi­mu­sid las­te kos­tüü­mi­kon­kurss ning kõigile ko­kan­dus­võist­lus, mis sellel aastal kan­dis ni­me „Juu­be­liül­la­tus“. Pa­ri­maks tun­nis­ta­tud või­lei­va­tort pan­di hil­jem oks­jo­ni­le.

Päe­va kul­tuu­rip­rog­ram­mi kuu­lu­sid teat­rie­ten­dus las­te­le ning kont­sert, kus esi­ne­sid He­le-Riin Sa­lus­te ning Keh­ra rah­va­ma­ja rah­va­tant­su­rühm Päi­ke­se­ra­tas ja mem­me­de­rühm Kad­ri.

Sil­va Lau­pa kir­ju­ta­tud õh­tu­ne sõue­ten­dus kan­dis tä­na­vu ni­me „Miss Põr­gu“. Põr­gu mis­si­kan­di­daa­did olid Jür­ka ja Juu­la tü­tar Ker­li, ke­da män­gis Ker­li Va­rend, il­ma­tüd­ruk Tuu­li, kel­le rol­lis oli And­res Pak­ka­ne ja pa­ga­ri­tü­tar Ma­ri Hei­ki Kal­vi­ku ke­has­tu­ses. Kos­mee­ti­kut män­gis Lii­vi Siil, mis­si­kan­di­daa­te tree­ni­nud selt­si­mees Or­gut Re­net Roo­si, mis­si­de­le rii­deid va­li­nud Žen­ja Fo­ki­nit Sir­je Vool­maa, ars­ti Ur­mas Pak­ka­ne, žürii­liik­me­test Ser­gei Be­lin­ko must­las­pa­ru­nit, Mar­gus Roo­si Ül­lar Jör­ber­gi ning Maia Põ­la­je­va Al­la Pu­gat­šo­vat. Sõu kul­mi­nee­rus Soo­me eu­ro­lau­li­ku Kää­ri­jä et­teas­te­ga, laul­ja rol­lis oli Ar­go Kau­ge, te­ma tant­su­tüd­ru­ku­te­na as­tu­sid üles Iti Mei Neio ja Hend­rik Lill­soo.

„När­vee­ri­sin, ku­na sai­me te­ha vaid ühe ni­ge­la proo­vi, kuid mu näit­le­jad on vä­ga an­de­kad. Pa­nid rah­va rõk­ka­ma,“ kii­tis Sil­va Lau­pa.

Põr­gu­põh­ja uut Jür­kat ja Juu­lat tä­na­vu ei va­li­tud, sõue­ten­du­ses said Jür­ka ja Juu­la lin­di Põr­gu­põh­ja päe­va kor­ral­dus­tii­mi kuu­lu­vad An­ne­ly Pak­ka­ne ja Ai­re Mart­sepp.

Eelmine artikkelHEIKI VUNTUSELE Leaderi elutöö preemia
Järgmine artikkelKõr­veaial esit­le­ti ing­li­s­keel­set raa­ma­tut VEL­JO TOR­MI­SEST