Täna­vu viiak­se el­lu Keh­ra kesk­lin­na koh­ta esi­ta­tud 7 et­te­pa­ne­kut

907
Kehra linn.

Möö­du­nud sü­gi­sel kü­sis Ani­ja val­la­va­lit­sus ela­ni­kelt ideid, mi­da ja ku­hu Keh­ra lin­na kes­ku­ses pla­nee­ri­da. Kuu aja jook­sul esi­ta­ti geoin­fo­süs­tee­mi EVALD kau­du li­gi 40 et­te­pa­ne­kut. Val­la aren­dus­juhi In­geld­rin Au­gi sõ­nul aru­ta­ti val­la­va­lit­su­se ma­jan­du­so­sa­kon­nas ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des, mil­li­sed neist et­te­pa­ne­ku­test võiks tä­na­vu el­lu viia. Neid on kok­ku 7.

Suu­rim neist on Keh­ra koo­liõue­le lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne, sel­le on val­la­vo­li­ko­gu ju­ba va­rem ot­sus­ta­nud, 2020. aas­ta ee­lar­ves­se on pla­nee­ri­tud 450 000 eu­rot ning väl­jak val­mib sü­gi­seks, Keh­ra koo­li 170. juu­be­liks. Üle­jää­nud et­te­pa­ne­ku­te el­lu­vii­mi­ne nii suu­ri ku­lu­tu­si ei nõua. Keh­ra kä­si­pal­li­klu­bi on 30. te­ge­vu­saas­ta täi­tu­mi­se pu­hul pak­ku­nud väl­ja san­ga­ri­te al­lee idee ehk Kes­ku­se tä­na­va äär­de puu­deal­lee ra­ja­mi­se.

„Pea­me se­da veel kä­si­pal­li­klu­bi­ga aru­ta­ma, üks tei­ne et­te­pa­nek oli püs­ti­ta­da Kes­ku­se tä­na­va ring­rist­mi­ku kes­ke­le kuns­ti­pä­ra­ne taies mõ­ne Keh­ra süm­bo­li­ga – ehk võiks see kan­da kä­si­pal­li­san­ga­ri­te sõ­nu­mit,“ sõ­nas aren­dus­juht.

Keh­ra kel­gu­mäe Ko­se maan­tee pool­ne nõlv on ka­vas ku­jun­da­da vi­suaal­selt ke­na­maks. Idee­kor­je ajal pa­ku­ti väl­ja is­tu­ta­da sin­na ilu­põõ­said: „Pea­me ku­jun­da­mi­sel ar­ves­ta­ma, et se­da nõl­va oleks edas­pi­di liht­ne hool­da­da.“

Üks vä­ga hea idee oli In­geld­rin Au­gi hin­nan­gul män­gu­väl­ja­ku­te­le väi­ke­las­te­le so­bi­vate at­rakt­sioo­ni­de li­sa­mi­ne. Ta üt­les, et tä­na­vu on plaan pai­gal­da­da män­gup­lat­si­de­le väik­se­ma­te­le las­te­le mõel­dud kii­ged. Ka on sel aas­tal plaa­nis kor­ras­ta­da Keh­ra raud­tee­jaa­ma juu­res asu­va mä­les­tus­ki­vi ümb­rus, mis prae­gu mär­je­mal ajal ei näe ke­na väl­ja. Val­la­va­lit­sus lei­dis veel, et sel aas­tal võiks rea­li­see­ri­da idee­kor­je ajal väl­ja pa­ku­tud mõt­te te­ha jaa­ma lä­he­dal Põh­ja tä­na­va ää­res asu­va kuu­ri sei­na­le mõ­ni vah­va maa­ling, näi­teks soo­mus­rong või mi­da­gi muud Va­ba­dus­sõ­ja tee­ma­list.

In­geld­rin Aug li­sas, et töös­se on võe­tud ka et­te­pa­nek pai­gal­da­da Kes­ku­se tä­na­va­le Keh­ra sis­se­sõi­du juur­de ter­vi­tus­silt või ni­me­mo­nu­ment, na­gu on mõ­nel tei­sel Ees­ti lin­nal: „Sel­le te­ge­mi­seks meil küll tä­na­vu­ses ee­lar­ves ra­ha pla­nee­ri­tud ei ole, kuid käi­vi­ta­me oma­kor­da idee­kor­je, mis­su­gu­ne võiks see ter­vi­tus­silt ol­la. Ehk on või­ma­lik sel­le jaoks ra­ha pla­nee­ri­da li­saee­lar­ves, kui kont­sept­sioon on pai­gas.“

Eelmine artikkelTul­ge pre­si­den­di­mat­ka­le!
Järgmine artikkelPrü­gi sor­tee­ri­mi­sest Kuu­sa­lu val­las