Tul­ge pre­si­den­di­mat­ka­le!

626
RIIVO NOOR.

RII­VO NOOR,
Ani­ja val­la­va­nem

Tä­na­vu toi­mub Aeg­vii­du mail ju­ba 17. kor­da pre­si­den­di­matk. Pre­si­den­di­mat­ka uh­ke ni­me ta­ga on sa­ma uh­ke matk. See on mõ­nus küm­ne ki­lo­meet­ri pik­ku­ne kul­ge­mi­ne möö­da Kõr­ve­maa kau­nist maas­ti­kku, koos hea­de sõp­ra­de­ ja tei­ste mõ­nu­sa­te kaas­las­te­ga. See ei ole võist­lus, vaid nau­ding lii­ku­mi­sest, ter­vis­lik aja­vii­de ja aus­tu­s­aval­dus Kõr­ve­maa ilu­sa­le loo­du­se­le. Pre­si­den­di­matk saab al­gu­se mat­ka­pea­lin­nast Aeg­vii­dust, kul­geb lä­bi Ne­li­jär­ve mä­ge­de, möö­da kau­ni­test jär­ve­dest ja oo­si­dest, jõuab Jä­ne­da­le.

Pre­si­den­di mat­ka­ra­da on oma ni­me saa­nud ka­he pre­si­den­di, Kons­tan­tin Pät­si ja Ar­nold Rüüt­li jär­gi. Pre­si­dent Päts oli Ne­li­jär­ve tu­ris­ti­de ko­du idee al­ga­ta­ja ja ehi­tu­se ra­has­ta­ja ning Jä­ne­da põl­lu­töö­koo­li ra­ja­ja. Ar­nold Rüü­tel oli sa­ma koo­li vi­list­la­ne. Mõ­le­mad lii­ku­sid tih­ti siin­se­tel met­sa­tee­del, kust nüüd kul­geb­ pre­si­den­di mat­ka­ra­da.

Mat­ka al­ga­ta­sid 2004. aas­tal en­di­ne sport­la­ne Ma­ti Karp ja osaü­hing Jä­ne­da Mõis ee­sot­sas sel­le ju­hi En­no Mus­ta­ga. Al­ga­tu­se­ga lii­tu­sid ko­he ka Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­kus ning mõ­le­mad val­lad, kel­le ter­ri­too­riu­mil ra­da kul­ges, Leht­se ja Aeg­vii­du vald.

Pre­si­den­di­matk on ala­ti ol­nud seo­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­ga, toi­mub ala­ti meie rii­gi sün­ni­päe­va, 24. veeb­rua­ri järg­sel esi­me­sel lau­päe­val. Olen kin­del, et see on­gi pa­rim viis tä­his­ta­da meie ko­du­maa sün­ni­päe­va – lii­ku­da rei­palt koos pe­re ja sõp­ra­de­ga värs­kes õhus.
Mat­ka va­ra­sem pat­roon pre­si­dent Ar­nold Rüü­tel on pre­si­den­di­mat­ka­del peaae­gu ala­ti osa­le­nud, vaid paar kor­da pi­di mat­ka Kõr­ve­maal ame­ti­rei­si­de tõt­tu va­he­le jät­ma. Mul on vä­ga hea meel, et ka prae­gu­ne pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid, kes on ala­tes 2018. aas­tast pre­si­den­di­mat­ka amet­lik pat­roon, on võt­nud mat­ka omaks ja leid­nud ae­ga osa­le­mi­seks.

Aas­ta­te jook­sul on suu­sa­mat­kast saa­nud ta­va­li­ne jalg­si­matk. Ilm­selt on sel­les suu­rim süü lu­me puu­du­mi­sel. Õn­neks on see muu­tus mõ­ju­ta­nud po­si­tiiv­selt mat­kast osa­võt­ja­te ar­vu, mis on kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul vii­mas­tel aas­ta­tel üle­ta­nud ju­ba 1500 ini­me­se pii­ri. Täp­set ar­vu ei tea­ta, ku­na mat­ka­le pi­le­teid ei müü­da, sest see on kõi­gi­le osa­le­ja­te­le ta­su­ta.

Sel aas­tal on pre­si­den­di­mat­ka lä­bi­mi­seks kaks või­ma­lust. Üks tee­kond kul­geb ter­vi­se­ra­jal ning tei­ne, na­tu­ke liht­sam ver­sioon on jõu­da Jä­ne­da­le möö­da kerg­liik­lus­teed. Ter­vi­se­ra­jal lii­ku­des on mat­ka­ra­ja pik­kus 10 ki­lo­meet­rit, kerg­liik­lus­teel lii­ku­ja­tel tu­leb lä­bi­da 7 ki­lo­meet­rit. Tee­kond viib ka Ne­li­jär­ve Puh­ke­kes­ku­sesse, kus lah­ke pe­re­rah­vas kos­ti­tab mat­ka­li­si soo­ja tee ja suu­pis­te­te­ga. Siht­punk­tis Jä­ne­da Mus­ta Tä­ku Tal­lis oo­tab osa­le­jaid soe supp.

Kes tu­leb mat­ka­le kau­ge­malt, nen­de jaoks on kõi­ge mu­ga­vam tul­la Aeg­vii­tu Tal­lin­nast kell 11 väl­ju­va mat­ka­ron­gi­ga. Jä­ne­dalt saab õh­tu­poo­li­kul bus­si­ga ta­ga­si Aeg­vii­tu ning sealt kell 16.34 Tal­lin­na poo­le väl­ju­va­le ron­gi­le.

Kui Sa mõt­led, mi­da te­ha va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va järg­sel esi­me­sel lau­päe­val, mis lii­g­aas­ta tõt­tu on tä­na­vu 29. veeb­ruar, siis kut­sun Sind Aeg­vii­tu. Võ­ta kaa­sa oma pe­re, sõb­rad ja hea tu­ju ning tu­le lii­gu meie rii­gi ter­vi­seks. Ga­ran­tee­ri­me mee­leo­lu­ka üri­tu­se, pa­ra­ja füü­si­li­se koor­mu­se, soo­ja toi­du ning või­ma­lu­se koos Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di­ga pil­ti te­ha.
Näe­me pre­si­den­di­mat­kal!

Eelmine artikkelVanapaganad ja Kaval-Antsud
Järgmine artikkelTäna­vu viiak­se el­lu Keh­ra kesk­lin­na koh­ta esi­ta­tud 7 et­te­pa­ne­kut