Prü­gi sor­tee­ri­mi­sest Kuu­sa­lu val­las

346

Sü­gi­sel Kuu­sa­lu kesk­koo­lis toi­mu­nud val­la koo­li­noor­te osa­lus­koh­vi­kus tõs­ta­ta­ti ühe tee­ma­na prü­gi sor­tee­ri­mi­ne. Tõ­de­ti, et noo­red ja ka täis­kas­va­nud ei adu tih­ti­pea­le sel­li­se kesk­kon­na­sõb­ra­li­ku te­ge­vu­se va­ja­lik­kust. Koo­lis küll rää­gi­tak­se prü­gi sor­tee­ri­mi­sest, kuid noo­red ei võ­ta se­da tih­ti­pea­le pii­sa­valt tõ­si­selt, et ka pä­ri­selt nii toi­mi­da.

Osa­lus­koh­vi­ku kor­ral­dus­toim­kon­da kuu­lu­nud Kuu­sa­lu koo­li abi­tu­rient ja õpi­la­se­sin­du­se eel­mi­ne pre­si­dent Klaa­ra Saar edas­tas ühi­selt al­ga­ta­tud kü­si­mus­te ja esi­ta­tud prob­lee­mi­de koh­ta in­fo Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le.

Prü­gi­tee­ma koh­ta kom­men­tee­ris ta Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pal­ju­des pe­re­des ei sor­tee­ri­ta prü­gi ning hak­ka­jad noo­red võik­sid tut­vus­ta­da sor­tee­ri­mis­print­sii­pe oma ko­du­des ja ka teis­te­le, kes sel­le­ga ei te­ge­le.

Ta kir­jel­das, et õpi­la­sed vis­ka­vad kõi­ge roh­kem ära pa­be­rit, taa­rat, toi­du­jäät­meid ja -pa­ken­deid: „Koo­li­des on ka spet­siaal­sed prü­gi­kas­tid taa­ra­le ning bio­jäät­me­te­le, va­ja­lik oleks ka pa­be­ri ja plastp­rü­gi sor­tee­ri­mi­seks, sest koo­li­pe­red on suu­red ja prü­gi te­kib pal­ju.“

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Eli­na Ei­na­ru üt­les, et osa­lus­koh­vi­ku tee­ma­tõs­ta­tu­sest ajen­da­tu­na on pan­dud prü­gi­kast Kuu­sa­lu ale­vi­kust koo­li­ni kul­ge­va kerg­liik­lus­tee tun­ne­li juur­de. Veel on plaa­nis pai­gu­ta­da prü­gi­kas­tid Kuu­sa­lu ja Kol­ga kerg­liik­lus­tee­de äär­de. Val­la­va­lit­su­se­le saab veel­gi esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid, ku­hu hä­das­ti va­ja pan­na prü­gi­kas­te.

Prü­gi sor­ti­mi­se koh­ta mär­kis ta, et Kuu­sa­lu val­las on ale­vi­kes ning kü­la­des pa­ken­di­kon­tei­ne­rid, ku­hu saab ta­su­ta ära viia sor­tee­ri­tud prü­gi. Kok­ku on val­las 75 pa­ken­di­kon­tei­ne­rit: 25 kü­las-ale­vi­kus on klaas­pa­ken­di, 33 ko­has se­ga­pa­ken­di ning 9 asu­ko­has pa­be­ri ja pa­pi kon­tei­ne­rid. Kon­tei­ne­ri­te­le on pan­dud vas­ta­vad kleep­sud.

Eli­na Ei­na­ru: „Pa­ken­di­te ta­su­ta ko­gu­mi­ne tu­le­neb pa­ken­di­sea­du­sest. Ees­tis on kolm pa­ken­dior­ga­ni­sat­sioo­ni: Toot­ja­vas­tu­tu­sor­ga­ni­sa­tioon OÜ, Ees­ti Taas­ka­su­tu­sor­ga­ni­sat­sioon MTÜ ja MTÜ Ees­ti Pa­ken­di­ring­lus. Val­la­maj­ja on kü­la­dest he­lis­ta­tud ning kü­si­tud, et miks peab pa­ken­deid sor­ti­ma ja eral­di kon­tei­ne­ri­tes­se pa­ne­ma, kui prü­giau­tos­se kal­la­tak­se kõik kok­ku. See on va­le­aru­saam. Prü­giau­tod on mul­ti­funkt­sio­naal­sed, sor­tee­ri­tud pa­ken­did kal­la­tak­se ma­si­nas ol­me­jäät­me­test eral­di, te­ge­li­kult neid ei se­ga­ta ol­me­jäät­me­te­ga.“

Ta li­sas, tih­ti he­lis­ta­tak­se val­la­maj­ja ja tea­ta­tak­se täis saa­nud pa­ken­di­kon­tei­ne­rist, ar­va­tak­se, et val­la­ma­jast kor­ral­da­tak­se ära­ve­du. Kuid tea­ta­da tu­leks pa­ken­di­fir­ma­le, kel­le and­med on kon­tei­ne­ri­le pan­dud kleep­sul. Val­la­va­lit­sus nen­de kon­tei­ne­ri­te tüh­jen­da­mist ei koor­di­nee­ri, sel­le te­ge­vu­se eest ta­su­vad pa­ken­dior­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le pa­ken­di­toot­jad ja -maa­le­too­jad.

„Üks kor­duv kü­si­mus on ka, kas ja kui põh­ja­li­kult peab pa­ken­deid en­ne kon­tei­ne­ris­se vii­mist pe­se­ma. Kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi sõ­num sel­le koh­ta on järg­mi­ne: pa­ken­deid pe­se­ma ei pea, se­da te­hak­se hil­jem pe­se­mis­lii­nil, kuid pa­kend peab ole­ma tilk­kuiv ehk ei to­hi til­ku­da,“ sel­gi­tas kesk­kon­na­spet­sia­list.

Elekt­roo­ni­ka­ro­mu­sid ehk kõi­ke, mil­lel on kül­jes elekt­ri­ju­he, saab Kuu­sa­lu val­las te­ma sõ­nul viia Kiiu jäät­me­jaa­ma, Kol­ga töö­ko­ja õuel asu­vas­se elekt­roo­ni­ka­ro­mu­de kas­ti või Lok­sa jäät­me­jaa­ma.

Eelmine artikkelTäna­vu viiak­se el­lu Keh­ra kesk­lin­na koh­ta esi­ta­tud 7 et­te­pa­ne­kut
Järgmine artikkelMART LAAN­PE­RE ja KAI­RIT TAM­METS tea­dus­töö aas­tap­ree­mia lau­reaa­did