Taa­si­se­seis­vu­nud Ees­ti üks esi­me­si era­poo­de on Sood­las te­gut­se­nud üle 30 aas­ta

622
VIR­VE JÕE­RAND ja ING­MAR KUU­SIK: „Ilm­selt on Sood­la poe pü­si­mi­se alus, et ole­me ko­gu aeg ole­mas ja pood iga päev lah­ti.“

Sood­la poe oma­ni­kud VIR­VE JÕE­RAND ja ING­MAR KUU­SIK päl­vi­vad Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi.

Kui eel­mi­sel nä­da­lal ot­sus­ta­ti Sood­la poe­pi­da­jaid Vir­ve Jõe­ran­da ja Ing­mar Kuu­si­kut tun­nus­ta­da val­la tee­ne­te­mär­gi­ga, ei osa­nud val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kee­gi öel­da, kui kaua on Sood­las era­kaup­lus te­gut­se­nud.

„Ole­me siin ol­nud nii kaua, et meie ole­ma­so­lu on en­dast­mõis­te­tav,“ üt­leb Sõ­nu­mi­too­ja­le üle 30 aas­ta Sood­las poo­di pi­da­nud Vir­ve Jõe­rand.

Sood­la kaup­lu­se­hoo­ne, mis on üht­la­si ka oma­ni­ke ko­du, on Ing­mar Kuu­si­ku sõ­nul seest suu­rem kui väl­jast ning 20 aas­ta jook­sul on se­da pi­de­valt suu­re­maks ehi­ta­tud.

Ka kaup­lu­se kauaaeg­ne pe­re­nai­ne ise ei mä­le­ta, mil­lal täp­selt õn­nes­tus va­rem Har­ju Tar­bi­ja­te Koo­pe­ra­tii­vi­le kuu­lu­nud kaup­lus eras­ta­da ja ava­da sel­les Har­ju ra­joo­ni esi­me­ne era­pood, va­na­de aja­leh­te­de and­me­tel ka ko­gu Ees­ti esi­me­ne era­kä­tes maa­pood.

„Ma po­le suur aja­loo­kor­ja­ja, aja­leh­te­de väl­ja­lõi­ked on küll al­les, aga kuu­päe­va ja aas­taar­vu juu­res po­le. Ilm­selt oli see 1990. aas­tal,“ ole­tab ta.

Sa­ma kin­ni­tab poe kü­la­lis­te­raa­ma­tu sis­se­kan­ne Keh­ra koo­li too­na­selt di­rek­to­rilt Har­ri El­lar­tilt, kes 1990nda­te al­gu­ses kuu­lus Har­ju Tar­bi­ja­te Koo­pe­ra­tii­vi ju­ha­tus­se. Sis­se­kan­dest sel­gub, et koo­pe­ra­tii­vi vo­li­ko­gu koo­so­le­kul 26. ap­ril­lil 1990 ot­sus­ta­ti Sood­la pood „esi­me­se pää­su­ke­se­na“ an­da eraet­te­võt­teks. Ot­su­se kin­ni­tas Har­ju maa­va­lit­sus.

Mõ­nin­ga­se mõt­le­mi­se pea­le mee­nub Vir­ve Jõe­ran­na­le, et era­poe ava­mi­ne lan­ges sa­ma­le päe­va­le, mil paar ki­lo­meet­rit ee­mal taa­sa­va­ti Va­ba­dus­sõ­ja Pris­ke au­sam­mas. Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja, kes oli au­sam­ba juu­res, käi­nud ka poo­di sis­se õn­nis­ta­mas. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Han­nes Pik­kel, kes 30 aas­tat ta­ga­si käis koo­li­poi­si­na koos sõp­ra­de­ga nii Pris­kel kui Sood­la poe juu­res, mä­le­tab, et Pii­be maan­tee äär­ne oli sel päe­val au­to­sid täis, poe et­te oli ko­gu­ne­nud um­bes 500 ini­mest ning leh­vi­sid si­ni­must­val­ged li­pud.

Esi­me­sel era­poel fi­liaa­lid Keh­ras ja Lee­sil
Va­rem Tal­lin­na Kau­ba­ma­jas töö­ta­nud Vir­ve Jõe­rand ko­lis Sood­las­se ning läks kü­la­poo­di müü­jaks 1985. aas­tal.

„Mõ­ned noo­red ar­va­vad, na­gu mi­na oleks siin poo­di alus­ta­nud. Te­ge­li­kult oli siin pood ju­ba am­mu en­ne mind. Üks va­nem ini­me­ne üt­les, et ju­ba 1939. aas­tal. Mi­nul sai siin 15. no­vemb­ril 35 aas­tat,“ ju­tus­tab ta.

Kui 1980nda­te lõ­pus tu­lid nii-öel­da uued tuu­led, hak­kas Vir­ve Jõe­rand koos too­na­se abi­kaa­sa­ga tegutsema, et saaks poe eras­ta­da: „Ra­ha pea­le ei mõel­nud, liht­salt hu­vi­tav oli. 1989. aas­ta ke­va­del, kui pood kuu­lus veel koo­pe­ra­tii­vi­le, te­gin siia et­te vä­li­koh­vi­ku. Sest sel ajal olid kau­ba­päe­vad, kü­la­rah­vas ko­gu­nes poe et­te kau­baau­tot oo­ta­ma ning koh­vi­kus ae­ga vee­tes oli se­da mõ­nu­sam te­ha.“

Ta li­sab, et poe en­da­le saa­mi­ne pol­nud liht­ne, kuid ilm­selt käis nii pal­ju pea­le, et lõ­puks sai loa pood koos kau­ba­ga ära os­ta. Kaup­lu­se­hoo­ne eest tu­li ko­he maks­ta, kau­ba eest ta­su­ti jä­rel­mak­su­ga ehk siis, kui see müü­dud. Vir­ve Jõe­rand on al­les hoi­du­nud aja­le­he­väl­ja­lõi­get, mis an­nab tea­da, et vas­ta­valt le­pin­gu­le sai pood kau­bad Har­ju Tar­bi­ja­te Koo­pe­ra­tii­vilt, kes tõi need eri­ta­su eest ko­ha­le. Veel saab sealt tea­da, et poe­pe­re on soe­ta­nud veoau­to, mil­le­ga ka­vat­se­tak­se ka ise As­sa­kult kau­pa ve­da­da, tu­leb oda­vam ning kaup jõuab poo­di va­rem kui koo­pe­ra­tii­vi kau­ba­rin­gi­ga. Sa­mu­ti on kir­jas, et kui vii­ma­sel kuul Har­ju Tar­bi­ja­te Koo­pe­ra­tii­vi al­lu­vu­ses müüs Sood­la pood kau­pa 70 000 rub­la eest, siis esi­me­se kuu jook­sul pe­re­koo­pe­ra­tii­vi­na ju­ba 80 000 rub­la eest.

„Sel ajal oli ju kõik­jal kau­ba­puu­dus. Ku­na esi­me­ne era­pood oli kõi­gi jaoks uus ja hu­vi­tav, ol­di nõus mei­le kau­pa and­ma. Käi­si­me kauba jä­rel Lin­nu­vab­ri­kus, Lei­bu­ris, Tar­tu vors­ti­vab­ri­kus,“ mee­nu­tab Vir­ve Jõe­rand.

Al­gu­saas­tail oli töö­ta­jaid pal­ju, sest mit­mel pool ta­he­ti, et teh­ku ka nei­le oma pood. Nii oli­ Sood­la kaup­lu­sel pea­gi mi­tu fi­liaa­li Keh­ras, paar aas­tat hoi­dis koo­pe­ra­tiiv Sood­la Pood töös ka Lee­si poo­di tookordses Loksa val­las.

Kaup­lus ja töö­lis­söök­la
1997. aas­tast peab Vir­ve Jõe­rand Sood­las toi­duk­raa­mi ja es­ma­tar­be­kau­pa­de­ga kaup­le­vat poo­di koos elu­kaas­la­se Ing­mar Kuu­si­ku­ga, kes mär­gib, et nen­de äris on ol­nud eri­ne­vaid ae­gu: „Na­gu Sood­la jõe vee­ta­se, kord on ma­da­lam, kord kõr­gem.“

Vir­ve Jõe­rand li­sab, et vii­ma­sed küm­me aas­tat on ol­nud õn­neks sta­biil­ne. Mõ­le­mad on se­da meelt, et kui va­nas­ti sai kõ­vas­ti tööd ra­ba­tud, siis prae­gu on liht­ne – tu­leb vaid tel­li­da ja ko­gu kaup tuuak­se ko­ha­le.

Aas­taid ta­ga­si te­gut­se­ti Lil­lis ja Pil­la­pa­lus ka au­to­kaup­lu­se­na, see­jä­rel te­gi Ing­mar Kuu­sik naa­ber­kü­la­de ea­ka­te toi­du­kraa­mi ko­ju­ve­du. Va­rem käis Lil­li ja Pil­la­pa­lu rah­vas ka Sood­las ost­mas. Nüüd käib vä­he ning 80 ela­ni­ku­ga kü­las ei suu­daks Ing­mar Kuu­si­ku kin­ni­tu­sel kü­la­pood hak­ka­ma saa­da, kui ei asuks Pii­be maan­tee ää­res. Kui­gi ka mõ­ned Tal­lin­nas töö­ta­vad ko­ha­li­kud ee­lis­ta­vad suur­te­le kau­ban­dus­kes­kus­te­le kü­la­poo­di, sest neist saab va­ja­li­ku kraa­mi kii­re­mi­ni kät­te, on töö­päe­va­del põ­hi­li­sed klien­did ehi­ta­jad-au­to­ju­hid. Nad käi­vad Sood­las söö­mas ja os­ta­vad ka toi­duk­raa­mi kaa­sa.

„Te­gi­me poo­di kaks­küm­mend aas­tat ta­ga­si baa­ri­nur­ga, kuid see ku­ju­nes töö­lis­söök­laks,“ sel­gi­tab Vir­ve Jõe­rand.

Ümb­rus­kon­na lii­va­kar­jää­ri­des töö­ta­vad au­to­ju­hid on sa­ge­li ne­li päe­va jär­jest ko­ha­peal, ka öö­bi­vad kar­jää­ris, ning käi­vad siis va­hel mi­tu kor­da päe­vas Sood­la poes söö­mas. Sa­mu­ti lõu­na­ta­vad seal kaug­ve­du­de ja met­sa­veoau­to­ju­hid. Osa on neist poe­rah­va­le ju­ba nii tut­ta­vad, et kui ak­nast nä­hak­se mõnd tu­le­mas, võib toi­du val­mis pan­na.

„Min­git rek­laa­mi me tei­nud po­le, ilm­selt au­to­ju­hid suht­le­vad oma­va­hel ning rek­laam le­vib suust su­hu,“ sõ­nab Ing­mar Kuu­sik.

Päe­va jook­sul käib Sood­la poes söö­mas kesk­mi­selt 50 ini­mest. Me­nüüs on ala­ti kaks sup­pi ja kolm toe­ka­mat toi­tu, ka ham­bur­ge­rid: „Tee­me liht­said toi­te, hakk­li­ha­kas­tet val­mis­tan 1966. aas­ta ko­ka­raa­ma­tu ret­sep­ti jär­gi. Sel­le koh­ta on öel­dud gur­mee­toit.“

Tüh­ja kõ­hu­ga ei lah­ku nä­da­las seits­mel päe­val ava­tud poest kee­gi. Kui kõik sel­leks päe­vaks val­mis­ta­tu on ot­sas, on va­ruks val­ve­toit, sar­del­lid ha­pu­kap­sa­ga. Se­da tel­lib mõ­ni klient ise­gi siis, kui me­nüüs on muudki head-pa­re­mat.

Ka oma kü­la rah­vas käib aeg-ajalt poes söö­mas või os­tab val­mis­toi­tu kaa­sa. Vir­ve Jõe­rand ju­tus­tab, et erio­lu­kor­ra ajal, kui pal­jud olid kaug­tööl, käi­di neilt lau­sa ämb­ri­ga pe­re­le sup­pi vii­mas: „Tul­lak­se ka kau­ge­malt. Üks ko­du­kon­to­ris töö­ta­nud nai­ne Raa­si­kult käis ko­ju val­mis­toi­tu ost­mas. On pe­re­sid, kes sõi­da­vad Õis­mäelt või Maar­dust siia söö­ma.“

Kaa­der ot­sus­tab
„Kaad­rid ot­sus­ta­vad, meil on töö­ta­ja­te­ga vä­ga ve­da­nud, lä­bi­jooks­jaid ei ole,“ kii­dab Ing­mar Kuu­sik.

Pea­le oma­ni­ke on Sood­la poes tööl müü­jad ja kokk. Nen­de töög­raa­fik on paind­lik, ku­na Vir­ve Jõe­rand ja Ing­mar Kuu­sik ela­vad poe­ma­jas, on see­tõt­tu ena­mas­ti ko­gu aeg ko­hal, tee­vad ka ise süüa ja müü­vad kau­pa. Nä­da­la­va­he­tus­tel töö­ta­vad­ki vaid ka­he­ke­si. Va­ja­du­sel on abiks ol­nud ka pe­re­liik­med, pe­re­nai­se lap­sed ja lap­se­lap­sed.

„Ko­gu meie elu on siin­sa­mas, kui oled ko­dus, siis ei saa aru­gi, et teed tööd,“ mär­gib Vir­ve Jõe­rand.

Ta mee­nu­tab, et 30 aas­tat ta­ga­si oli Sood­la poe era­kä­tes­se müü­mi­seks va­ja­lik ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se nõu­so­lek: „And­sin val­lamajas all­kir­ja, et siin peab pood säi­li­ma. Sel ajal ei tead­nud kee­gi, kui­das elu lä­heb, aga olen sel­lest lu­ba­du­sest kin­ni pi­da­nud. Viis­teist aas­tat pean veel töö­ta­ma, siis saab Sood­la poes 50 aas­tat täis.“