Taas tu­leb ko­ha­li­ke va­li­mis­te aas­ta

23

Ok­toob­ris täi­tub ne­li aas­tat vii­mas­test ko­ha­li­kest va­li­mis­test ning va­li­tak­se vo­li­ko­gu­de uued koos­sei­sud. Va­li­mis­päev on pü­ha­päev, 17. ok­too­ber.

Mit­mel pool on ko­ha­li­kud po­lii­ti­kud ju­ba et­te­val­mis­tus­te­ga alus­ta­nud – ole­ma­so­le­va­tes va­li­mis­lii­tu­des või par­tei­de kon­to­ri­tes aru­ta­tak­se kan­di­daa­ti­de ni­me­kir­ja­de koos­ta­mi­se tee­mal, on ol­nud kuul­da ka uu­te va­li­mis­lii­tu­de loo­mi­se plaa­ni­dest.

Kü­sit­le­me Sõ­nu­mi­too­jas see­kord Ida-Har­ju val­da­de po­lii­ti­kuid eri va­li­mis­lii­tu­dest ja par­tei­de ni­me­kir­ja­dest, et lu­ge­ja­te­le meel­de tu­le­ta­da va­li­mis­te lä­he­ne­mist. Va­li­mis­te aas­tal saa­vad mõ­ned­ki te­ge­vu­sed või väl­jaüt­le­mi­sed laiema tä­hen­du­se.

Esi­ta­si­me kü­si­mu­se 2017. aas­ta sü­gi­sel val­la­vo­li­ko­gu­des­se va­li­tud va­li­mis­lii­tu­de/ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­te­le, kes on prae­gu volikogus või vallavalitsuses. Pa­lu­si­me hin­nan­gut lõp­pe­nud aas­ta­le ko­ha­li­kus po­lii­ti­kas ja kü­si­si­me, kas osa­le­vad järg­mis­tel va­li­mis­tel.