Ani­ja val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud

45
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve. Ee­lar­ve vas­tu­võt­mi­se poolt olid vo­li­ko­gu 17 lii­get, üks jäi era­poo­le­tuks. Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 10 202 226 eu­rot ehk 3 prot­sen­ti vä­hem kui eel­mi­se aas­ta esialg­ses ee­lar­ves. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud on 9 640 266 eu­rot, see on võr­rel­des eel­mi­se aas­ta kär­pe-eel­se ee­lar­ve­ga 1,4 prot­sen­ti vä­hem. In­ves­tee­ri­da ka­van­da­tak­se 3,35 mil­jo­nit eu­rot, in­ves­tee­rin­gu­te kat­teks võe­tak­se 2,5 mil­jo­nit eu­rot lae­nu. Ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mist prog­noo­si­tak­se 5,7 mil­jo­nit eu­rot, mis on sa­ma pal­ju, kui lae­kus 2020. aas­tal, maa­mak­su 240 600 eu­rot. Rii­giee­lar­ve ta­san­dus- ja toe­tus­fon­dist saa­dak­se 3 048 552 eu­rot. Ku­lu­dest lä­heb 60 prot­sen­ti ehk 5,4 mil­jo­nit ha­ri­du­se­le, 10 prot­sen­ti va­ba aja, kul­tuu­ri ja spor­di­vald­kon­na­le, 9 prot­sen­ti sot­siaal­se­le kait­se­le, 6 prot­sen­ti kesk­kon­na­kait­se­le ja üld­va­lit­se­mi­se­le. Suu­ri­mad in­ves­tee­rin­gud on ka­van­da­tud Ala­ve­re koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­miseks, mil­leks on ee­lar­ves 1 137 600 eu­rot ning Keh­ra Las­te­ta­re uue ma­ja ehi­ta­mi­seks ja va­na lam­mu­ta­mi­seks, sel­leks ka­van­da­tak­se 2 071 975 eu­rot, mil­lest 972 000 eu­rot taot­le­tak­se CO2 meet­mest.

Eelmine artikkelTaas tu­leb ko­ha­li­ke va­li­mis­te aas­ta
Järgmine artikkelKeh­ra Snai­pers alus­tas spor­di­lii­du Jõud jää­ho­ki­tur­nii­ri või­du­ga