Sigu­la ring­tee mus­ta kat­te al­la pa­ne­kust

107
Pilt on illustratiivne.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­sel nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil tek­kis val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve tei­sel lu­ge­mi­sel pi­kem aru­te­lu seo­ses Si­gu­la kü­la ring­tee mus­ta kat­te al­la pa­ne­ku­ga.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas is­tun­gil pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku ka­su­ta­da kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ja Soo­dla har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­sest tek­ki­va ne­ga­tiiv­se mõ­ju lee­ven­da­mi­se te­ge­vus­te el­lu­vii­mi­seks har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­piir­kon­nas rii­gilt Kuu­sa­lu val­la­le eral­da­tav 142 160,88 eu­rot sih­t-ots­tar­be­li­selt. Osa sel­lest sum­mast suu­na­ta Si­gu­la kü­la ring­tee tei­se eta­pi mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks ning üle­jää­nu kesk­po­lü­goo­ni­ga piir­ne­va­te kü­la­de tee­de pa­ren­da­mi­seks vas­ta­valt kü­la­va­ne­ma­telt mais 2020 vo­li­ko­gu­le esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­le.
Kris­to Pa­lu põh­jen­das, miks esi­tas muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku al­les is­tun­gil. Pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli va­rem, ent tal ei ol­nud või­ma­lik saa­da sel­gi­tu­si en­ne, kui ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, mis toi­mus pä­rast täh­tae­ga.

Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas Kris­to Pa­lu et­te­pa­ne­ku pea­le pro­tes­ti, sest lä­heb vas­tuol­lu vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se­ga, mil­le jär­gi aru­ta­tak­se val­laee­lar­ve või li­saee­lar­ve lu­ge­mi­sel vaid täh­ta­jaks esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid.

Vo­li­ko­gu esi­mees tea­tas, et see­kord­se li­saee­lar­ve me­net­le­mi­sel oli pii­sa­valt ae­ga pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­seks. Sa­mas sõ­nas ta: „Saan aru pro­tes­tist, aga pean mõist­li­kuks pan­na muu­da­tu­set­te­pa­ne­kud hää­le­tu­se­le.“

Vo­li­ko­gu esi­mees lu­ges muu­da­tu­set­te­pa­ne­ku uues­ti et­te ja pa­ni hää­le­tu­se­le. Muu­da­tu­set­te­pa­nek ei leid­nud vo­li­ni­ke toe­tust, poolt olid 6, vas­tu 11 rah­vae­sin­da­jat.

Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du põh­jen­das hää­le­ta­mi­se­le järg­ne­nud sõ­na­võ­tus, et te­ma vas­tu­hääl ei ol­nud pa­ha­taht­lik te­gu Si­gu­la kü­la suu­nas: „See töö on plaa­nis nii­gi ära te­ha, kas kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ra­hast ot­se või muust sum­mast, ei ole va­het.“

Vo­li­ko­gu asee­si­mees Su­lev Vald­maa sel­gi­tas pä­rast hää­le­ta­mist sa­mu­ti, et Si­gu­la kan­di rah­vas on am­mu pöör­du­nud val­la­va­lit­su­se poo­le soo­vi­ga tee kor­da te­ha ja loo­de­ta­vas­ti saab see teh­tud.

Kris­to Pa­lu kom­men­tee­ris, et on vä­ga ter­vi­ta­tav, kui on plaan ehi­ta­da val­mis ko­gu ring­tee, se­ni on rää­gi­tud plaa­nist te­ha pool sel­lest teest.

And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald tõ­des, et val­laee­lar­ves ei ka­jas­tu Si­gu­la tee tei­se­le poo­le mus­ta kat­te pa­nek.

Eel­mi­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du lau­sus, et koa­lit­sioon on Si­gu­la tee osas oma sei­su­koh­ta sel­gelt väl­jen­da­nud, poo­le ula­tu­ses on le­ping sõl­mi­tud, sel­les osas saab Si­gu­la tee mus­ta kat­te ja kui on ra­ha, siis ka tei­se­le poo­le­le pan­nak­se must ka­te. Ta li­sas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et käe­so­le­va aas­ta in­ves­tee­rin­gud val­la­tee­des­se on veel ot­sus­ta­ma­ta, see aru­te­lu sei­sab ees.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sõ­nas, et eel­mi­sel aas­tal vee­ti poo­le­le Si­gu­la ring­teest kruu­sa ja teh­ti alus­ka­te, jaa­ni­päe­vaks peaks sel­le teeo­sa ka­he ja poo­le kord­ne pin­da­mi­ne ehk must ka­te ole­ma teh­tud.

Si­gu­la kü­la 5ki­lo­meet­ri­sest ring­teest pan­nak­se mus­ta kat­te al­la 2,2 ki­lo­meet­rit, töö­de mak­su­mus on 71 412 eu­rot, tee­tööd teeb rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na OÜ War­ren Sa­fe­ty.

Rii­gilt po­lü­goo­ni ja har­ju­tus­väl­ja mõ­ju lee­ven­da­mi­seks eral­da­ta­va sum­ma ka­su­ta­mi­se tee­ma oli pi­ke­malt aru­tu­sel möö­du­nud aas­ta juu­nis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil. Val­la­vo­li­ko­gu mää­ras siis 10 poolt-, 7 vas­tu- ja 1 era­poo­le­tu hää­le­ga kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­sest tek­ki­va ne­ga­tiiv­se mõ­ju piir­kon­naks ko­gu Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mi. Vo­li­ko­gu otsustas, et rii­gilt saa­davad toe­tus­sum­mad ne­ga­tiiv­se mõ­ju lee­ven­da­mi­seks suu­na­tak­se Kuu­sa­lu val­la tee­des­se ja ha­ri­du­s-a­su­tus­te ta­ris­tus­se.

Kuu­sa­lu vald saab vas­ta­valt sep­temb­ris 2019 kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le aas­ta­tel 2019-2023 sih­tots­tar­be­list toe­tust kok­ku 710 804,40 eu­rot – 142 160,88 eu­rot aas­tas.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelTam­mis­tu, Lee­si ja Tam­mis­pea kü­las ra­ja­ti ise kii­re in­ter­ne­ti võrk