Selt­si uus ju­ha­tus taa­se­lus­tas Pik­va-Ara­va kü­la­päe­va tra­dit­sioo­ni

532
Pik­va-Ara­va kü­la­päe­va kor­ral­da­jad: ak­tiiv­ne abi­li­ne MA­RI­TA REIS­MAA ning kü­la­selt­si ju­ha­tu­sest KAT­RIN ROO­ME­RE, MA­RET KI­VIS­TU, ERK­KI REIS­MAA, ER­KO KRUU­SA­MÄ­GI ja KEI­LI MALTS. Fo­to Ma­rit­te Varb­las

„Ree­del oli­me mu­res, et vih­ma­ga on kee­ru­li­ne kü­la­päe­va pi­da­da. Ba­tuu­di asen­da­si­me po­ni­sõi­du ja must­kunst­ni­ku­ga. Õn­neks sa­das lau­päe­val vä­he ja kü­la­päev läks kor­da,“ üt­les MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu ju­ha­tu­se lii­ge Ma­ret Ki­vis­tu.

Lau­päe­val, 9. juu­lil toi­mu­nud kü­la­päe­va­l käis rah­vast pal­ju, tul­di ja min­di, osa­le­jaid võis ol­la üle saja. La­vaks ko­hen­da­tud haa­gis ja võist­lu­sed olid Pik­val kü­la­ma­ja ta­ga plat­sil. La­val esi­ne­sid Piip ja Tuut, must­kunst­nik, an­sam­bel Va­na Kal­lim ja teh­ti val­gus­sõud. Las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le olid komp­leks­võist­lu­sed ning köie­ve­du. Ko­hal oli Keh­ras te­gut­se­va Val­gus­mee­dia võt­te­grupp, kes fil­mis ja te­gi in­terv­juu­sid. Sal­ves­tus aval­da­tak­se You­tu­be´is Val­gus­mee­dia Q Uu­dis­te saa­tes.

Kü­la­selt­si kauaaegsemad liikmed tä­nasid kü­la­päe­va tra­dit­sioo­ni taa­se­lus­ta­mi­se eest uut ju­ha­tust, kes va­li­ti mul­lu sü­gi­sel. Ma­ret Ki­vis­tu: „Kui po­leks ak­tii­vset ja ta­het täis ju­ha­tust, siis ük­si mi­da­gi ära ei teeks.“

Kü­la­päe­va kor­ral­da­mi­seks saa­di 2450 eu­rot ko­ha­li­ku oma­al­ga­tu­se prog­ram­mist, 10prot­sen­di­li­ne omao­sa­lus li­sa­ti Ani­ja val­la ee­lar­vest saa­dud kü­la­ra­hast.

Eelmine artikkelHAN­NES PIK­KEL Ani­ja vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las pa­neb tee­de­le mus­ta kat­te OÜ ŠEI­KER TEED