Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed

153
Raasiku vald.

Ke­va­del erio­lu­kor­ra tõt­tu ära jää­nud Raa­si­ku val­la las­te lau­lu­võist­lus vii­di Aru­kü­la rah­va­ma­jas lä­bi pü­ha­päe­val, 18. ok­toob­ril. Osa­võt­jaid oli 47, neid hin­das žürii koos­sei­sus laul­ja ja muu­si­ka­pe­da­goog Kel­li Uus­ta­ni, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ita-Rii­na Pe­da­nik ning laul­ja Ra­ne­le Raud­soo.

Kõi­ge noo­re­maid, 3-4aas­ta­seid lau­lu­lap­si sel aas­tal ei võis­tel­nud. 5-6aas­ta­seid osa­les 7. Kuld­mik­ro­fo­nid koos õi­gu­se­ga esin­da­da Raa­si­ku val­da Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­sel päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne Kir­si­ka Ku­nin­gas He­li Lau­lus­tuu­diost ning Do­mi Ka­ru Aru­kü­la las­teaiast, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa. Erip­ree­mia, kuld­noo­di­ke­se, said Mär­ten Suu­rorg Raa­si­ku las­teaiast, te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Vai­ke Laat­sa­rus, ning Anžel­la Veel­maa õpi­la­ne Gra­ce­lyn Luik Aru­kü­la las­teaiast.

Kõi­ge roh­kem oli võist­le­mas 7-9aas­ta­seid lau­lu­lap­si, 20. Kuld­mik­ro­fo­nid koos pää­su­ga Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le võit­sid Ar­ko Raid ja Eva Must Aru­kü­la põ­hi­koo­list, mõ­le­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Erip­ree­mia päl­vi­sid He­li Ka­ru õpi­la­ne He­le­ri Hei­berg Raa­si­ku koo­list ning Ker­tu Nurk ja Mia Ko­su­la Aru­kü­la koo­list, mõ­le­ma õpe­ta­ja on Kül­li Ovir.

10-12aas­ta­seid lap­si võist­les 13. Kuld­mik­ro­fo­ni ja õi­gu­se osa­le­da maa­kon­na lau­lu­võist­lu­sel said Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed Lii­sa­bel Ham­mer ja Kris­to­fer Pe­dai. Erip­ree­mia an­ti Loo­re-Liis Kund­la­le ja Eliis Eren­ver­ti­le sa­mu­ti Aru­kü­la põ­hi­koo­list. Nen­de kõi­gi lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas osa­les 5 laul­jat. Kuld­mik­ro­fo­ni ja pää­su Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le võit­sid Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Sand­ra Par­ve Aru­kü­la ja He­li Ka­ru õpi­la­ne Flo­rin Gus­sak Raa­si­ku koo­list. Erip­ree­mia sai Han­na Ma­ria Olek Raa­si­ku koo­list, ka te­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli kaks osa­võt­jat – Kül­li Ovi­ri õpi­la­ne Anet­te Va­ga Rae hu­via­la­koo­list ning He­li Ka­ru õpi­la­ne Liis Õun­puu He­li Lau­lus­tuu­diost. Mõ­le­mad said kuld­mik­ro­fo­ni ja pää­sevad maa­kond­li­ku­le võist­lu­se­le.

Har­ju­maa Lau­lu­laps toi­mub 6.-7. no­vemb­ril Kei­las.