SEBE jä­tab osad ida suu­na pil­ve­bus­sid seis­ma

155
ASi SE­BE asen­dus­buss Kuu­sa­lu bus­si­pea­tu­ses.

Ala­tes ree­dest, 22. jaa­nua­rist hak­kas Har­ju maa­kon­na ida suu­na lii­ni­bus­si­de­ga sõit­jaid ve­da­ma AS SE­BE ja li­gi kaks nä­da­lat on se­nis­te si­nis­te pil­ve­bus­si­de ase­mel sõit­nud pal­ju­del lii­ni­del SE­BE bus­sid.

21. jaa­nua­ril lõp­pes AT­KO Lii­nid OÜ­ga sõl­mi­tud pi­kaa­ja­li­ne le­ping ida suu­na ava­li­ke lii­ni­de tee­nin­da­mi­seks. Öö­sel vas­tu 22. jaa­nua­ri pi­di toi­mu­ma 14 pil­ve­bus­si üleand­mi­ne, ent na­gu eel­mi­se nä­da­la le­he­loos aval­da­si­me – rii­gilt 8 aas­tat ta­ga­si AT­KO-le an­tud bus­si­dest sai SE­BE siis kolm bus­si ja järg­mi­se nä­da­la al­gu­ses, 25. jaa­nua­ril ena­mi­ku, kuid mit­te kõi­ki bus­se.

SE­BE va­li­ti han­ke tu­le­mu­se­na aju­ti­seks ve­da­jaks – ku­ni ka­heks aas­taks. Põh­ja-Ees­ti Ühis-t­rans­por­di­kes­ku­se kor­ral­da­tud põ­hi­han­ke tu­le­mu­sed on vaid­lus­ta­tud, SE­BE tee­nin­dab ida suu­na ava­lik­ke bus­si­lii­ne vaid­lus­te lõ­pu­ni.

ASi SE­BE ju­ha­tu­se lii­ge Ül­lar Kal­jus­te üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ne­li bus­si on AT­KO-lt se­ni saa­ma­ta: „Osad ülean­tud bus­si­dest on lä­bi­nud üle­vaa­tu­se, nei­le on pai­gal­da­tud uued sõi­du­mee­ri­kud, teh­tud va­ja­li­kud re­mon­did ja suu­na­tak­se lii­ni­le. On ka bus­se, mil­le pu­hul prae­gu puu­dub või­ma­lus, et nen­de­ga saaks sõit­jaid tee­nin­da­da. Tee­me va­ja­li­ke re­mon­di­töö­de koh­ta kal­ku­lat­sioo­nid, koos­kõ­las­ta­me trans­por­dia­me­ti­ga sel­le mõist­lik­kuse, pi­da­des siis sil­mas nii aju­ti­se veo­pe­rioo­di pik­kust kui ka re­mon­di­le ku­lu­vat res­surs­si.“

Kü­si­mu­se­le, kas rii­gi os­te­tud Ive­co-bus­sid on­gi 8 aas­ta­ga loo­tu­se­tult amor­ti­see­ru­nud, vas­tas ta: „SE­BE ka­su­tab Ida-Vi­rus sa­mu nii­ni­me­ta­tud pil­ve­bus­se, nen­de­ga on või­ma­lik töö­ta­da veel vä­he­malt sa­ma pal­ju aas­taid. Sõl­tub sel­lest, kui­das on bus­se hool­da­tud.“

Eel­mi­ses le­he­numb­ris il­mu­nud le­he­loost jäi ruu­mi­puu­du­sel väl­ja lõik, mil­les AT­KO Lii­ni­de ju­ha­tu­se lii­ge Ar­vo Sa­ra­puu kom­men­tee­ris, et pil­ve­bus­si­de teh­ni­li­ne sei­su­kord vas­tas üleand­mi­se nõue­te­le, väl­ja ar­va­tud sõi­du­mee­ri­kud, mis olid bus­si­del siis, kui riik need et­te­võt­te­le an­dis, kuid nüüd po­le sea­du­se­le vas­ta­vad. Bus­sid ta­gas­ta­ti koos va­na­de sõi­du­mee­ri­ku­te­ga. Sa­mas kü­sis ta, miks trans­por­dia­met ega po­lit­sei ei näe sea­du­se­rik­ku­mist sel­les, et SE­BE hak­kas tee­nust osu­ta­ma ida suu­nal bus­si­de­ga, mis olid va­rus­ta­tud sea­du­se­le mit­te­vas­ta­va­te sõi­du­mee­ri­ku­te­ga ega ol­nud lä­bi­nud üle­vaa­tust.

Ül­lar Kal­jus­te SE­BEst sel­gi­tas toi­me­tu­se­le, et 22. jaa­nua­ril pi­did bus­sid väl­ju­ma Lok­salt va­ra­hom­mi­kul, lii­ne oli va­ja tee­nin­da­da, esi­mes­tel päe­va­del sõit­sid paar bus­si va­na­de sõi­du­mee­ri­ku­te­ga: „Ko­he tu­li nä­da­la­va­he­tus, ei jõud­nud va­he­ta­da. Nüüd on need va­he­ta­tud.“

Ta li­sas, et jär­jest on pan­dud ida suu­nal sõit­va­tes­se SE­BE asen­dus­bus­si­des­se pi­le­ti­müü­gia­pa­raa­te, ena­mi­kes bus­si­des tu­leb ju­ba os­ta sõi­du­pi­let, kuid lii­ni­del on ka mõ­ned bus­sid, kus veel pi­le­teid ei müü­da ja po­le va­li­daa­to­reid.

Vas­ta­valt le­pin­gu­le peab SE­BE tee­nin­da­ma ida suu­na ava­lik­ke bus­si­lii­ne pil­ve­bus­si­de­ga, asen­dus­bus­si­de ka­su­ta­mi­ne ku­ju­neb te­ma sõ­nul SE­BE-le kal­li­maks, ku­na kaas­neb ka­pi­ta­li­ku­lu, mi­da rii­gi­bus­si­de pu­hul ei ar­ves­ta­tud. Trans­por­dia­met on and­nud nõu­so­le­ku see kom­pen­see­ri­da.

Riik ostis 2013. aastal maakonna- ja linnaliinide teenindamiseks kokku 110 Iveco bussi, mis on toodetud Hispaanias.

Eelmine artikkelLaste ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­tis Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelPre­si­den­di­mat­ka ase­mel tuleb tänavu pre­si­den­di­mat­ka­kuu