Laste ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­tis Raa­si­ku val­las

24
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 2021. aas­taks hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­ti­se vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te ja noorte hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks. Vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de 7-19aas­tas­te las­te hu­vi­te­ge­vu­se­ga seo­tud ku­lu­de kat­teks saab val­laee­l­ar­vest taot­le­da ühe lap­se koh­ta ku­ni 300 eu­rot toe­tust aas­tas. Laag­ri­te või muu­de ühe­kord­sete te­ge­vu­ste eest hü­vi­ta­tak­se ku­ni 150 eu­rot aas­tas, kuid mit­te roh­kem kui 50 prot­sen­ti lap­se­va­ne­ma ta­su­tud sum­mast.

Hü­vi­tist saab taot­le­da noo­re­le, kes õpib üld­ha­ri­dus­koo­li, kut­se­koo­li või kõrg­koo­li päe­va­ses õp­pes. Toe­tu­se saa­mi­seks pea­vad nii noor kui te­ma mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem ole­ma rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Raa­si­ku val­la ela­ni­kud. Toe­tust saab ju­hul, kui pe­re­kon­na ühe kuu sis­se­tu­lek koos toe­tus­te­ga ei üle­ta ne­to­sum­mas töö­ta­su keh­ti­vat alam­mää­ra pe­re­liik­me koh­ta. Hü­vi­ti­se saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­sele taot­lus koos hu­vi­te­ge­vu­se ku­lu­do­ku­men­ti­de­ga.

Taot­lu­si saab val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da ku­ni 10. det­semb­ri­ni. Need vaa­tab lä­bi ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kond, hü­vi­ti­se saa­jad kin­ni­tab val­la­va­lit­sus. Hü­vi­ta­tak­se vaid sel­le aas­ta jook­sul teh­tud ku­lu­tu­si, hü­vi­tis kan­tak­se taot­le­ja ar­vel­dus­kon­to­le küm­ne päe­va jook­sul ot­su­se te­ge­mi­sest.

Hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tist maks­tak­se Raa­si­ku val­la vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te­le ala­tes 2017. aas­tast ning sel­leks ka­su­ta­tak­se rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks saa­dud ra­ha. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on hü­vi­tis­teks ku­lu­nud ku­ni 6000 eu­rot, eel­mi­sel aas­tal, kui Co­vi­di tõt­tu oli hu­vi­te­ge­vust vä­hem, maks­ti toe­tus­teks li­gi 4000 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti kok­ku 38 no­mi­nen­ti
Järgmine artikkelSEBE jä­tab osad ida suu­na pil­ve­bus­sid seis­ma