Pre­si­den­di­mat­ka ase­mel tuleb tänavu pre­si­den­di­mat­ka­kuu

54

Ko­roo­na­vii­ru­se­ga seo­tud pii­ran­gu­te tõt­tu ei toi­mu tä­na­vu va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le järg­ne­val lau­päe­val tra­dit­sioo­ni­list pre­si­den­di­mat­ka Aeg­vii­dult Jä­ne­da­le. Sel­le ase­mel on tä­na­vu veeb­ruar pre­si­den­di­mat­ka­kuu. Kõi­ki, kes soo­vi­vad pre­si­den­di­mat­kal osa­le­da, kut­su­tak­se üles veeb­rua­ris va­balt va­li­tud ajal ühe või mi­tu kor­da mat­ka­tee­kon­da suu­sa­ta­des või mat­ka­des lä­bi­ma. Pä­rast ra­ja lä­bi­mist saa­vad mat­ka­li­sed Ne­li­jär­vel või Jä­ne­dal mat­ka­sup­pi ja teed. Su­pi­ga an­tak­se kaa­sa loo­si­ku­pong ja mat­kak­leeps. Märt­si al­gu­ses loo­si­tak­se kõi­gi pre­si­den­di­mat­kal osa­le­nu­te va­hel mee­neid ning peaau­hin­na­na Eu­ro­nic­si 300eu­ro­ne kin­ke­kaart. „Osa­le­jaid po­le me ku­na­gi loen­da­nud, mat­kal on igal aas­tal käi­nud um­bes 1500-2000 ini­mest. Loo­da­me, et nüüd, kui igaüks saab va­li­da kuu jook­sul aja pre­si­den­di­ra­ja lä­bi­mi­seks, on osa­võt­jaid veel roh­kem,“ sõ­nas Spor­dik­lu­bi Pre­si­den­di­ra­da ju­ha­tu­se lii­ge, Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Kas tä­na­vu­sel pre­si­den­di­mat­ka­kuul osa­leb ka va­ba­rii­gi pre­si­dent, ei ole veel tea­da, eel­mi­sel aas­tal oli Kers­ti Kal­ju­laid ko­hal.

Eelmine artikkelSEBE jä­tab osad ida suu­na pil­ve­bus­sid seis­ma
Järgmine artikkelKuusalu Soojuse ehitused Valkas, Kaberlas, Uuris, Vihasoos, Suurpeal