SEBE asen­dab ida suu­nal va­nad pil­ve­bus­sid uu­te lii­ni­bus­si­de­ga

137
Ida suu­nal sõit­ma hak­ka­vad uued bus­sid on Har­ju­maa ava­li­ke lii­ni­de üht­se si­ni­val­ge ku­jun­du­se­ga.

Har­ju­maa ida suu­na ehk Lok­sa suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de tee­nin­da­jaks va­li­tud ASil SE­BE al­gab es­mas­päe­val, 7. juu­nil 8 aas­ta pik­ku­ne le­pin­gu­pe­riood. Vas­ta­valt Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le tu­leb et­te­võt­tel ala­tes sel­lest kuu­päe­vast võt­ta ida suu­na sõit­ja­te tee­nin­da­mi­sel ka­su­tu­se­le uued bus­sid. Lii­nid ja pi­le­ti­te hin­nad jää­vad sa­maks, sa­mu­ti sõi­dug­raa­fi­kud, kus ük­si­ku­te väl­ju­mis­te al­gu­se ja lõ­pu ajad vei­di muu­tu­vad.

Ku­ni 7. juu­ni­ni te­ge­leb AS SE­BE ida suu­na sõit­ja­te ve­da­mi­se­ga aju­ti­se le­pin­gu alu­sel. ASi SE­BE ju­ha­tu­se lii­kme Ül­lar Kal­jus­te sõ­nul on et­te­võt­e vii­ma­sel ajal jär­jest asen­da­nud At­kolt üle võe­tud va­nu pil­ve­bus­se ida suu­na lii­ni jaoks tel­li­tud uu­te bus­si­de­ga: „Rii­gi­han­ge eel­das põ­hi­mõt­te­li­selt uu­te bus­si­de soe­ta­mist. Ole­me va­nu pil­ve­bus­se asen­da­nud, li­gi poo­led bus­sid on Lok­sa suu­nal ju­ba uued. Pai­gal­da­me uu­te­le bus­si­de­le sead­meid ja võ­ta­me neid jär­jest ka­su­tu­se­le. Kok­ku tu­leb sel­le­le suu­na­le 16 bus­si, neist 7 on Ive­co ja 9 MAN bus­sid. Ive­co bus­si­dest kuus on gaa­si­bus­sid, mis töö­ta­vad su­ru­me­taan­gaa­sil – CNG-buss. Bus­si­sõit­ja siis­ki eri­ne­vust dii­sel­bus­si­ga suu­res­ti ei tun­ne­ta, kuid te­gu on vä­ga­gi kesk­kon­na­sõb­ra­li­ke bus­si­de­ga.“

Ta li­sas, et sõit­ja­te jaoks on pea­mi­ne tun­tav muu­tus ma­dal si­se­ne­mi­ne bus­si ja sealt väl­ju­mi­ne, mis hõl­bus­tab lap­se­vank­ri­ga või ra­tas­too­li­ga sõit­mist: „Bus­sid on va­rus­ta­tud kaa­saeg­se klii­ma­süs­tee­mi­ga. Sõit­jad saa­vad bus­sis laa­di­da nu­ti­sead­meid ning bus­sis on tur­va­kaa­me­rad.“

Is­te­koh­ti on uu­tes bus­si­des sa­ma pal­ju, kui on pil­ve­bus­si­des, kuid ist­me­te sel­ja­toed ei ole lii­gu­ta­ta­vad.

Üks suur muu­tus on pea­tus­te au­dio­vi­suaal­ne tea­vi­tus. Ül­lar Kal­jus­te üt­leb, et ka sel­le ka­su­tu­se­le võt­mi­ne oli han­ke­ga sea­tud ko­hus­tus. Bus­sis hak­kab ole­ma hääl­tea­vi­tus järg­mi­se pea­tu­se koh­ta ning bus­si ee­so­sas asu­val tab­lool on nä­ha ee­so­le­va pea­tu­se ni­me.

Uus lii­ku­mis­kord – ee­suk­sest bus­si ja ta­gauk­sest väl­ja
Pea­tus­te va­hel saab sa­ma tea­vi­tus­süs­tee­mi kau­du edas­ta­da ka tea­teid uue lii­ku­mis­kor­ra koh­ta bus­sis.

Es­mas­päe­vast, 24. maist on Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se hal­la­ta­va­tel ava­li­kel lii­ni­del keh­tes­ta­tud bus­si­des uus lii­ku­miss­keem, kui bus­sis on sõit­ja­te ka­su­tu­ses vä­he­malt kaks ust.

Sõit­ja­tel tu­leb si­se­ne­da esiuk­sest, kus on kas­sa­sea­de, kuid väl­ju­da ta­gu­mi­sest uk­sest. Bus­si­des­se on pan­dud lii­ku­mist ju­hen­da­vad klee­bi­sed. Us­te­le on vas­ta­vad sil­did pan­dud ka väl­ja­poo­le. Ta­gu­mi­se uk­se väl­ja­poo­le pan­dud silt pa­lub si­se­ne­da esiuk­sest, vaid lap­se­vank­ri, ra­tas­too­li, ru­laa­to­ri või muu lii­ku­mi­sa­bi­va­hen­di­ga rei­si­jal on lu­ba­tud bus­si min­na ta­gu­mi­sest uk­sest.

Bus­sist väl­ju­mi­seks tu­leb rei­si­jal va­ju­ta­da STOP nup­pu ja lii­ku­da pea­tu­se lä­he­ne­des ta­gu­mi­se uk­se juur­de. Ka sel­le koh­ta on bus­si­des­se pan­dud ju­hisk­lee­bi­sed.