Lahe­maal hak­ka­vad te­gut­se­ma 27 ko­ha­lik­ku ates­tee­ri­tud gii­di

491
La­he­maa ates­tee­ri­tud gii­did ja nen­de koo­li­ta­jad eel­mi­sel pü­ha­päe­val Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ees.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ja kesk­kon­naa­me­ti ühi­se pi­lootp­ro­jek­ti gii­di­koo­li­tus oli nii po­pu­laar­ne, et soo­vi­jaid oli üle sa­ja ja kõik ei pää­se­nud osa­le­ma. Vee­bi­loen­guid said kuu­la­ta ka pea­lin­nast ja mu­jalt ini­me­sed, kes tee­vad La­he­maa­le eks­kur­sioo­ne. Õp­pe­ret­ke­del kut­su­ti ja gii­diks ates­tee­ri­ti ko­ha­li­kud ela­ni­kud.

Märt­sis ala­nud koo­li­tusp­rog­ramm lõp­pes eel­mi­sel pü­ha­päe­val, 23. mail prak­ti­li­se ek­sa­mi­ga La­he­maa rah­vus­par­gi eri piir­kon­da­des ja tun­nis­tus­te ja­ga­mi­se­ga Vii­nis­tu rah­va­ma­jas. Koo­li­tus oli üks osa Lea­de­ri prog­ram­mist toe­tust saa­nud pro­jek­tist „La­he­maa Ring“.

La­he­maa gii­di tun­nis­tu­se said 24 osa­le­nut. Neist 17 ates­tee­ri­ti La­he­maa gii­di­deks: Al­lan Ala­kü­la, An­ne­li Ki­vi­saar, Hans La­hi, Kai­sa Lin­no, Ka­rin Rein­berg-Šes­ta­kov, Kau­ri Ki­vi­põld, Kris­to Pärn, Loo­re Vii­res, Maie It­se, Mir­jam Ir­val, Ol­ga Ste­pa­no­va, Priit Ad­ler, Rii­na Laa­ne­tu, Tiia Laid­la, Tii­na Viir­na, He­le Lõh­mus ja Tal­vi Lut­her.

Tei­sed said ko­ha­gii­di­deks: He­be­li Võõ­sa ja Lii Välk­mann Ha­ra, Kad­ri Mets­tak Kol­ga mõi­sa, Kai­sa Kai­sel Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­re, Syr­li Kul­ler­kupp Ju­min­da pool­saa­re, Õn­ne Ar­ba Suur­pea ning Ah­to Nei­dek Ohe­pa­lu gii­diks.

Kolm osa­le­nut tee­vad prak­ti­li­se ek­sa­mi käe­so­le­val nä­da­lal ja siis on La­he­maal kok­ku 27 uut ates­tee­ri­tud gii­di. Õpi­ti 40 aka­dee­mi­list tun­di – nel­jal päe­val oli vee­bi­koo­li­tus Zoo­mi kesk­kon­nas ning ka­hel päe­val käi­di õp­pe­ret­ke­del.

Koo­li­ta­sid kesk­kon­na­me­ti ja RMK töö­ta­jad, Ees­ti Maaü­li­koo­li õp­pe­jõud, Ees­ti Gii­di­de Lii­du ja Ees­ti Maa­tu­ris­mi Ühin­gu ju­hid, ka La­he­maa staažikad gii­did Sai­ma Gor­de­je­va ja An­ne Ku­re­pa­lu. Mi­tu koo­li­ta­jat osa­le­sid oma tööa­jast ja ta­su­ta. Õp­pu­ri­tel tu­li maks­ta väi­kest osa­lus­ta­su.

Pi­lootp­ro­jek­ti koo­li­tu­se lä­bi­nud ko­ha­li­kud gii­did tut­vus­ta­vad La­he­maa loo­du­se kõr­val ko­du­kan­di kul­tuu­ri­väär­tu­si ning ko­gu­kon­nalt tal­le­ta­tud mä­les­tu­si. La­he­maa kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus rõ­hu­tas tun­nis­tus­te ja­ga­mi­sel: „Pi­si­ke­sed ko­ha­li­kud lood vii­vad tu­le­vik­ku. Kui prae­gu kü­la­des mä­les­tu­si ei ko­gu­ta ega eda­si an­ta, siis sa­ja aas­ta pä­rast ei mä­le­ta­ta enam mi­da­gi.“

Koo­li­tu­se pea­kor­ral­da­ja, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no: „Gii­di­koo­li­tu­se suur pluss oli, et sääst­va tu­ris­mi põ­hi­mõt­teid sai vee­bi­loen­gu­tes tut­vus­ta­da ka teis­te­le gii­di­de­le, kes tu­le­vad grup­pi­de­ga La­he­maa­le.“

Ek­sa­mit hin­na­nud Ai­var Ruu­kel Soo­maa rah­vus­par­gist ja Ka­ja Lot­man kesk­kon­na­ame­tist kiit­sid, et pi­lootp­ro­jekt oli edu­kas. Nad lu­ba­sid, et sü­gi­sel on plaa­nis te­ha sa­ma­su­gu­ne koo­li­tus ühi­selt Soo­maa ja Mat­sa­lu rah­vus­par­gi ning laie­malt ko­gu Pär­nu­maa gii­di­de­le.

„Soo­maa loo­dus­gii­did po­le ates­tee­ri­tud. Loo­dus­tu­rism on aren­gu­jär­gus, gii­di­del peaks tööd ja­gu­ma. Se­da mu­ret ei to­hiks tek­ki­da, et uued gii­did meilt töö üle võ­tak­sid,“ sõ­nas Ai­var Ruu­kel.

Üle 30 aas­ta La­he­maa rah­vus­par­gis gii­di­na töö­ta­nud Sai­ma Gor­de­je­va rõ­hu­tas alus­ta­va­te­le kol­lee­gi­de­le Vii­nis­tul: „Hoid­ke kok­ku ja pi­da­ge oma­va­hel si­det. Kui juh­tub, et ise ei saa kü­la­li­si vas­tu võt­ta, kut­su­ge tei­ne ap­pi. Pidage keel­te osas in­fo­pan­ka, et kes gii­di­dest ja mis kee­les kõ­ne­le­da os­kab.“

Eelmine artikkelSEBE asen­dab ida suu­nal va­nad pil­ve­bus­sid uu­te lii­ni­bus­si­de­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li 3. klas­sid har­ju­ta­vad ve­tel­pääs­tet