Raa­si­ku val­las uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tu­se eest 15 hu­vi­rin­gi

444
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la pro­jek­ti­kon­kur­si­le noor­te­le täien­da­va hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­mi­seks esi­ta­ti 19 taot­lust.

Tu­le­val õp­peaas­tal rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks saa­dud ra­ha eest hu­vi­rin­gi­de kor­ral­da­mi­seks esi­ta­ti taot­lu­si kok­ku 44 612,14 eu­ro eest. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas 19 taot­lu­sest ra­hul­da­da 15, nen­de te­ge­vust toe­ta­tak­se kok­ku 30 206,15 eu­ro­ga. Mak­si­maal­ne toe­tus ühe­le pro­jek­ti­le on 3000 eu­rot, sel­lest ku­ni 1500 eu­rot võib ka­su­ta­da pal­ga­ku­lu­deks.
Tä­na­vu ot­sus­tas toe­tu­se saa­jad val­la­va­lit­sus, eral­di ko­mis­jo­ni ei moo­dus­ta­tud. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja mär­kis, et sel aas­tal oli nii taot­lu­se esi­ta­nuid kui toe­tu­se saa­jaid roh­kem kui va­rem.

„See, et sead­si­me pii­ran­gu pal­ga­ku­lu­le, või­mal­das toe­ta­da ena­mik­ku pro­jek­ti­dest. Nen­de seas on sel­li­seid rin­ge, mis on ka eel­mis­tel õp­peaas­ta­tel ol­nud, kuid ka pä­ris uu­si. Rõõ­mus­tab, et va­ra­se­mast roh­kem taot­lu­si on ka va­ne­ma­le koo­liast­me­le hu­vi­rin­gi­de kor­ral­da­mi­seks. Kõi­ge roh­kem taot­lu­si on Aru­kü­la koo­list, Raa­si­ku koo­list kah­juks vaid üks,“ sõ­nas ta.

Ju­ta Asu­ja li­sas, et kui ne­li aas­tat ta­ga­si rii­gi toe­tu­se eest las­te­le-noor­te­le hu­vi­rin­gi­de pro­jek­ti­kon­kurs­se alus­ta­ti, oli vä­ga vä­he teh­ni­ka- ja tea­dus­rin­ge: „Kon­kur­sid on end õi­gus­ta­nud, nüüd on neid rin­ge pii­sa­valt. Edas­pi­di võiks roh­kem ol­la ka di­gi­pä­de­vus­te aren­da­mi­seks mõel­dud hu­vi­te­ge­vu­si.“

Aru­kü­la koo­lis järg­mi­sel õp­peaas­tal alus­ta­vat Lo­Te ehk loo­dus­tea­dus­te rin­gi ot­sus­ta­ti toe­ta­da 3000 eu­ro­ga. See on mõel­dud kol­man­da­le koo­liast­me­le, ju­hen­da­ma hak­ka­vad Cris­ti­na Kas­ka, Vil­jar Laa­si ja Piia Haab. Aru­kü­la koo­li teh­no­loo­gia-, kä­si­töö- ja muu­si­ka­rin­gi­le eral­da­ti sa­mu­ti 3000 eu­rot. Ring on mõel­dud 12-16aas­tas­te­le, ju­hen­da­ja on Aron Lips. Ke­raa­mi­ka­rin­gi toe­ta­tak­se 2020 eu­ro­ga, rin­gi viib lä­bi Kris­ti Sa­luäär. Sulg­pal­li­ring saab 2190, ju­hen­da­jad on Ca­rol Päh­kel ja Sil­va Lips. Fil­mis­por­di­rin­gi toe­ta­tak­se 1500 eu­ro­ga, se­da vii­vad lä­bi Cris­ti­na Kas­ka ja Ju­ku Trump.

Ka tu­le­val õp­peaas­tal jät­kab 3. koo­liast­me­le mõel­dud hu­vi­ring „4rat­ta­li­ne e-rol­ler Pan­da“, mi­da ju­hen­dab Aron Lips. Rin­gi toe­ta­tak­se ku­ni 1600 eu­ro­ga.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­tav 7.-9. klas­si õpi­las­te mi­ni­fir­ma ja et­te­võt­lu­sõp­pe hu­vi­ring saab toe­tust 828,55 eu­rot. Rin­gi hak­kab ju­hen­da­ma noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no. OÜ Koo­li­ter­vis­hoid jät­kab Aru­kü­la koo­lis 1.-5. klas­si õpi­las­te es­maa­bi­rin­gi lä­bi­vii­mist. Se­da toe­ta­tak­se 2340 eu­ro­ga, rin­gi ju­hen­dab koo­liars­ti Ri­ta Sepp.

FreeF­low stuu­dio Tal­lin­nast hak­kab Aru­kü­la 7-19aas­tas­te­le las­te­le ja noor­te­le te­ge­ma tä­na­va­tant­su­tun­de. Se­da toe­ta­tak­se 1291 eu­ro­ga. MTÜ Loo­dus­maa jät­kab loo­dus- ja tea­dus­hu­vi­rin­gi­ga Mik­si­ta­jad, sel­leks eral­da­ti 2995 eu­rot. Ring on mõel­dud 1.-3. ja 4.-6. klas­si õpi­las­te­le.

OÜ Vil­di­vil­la hak­kab Aru­kü­las las­te­le õpe­ta­ma vil­ti­mist, se­da hu­vi­rin­gi ot­sus­tas val­la­va­lit­sus toe­ta­da 1784,75 eu­ro­ga. Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selt­si toe­ta­tak­se 3000 eu­ro­ga 11-17aas­tas­te tüd­ru­ku­te puu­töö­rin­gi lä­bi­vii­mi­seks.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi, mi­da ju­hen­dab Kar­ri Ur­ban, toe­ta­tak­se 370 eu­ro­ga ning 1.-3. klas­si õpi­las­te et­te­võt­lik­ku­se hu­vi­rin­gi 1376 eu­ro­ga. Raa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma­de ja et­te­võt­lu­sõp­pe hu­vi­ring saab toe­tust 2910,85 eu­rot. Nii Pi­ka­ve­re kui Raa­si­ku et­te­võt­lik­ku­se hu­vi­rin­gi vii­vad lä­bi koo­li õpe­ta­jad, ke­da toe­tab Mar­ge Aa­sa­laid.

Taot­le­tud ma­hus said toe­tust 13 hu­vi­rin­gi. Fil­mis­por­di ja e-rol­le­ri rin­gi toe­ta­tak­se osa­li­selt. Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et nen­de jaoks taot­le­ti pal­ga­ra­haks roh­kem, kui kord et­te näeb: „Kui töö­ta­su­deks ku­lub roh­kem, siis hu­vi­ring ei pea ole­ma ta­su­ta, võib kü­si­da ka lap­se­va­ne­ma­telt omao­sa­lust.“

Ra­ha­puu­du­sel jäid toe­tu­se­ta Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si ring Seik­lus­ja­nu­li­sed, korv­pal­li-
t­ree­nin­gud, Aru­kü­la koo­li teh­no­loo­gia­ring ning Vil­di­vil­la ko­kan­dus­ring.

Korv­pallit­ree­nin­gud ära ei jää, neid hak­kas sel­lest nä­da­last Aru­kü­las kor­ral­da­ma Raa­si­ku Val­la Sport.

Eelmine artikkelHa­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist Ani­ja val­las toe­tus 14 pro­jek­ti­le
Järgmine artikkelKeh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud