Sa­ri­ka­pi­du Keh­ras – 30 aas­ta­se va­hea­ja jä­rel uus kor­ter­ma­ja

742
Anija vallavanem RIIVO NOOR (vasakul) ja vallavolikogu esimees JAANUS KALEV (paremal) andsid arendajale TULLIO LIBLIKULE (keskel) uue kortermaja tulevaste elanike jaoks valla vapiga võtmehoidjad.

Tä­na­vu 30. märt­si, kui Keh­ras Aia tä­nav 12 krun­di esi­me­se­le kor­ter­ma­ja­le pan­di süm­bool­ne nur­ga­ki­vi, ni­me­ta­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor se­da aja­loo­li­seks sünd­mu­seks, sest eel­mi­ne uus kor­ter­ma­ja ehi­ta­ti Keh­ras­se roh­kem kui 30 aas­tat ta­ga­si, 1991. aas­tal. Nel­ja­päe­val, 22. sep­temb­ril pee­ti uue ma­ja sa­ri­ka­pi­du.
„See on vä­ga suur asi. Aren­da­ma on meil aas­ta­küm­ne­te jook­sul ik­ka ha­ka­tud, kuid mi­da se­ni ei ole, on ma­jad. Nüüd on esi­me­sel uuel kor­te­re­la­mul tõe­poo­lest ka­tus peal,“ mär­kis Jaa­nus Ka­lev.

En­ne, kui val­la­ju­hid sa­ri­ka­pär­ja al­la võt­sid, kin­ki­sid nad aren­da­ja­le, OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rent­sid oma­ni­ku­le ja ju­hi­le Tul­lio Lib­li­ku­le kar­bi­täie Ani­ja val­la lo­go­ga võt­me­hoid­jaid.
„Mi­na usal­dan need ehi­ta­ja­le, et ta saaks ko­duost­jai­le val­mis ko­du võt­med ju­ba koos võt­me­hoid­ja­ga üle an­da,“ lau­sus Tul­lio Lib­lik ning an­dis kin­gi­tu­se eda­si ehi­tus­fir­ma TeamRP OÜ ju­hi­le Rau­no Pik­ko­ri­le.

Sa­ri­ka­peo­le olid kut­su­tud ka uu­de maj­ja kor­te­ri­d ost­nud ini­me­sed. 15 kor­te­rist on se­ni müü­dud 9. Aren­da­ja ja ehi­tu­s-et­te­võt­ja lu­ba­sid, et ehituse lõppaeg po­le muu­tu­nud – kol­me­kord­ne kor­ter­ma­ja on val­mis järg­mi­se aas­ta 31. jaa­nua­ril. Tu­le­va aas­ta lõ­puks val­mib sel­le kõr­va­le järg­mi­ne sa­ma­su­gu­ne ma­ja, kok­ku ehi­ta­tak­se Aia tä­na­va krun­di­le kolm kor­te­re­la­mut.

Esi­me­se ma­ja val­mi­mi­se­ni viis aas­tat
Sa­ri­ka­peol mee­nu­tas Tul­lio Lib­lik, et sel­lest on möö­das viis aas­tat, kui Saa­re­maa Kon­ve­rent­sid os­tis rii­gilt oks­jo­nil Keh­ras li­gi 6000 ruut­meet­rit maad. 2018. aas­ta sü­gi­seks oli koos­ta­tud de­tailp­la­nee­ring kol­me kor­ter­ma­ja ehi­ta­mi­seks, ehi­ta­mist pla­nee­ri­ti alus­ta­da ko­he, kui ehi­tus­load käes. Pla­nee­ring keh­tes­ta­ti 2019. aas­ta veeb­rua­ris, su­vel väl­jas­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus ehi­tus­load. Kui kor­te­reid müü­ma ha­ka­ti, pi­da­sid ko­ha­li­kud neid lii­ga kal­liks, teis­te jaoks ei tun­du­nud Keh­ra elu­ko­ha­na pii­sa­valt at­rak­tiiv­ne. Kui 2020. aas­ta ke­va­del al­gas ko­roo­na­pan­dee­mia, te­gi see li­saks ost­jai­le et­te­vaat­li­kuks ka aren­da­jad. Saa­re­maa Kon­ve­rent­sid võt­tis hoo ma­ha ning loo­tis, et ehi­tus­hin­nad hak­ka­vad lan­ge­ma.

„Ko­roo­na­paus kes­tis paar aas­tat. Siis ar­va­ti, et hin­nad ku­ku­vad, te­ge­li­kult hoo­pis tõu­sid,“ üt­les Tul­lio Lib­lik.

Ka ehi­ta­mi­se al­gus tä­na­vu veeb­rua­ris sat­tus kee­ru­lis­se ae­ga – paar nä­da­lat hil­jem alus­tas Ve­ne­maa sõ­da Uk­rai­nas. Ehi­tus­fir­ma juht Rau­no Pik­kor mär­kis, et kõi­ge kee­ru­li­sem oli ke­va­del, kui ehi­tus­ma­ter­ja­le pol­nud saa­da. Ta kin­ni­tas, et kui­gi ka neil oli sel ajal väi­ke­seid tõr­keid, ol­lak­se ehi­tus­töö­de­ga graa­fi­kus. Prae­gu te­ma sõ­nul ehi­tus­ma­ter­ja­li­de saa­mi­se­ga enam prob­lee­me ei ole ning ka nen­de hin­nad on sta­bi­li­see­ru­nud, kui­gi on kal­li­mad kui aas­ta ta­ga­si.

Tul­lio Lib­lik li­sas: „Sel­le ma­ja te­ge­mi­ne po­le vä­ga kee­ru­li­ne, kõik ma­ter­ja­lid on Ees­tis saa­da­val. Kui ül­di­selt on ehi­tus­ma­ter­ja­li­de hin­nad 30-40 prot­sen­ti tõus­nud, siis meie ma­ja ma­ter­ja­li­de hin­nad ei ole vä­ga pal­ju kal­li­ne­nud, pü­si­me nii graa­fi­kus kui ee­lar­ves.“

Kehra esimese uue kortermaja sarikapärg on maha võetud, maja valmib
jaanuaris.

Uues­ti ee­lis­ta­tak­se väik­se­maid kor­te­reid
Keh­ra uue ma­ja kor­te­reid müüv maak­ler Ger­ly Nael ju­tus­tas, et kui en­ne ehi­ta­mi­se al­gust os­tu­hu­vi­lis­te soo­ve kir­ja pan­di, sel­gus, et oo­ta­ma­tult suur nõud­lus on nel­ja­toa­lis­te kor­te­ri­te vas­tu. Sel­le põh­ju­se­na ni­me­ta­sid aren­da­ja ja maak­ler ka­he eel­ne­va aas­ta­ga kaas­ne­nud dis­tant­sõ­pet ja tööd ko­du­kon­to­ri­tes. See­tõt­tu te­gi ar­hi­tekt ma­ja plaa­ni vei­di rin­gi ning esi­mes­se maj­ja plaa­ni­ti ühe nel­ja­toa­li­se kor­te­ri ase­mel neid ne­li.

„Tei­ne ma­ja tu­leb pla­nee­ri­da tei­si­ti, sest käe­so­le­va aas­ta jook­sul on olu­kord täies­ti muu­tu­nud. Prae­gu on meil kõi­ge roh­kem al­les nel­ja­toa­li­si ning kõi­ge suu­rem nõud­lus on hoo­pis ka­he­toa­lis­te kor­te­ri­te jä­re­le. Enam ei ta­he­ta ko­du­kon­to­ri jaoks eral­di tu­ba, see tun­dub ju­ba luk­sus, nüüd on olu­li­ne see, kui pal­ju on kor­te­ril ruut­meet­reid, sest ar­ves­ta­tak­se, kui pal­ju tu­leb ha­ka­ta maks­ma küt­te ja elekt­ri eest,“ rää­kis maak­ler.

Kesk­mi­ne uue aren­du­se esi­mes­se maj­ja kor­te­riost­nu on te­ma sõ­nul Keh­ra ela­nik, kes va­jab suu­re­mat kor­te­rit, või ma­jae­la­nik, kes soo­vib va­na­dus­põl­ve vee­ta mu­ga­vus­te­ga ma­jas: „See­vas­tu vii­ma­ti­ne ost­ja oli üks Lä­ti noor­mees, kes töö­tab Üle­mis­tes IT-alal. Üt­les, et Tal­lin­nas­se kor­te­rit os­ta ei jak­sa, Keh­ral on töö­ko­ha­ga hea ron­giü­hen­dus. Ta os­tis kor­te­ri nii, et pol­nud Keh­ras kor­da­gi käi­nud. Vaa­tas liht­salt kaar­dilt, kus Keh­ra asub.“

Sa­ri­ka­peol ot­sus­ta­ti, et lä­hia­jal alus­ta­tak­se ka Aia tä­na­va tei­se ma­ja kor­te­ri­te müü­mi­se­ga. Paa­ri-kol­me nä­da­la pä­rast pan­nak­se nur­ga­ki­vi, tei­ne ma­ja val­mib järg­mi­se aas­ta lõ­pus.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des
Järgmine artikkelPostkontorite sulgemine