Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus al­gab järg­mi­sel nä­da­lal

1030
Möö­du­nud tei­si­päe­val, 25. au­gus­til Sal­mis­tu sa­da­mas: Kau­rit­sa pro­jek­ti­juht IVO LÕH­MUS, Kau­rit­sa ju­ha­tu­se lii­ge JA­NEK UI­BO, Sal­mis­tu kü­la­va­nem IND­REK SUITS, Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI, pro­jek­ti kon­sul­tant MA­RI­NA KAAS, ma­jan­duss­pet­sia­list MA­DIS PRAKS ja aren­duss­pet­sia­list KAIR TAM­MEL. Fo­to Raul Val­gis­te

Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­se avae­tapp mak­sab 1,6 mil­jo­nit eu­rot.

Järg­mi­sel nä­da­lal alus­tab Kau­rits OÜ Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töid.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val pä­rast le­pin­gu all­kir­jas­ta­mist Kau­rit­sa ju­ha­tu­se liik­me Ja­nek Ui­bo­ga, et Kau­rits on ehi­ta­nud mit­meid sa­da­maid ja te­ge­mist on suut­li­ku et­te­võt­te­ga.

„Olen üs­na veen­du­nud, et järg­mi­sel aas­tal sa­mal ajal ava­neb meil sa­da­mas seis­tes uus vaa­te­pilt,” üt­les ta.

Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus­le­pin­gu­le kir­ju­ta­sid al­la Kau­rit­sa ju­ha­tu­se lii­ge JA­NEK UI­BO ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI.

Le­pin­gu jär­gi on ehi­tus­töö­de lõ­pe­ta­mi­se täh­taeg järg­mi­se aas­ta 8. no­vem­ber, kuid Kau­rit­sa pro­jek­ti­ju­hi Ivo Lõh­mu­se sõ­nul on et­te­võt­te ees­märk ob­jekt tel­li­ja­le üle an­da au­gus­tis: „Ta­ha­me ehi­ta­da või­ma­li­kult ope­ra­tiiv­selt. Prae­gu on kõi­ge õi­gem aeg alus­ta­da muu­li ehi­tu­se­ga, siis peak­si­me jõud­ma en­ne sü­gis­tor­me pii­sa­valt ära te­ha. Ees­märk on ve­sie­hi­tu­se tööd ära te­ha en­ne ap­ril­li lõp­pu.”

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­se esi­mest etap­pi Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­me re­ser­vist 790 311,40 eu­ro­ga, ehi­tus­töö­de ko­gu­mak­su­mus on 1 661 280 eu­rot. 870 096,60 euro suuruse omaosaluse jaoks võetakse laenu.

Kü­lae­la­ni­kud oo­ta­vad uut sa­da­mat
Sal­mis­tu kü­la­va­ne­m Ind­rek Suits kin­ni­tas, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud oo­ta­sid sa­da­ma ehi­ta­mi­se ot­sust pi­ki­sil­mi: „Kü­la­rah­vas vä­ga oo­tab uut sa­da­mat, ole­me koos­tööks val­mis. Kui va­ja ma­ter­ja­li ve­da­mi­seks teed kin­ni pan­na, siis and­ke mär­ku, tee­me se­da koos. Loo­dan, et Sa­da­ma tee, kus ka mi­na elan, saab pä­rast ehi­tust kor­ra­li­kult taas­ta­tud.”

Sa­da­ma tee pii­ra­tak­se mär­gi­ga, lä­bi pää­se­vad ai­nult ko­ha­li­kud ela­ni­kud ja ehi­tust­rans­port.
Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis sa­da­mae­hi­tu­se in­se­ne­riks õp­pi­nud Ivo Lõh­mus loet­les sa­da­mas ees­seis­vaid töid: ehitatakse muul, gravitatsioonikai ja slipp, rajatakse parkla ja piirdeaiad, paigaldatakse kaks ujuvkaid, valgustus- ja elektrisüsteem ning veetorustikud kaidele. Sadamasse on kavandatud 64 sildumiskohta.

„Ma­si­na­te ka­su­ta­mi­ses on Kau­rit­sal hea või­me­kus ja va­ja­du­sel ren­di­me teh­ni­kat juur­de,” rää­kis Ivo Lõh­mus. „Põ­hi­tööd, na­gu näi­teks muu­li ehi­tus ja süvendus, teeme oma jõududega. Too­me ob­jek­ti­le ne­li-viis eks­ka­vaa­to­rit. Kü­la­rah­va elu mõ­ju­ta­vad siia sõit­ma hak­ka­vad veo­ma­si­nad. Muuli ehitamiseks on vaja objektile vedada suur kogus paekivi ja graniiti. Meeskond on hästi kokku töötanud ja omame sadama ehitamises piisavat kogemust. Vajadusel oleme valmis tegema pikki tööpäevi, et püsida tähtaegades.”

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et 2012. aas­tal kir­ju­ta­ti Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus val­la aren­gu­ka­vas­se, see­jä­rel ha­ka­ti ot­si­ma ra­has­ta­mi­se või­ma­lu­si. Ta tä­nas Ma­ri­na Kaa­si Man­Net Part­ners Bal­tics OÜst pro­jek­ti ju­hen­da­mi­se ja kir­ju­ta­mi­se eest. Val­la­va­lit­su­ses ku­ree­rib ehi­tust aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel. Sa­da­ma esi­me­se eta­pi põ­hip­ro­jek­ti te­gi Aa­vo ja Rii­na Raig Pro­jekt OÜ.

Ur­mas Kirt­si sõ­nul tu­leb eda­si lii­ku­da Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­ne ra­ja­mi­se mõt­te­ga ja val­la­va­lit­sus hak­kab ot­si­ma ka ope­raa­to­rit sa­da­ma hal­da­mi­seks: „Olen kin­del, et sa­dam muu­dab Kuu­sa­lu val­da prae­gus­te­le ja tu­le­vas­te­le ela­ni­ke­le at­rak­tiiv­se­maks. Val­da sün­nib lap­si ja tu­leb uut mak­su­ra­ha, see­ga suu­re­neb jät­ku­suut­lik­kus.”

Kau­rit­sa ju­ha­tu­se lii­ge Ja­nek Ui­bo rää­kis, et kui kuu­lu­ta­ti väl­ja rii­gi­han­ge Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­ta­ja leid­mi­seks, üt­les ta mees­kon­na­liik­me­te­le: „See on Kau­rit­sa töö. Meil on väga hea meel panustada Kuusalu valla arengusse uue ja väärika jahisadama ehitusega. Lu­ban, et järg­mi­sel aas­tal sa­mal ajal on sa­dam val­mis.”

Nor­de­co­ni kont­ser­ni kuu­lu­va Kau­rit­sa vii­ma­se aja et­te­võt­mis­te seas on Ruh­nu saa­re Ring­su väi­ke­lae­va­sa­da­ma laien­dus, Ka­re­pa sa­da­ma muu­li ra­ja­mi­ne, Purt­se sa­da­ma, Vask­nar­va sa­da­ma ja Sillamäe rannapromenaadi ehitustööd ning Tallinna Kalasadama rekonstrueerimine.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seu­mis ava­ti pois­te män­guas­ja­de näi­tus
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. septembril