Kol­ga muu­seu­mis ava­ti pois­te män­guas­ja­de näi­tus

538
Kol­ga muu­seu­mis ava­tud pois­te män­guas­ja­de näi­tu­se koos­ta­sid SVEN-OLAV PAA­VEL ja KRIS­TEL SITZ.

Lau­päe­val, 29. au­gus­til Kol­ga muu­seu­mis ava­tud näi­tu­se „Pois­te maailm” koos­ta­jad on Sven-Olav Paa­vel, Kris­tel Sitz ja Ul­vi Meier.

Sven-Olav Paa­vel on ko­gu­nud Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na eel­mi­se sa­jan­di 1940. aas­ta­te kä­si­töö­män­guas­ju ning Nõu­ko­gu­de või­mu ajal pea­mi­selt Nor­mas ja Sal­vos val­mis­ta­tud män­guas­ju. Üks va­ra­se­ma pe­rioo­di oma­näo­li­se­maid ese­meid on te­ma va­nao­nu Jo­han­nes Paa­ve­li val­mis­ta­tud puust vil­ja­pek­su­ma­sin, mis kuu­lub Tar­tu Män­guas­ja­muu­seu­mi­le.

Sven-Olav Paa­ve­li sõ­nul olid nii-öel­da põl­ve ot­sas teh­tud ta­lu­las­te män­guas­jad funkt­sio­naal­sed: vil­ja­pek­su­ma­si­nal on rih­mü­le­kan­ded, vän­ta­jam, ma­sin mat­kib moo­to­ri häält, vil­ja saab ma­si­nast lä­bi las­ta ja põhk hei­de­tak­se ta­gao­sast väl­ja.

„Lap­se­põl­ves su­vi­ti maal ol­les pol­nud mul män­guas­ja­dest puu­dust, aga mind pae­lu­sid sõ­jaaeg­sed puust mänguasjad ja vi­bu­püss, sest neid sai nii-öel­da pä­ri­selt töö­le pan­na. Erinevalt tüdrukute mänguasjadest on poiste omi palju vähem säilinud, sest need mängiti enamasti katki,” üt­les ta.

Män­gu­rel­vad olid täht­sad
Olu­li­se osa Sven-Olav Paa­ve­li män­guas­ja­ko­gust moo­dus­ta­vad­ki män­gu­rel­vad – vi­bu­püs­sid, noad, ton­gi­püs­to­lid, püs­sid, elekt­roo­ni­li­sed las­ke­tii­rud. Ta põh­jen­das va­li­kut as­jao­lu­ga, et sõ­ja­te­maa­ti­ka oli Nõu­ko­gu­de aja pois­te män­gu­des val­dav ja mänguasjad poistele taskukohased.

Kol­man­da osa näi­tu­sest moo­dus­ta­vad Kris­tel Sit­zi mi­ni­ku­jud ja mu­de­lau­tod, mil­le te­ge­mist alus­tas ta aas­ta al­gu­ses ko­roo­na­pe­rioo­dil. Vaa­ta­ja võib lei­da te­ma ku­ju­ta­tud olu­kor­da­des Kol­ga tu­le­tõr­jeau­to­sid, Vii­nis­tu au­to­bus­se, Hirv­li laua­vab­ri­ku veo­ma­si­naid.

„Mu kol­lekt­sioo­ni tee­ma on, mil­li­ne või­nuks väl­ja nä­ha elu Kuu­sa­lu val­las eel­mi­se sa­jan­di viie­küm­nen­da­tel aas­ta­tel ju­hul, kui po­leks ol­nud Nõu­ko­gu­de oku­pat­sioo­ni ega sõ­da,” lau­sus Kris­tel Sitz.

Te­ma ku­ju­ta­tud maail­ma ese­med on sa­ge­li kat­ki­sed, tol­mu­sed ja eba­täius­li­kud, na­gu on ka iga­päe­va­ses ümb­ru­ses. Fo­to­de te­ge­mi­sel ka­su­tas ta nii­ni­me­ta­tud või­men­da­tud pers­pek­tii­vi, idee ja ins­pi­rat­sioo­ni and­sid Mic­hael Paul Smit­hi tööd. Näi­tus jääb ava­tuks aas­ta lõ­pu­ni.

Eelmine artikkelKeh­ra ko­man­do on Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pa­rim
Järgmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma ehi­tus al­gab järg­mi­sel nä­da­lal