Salmistu on saanud sadama ehitusega senisest laiema liivaranna

1136
Sal­mis­tu kü­la­va­nem IND­REK SUITS si­lu­tud lii­vaga ­ran­nas, taa­mal poo­le­lio­lev sa­dam. Riik toetab ehitust 790311,40 euroga. Fo­to Ma­ris Mat­si

Ko­ha­li­ke ela­ni­ke loo­dud MTÜ Sal­mis­tu Sa­da­ma Selts on val­mis hal­da­ma Sal­mis­tu uut sa­da­mat, mille ehitus maksab 1,6 miljonit eurot.

Möödunud aasta septembris Salmistu sadamat rekonstreerima asunud ehitusfirma Kaurits OÜ tegi Salmistu küla ranna äärde senisest laiema liivaala – kulgeb sadamast mitusada meetrit edasi Valkla poole. Esmalt veeti akvatooriumist välja võetud liiv mere äärde hunnikutesse, nüüdseks on need laiali lükatud.

Kaurits OÜ projektijuht Ivo Lõhmus ütleb, et, ranna-alale kasvama hakanud kibuvitsad ja rohukamar on eemaldatud, nii sai liivariba laiemaks, aga seda vaid ajutiselt: „Projekteerija on arvestanud, et veepiirile paigutatud liiv puhastub lainetuse mõjul. Vanalt sadamaalalt kaevatud liivas võib olla betoonitükke ja kive. Ehitusperioodil käime regulaarselt rannaala üle vaatamas ja puhastame ilmsiks tulnud kivid välja. Loodus teeb aja jooksul oma töö. Rannaprotsesside mõjul praegu ladestatud liivad liiguvad kaugemale ja koonduvad ilmselt läänemuuli juurde.“

Ta toonitab, et liivade ladestamiseks on kasutatud kaks korda väiksemat rannariba kui projektis lubatud: „Oleme tööde ala piiranud minimaalseks ja see võimaldab kõigil huvilistel randa kasutada ka ehitusperioodi vältel, mis on suur asi.“ Praegu on sadama ehitustöödega külgnev liivade ladestusala tähistatud hoiatussiltidega kui ehitusobjekti ala. Ohutust silmas pidades ei ole selles alas soovitav liikuda ega supelda. Salmistu sadama juurdepääsutee on ehitustööde lõpuni kõrvalisele transpordile suletud. Randa pääseb Valkla ranna poolt.

Ko­ha­li­kud ela­ni­kud on seo­ses sa­da­ma ehi­tu­se­ga mit­mel kor­ral juh­ti­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kui ehi­tu­se tel­li­ja tä­he­le­pa­nu juur­de­pää­su­tee­le, mis on ras­ke­te ma­si­na­te lii­ku­mi­se tõt­tu läi­nud auk­li­kuks. Pro­jek­ti­juht mär­gib, et töö üks tin­gi­mus ja ehi­ta­ja lu­ba­dus oli hoi­da tee sõi­duau­to­de­le lä­bi­tav: „Täi­da­me neid teeau­ke vas­ta­valt va­ja­du­se­le, sest ehi­tus põh­jus­tab häi­rin­guid, püüa­me neid mi­ni­ma­li­see­ri­da. Kui sa­dam val­mis, taas­ta­me tee en­di­sel ku­jul.“

Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits kom­men­tee­rib, et ehi­ta­ja hoia­tas, kui­das sa­da­ma tee saab kõ­vas­ti kan­na­ta­da, ja nii on ka läi­nud, kuid igal ree­del au­gud si­lu­tak­se: „Olen saat­nud val­la­maj­ja tee koh­ta mõ­ned kir­jad, et amet­ni­kud olek­sid kur­sis, kuid kok­ku­võt­tes on as­jad häs­ti, suht­le­me ehi­ta­ja­te­ga. On mul­je­ta­val­dav, kui­das ko­pa­mees pa­neb ki­ve pai­ka, mõ­ne ki­vi­ga mäs­sab üle küm­ne mi­nu­ti. Ta sõ­nab, et see peab ju sa­da aas­tat vas­tu pi­da­ma. Ehi­ta­ja on tä­he­le­pa­ne­lik ja hoo­liv, võ­ta­b et­te­pa­ne­kuid ar­ves­se.“

Ran­da too­dud lii­va koh­ta lau­sub kü­la­va­nem: „Kok­ku­le­pe on, et 1. juu­niks te­hak­se rand puh­taks. Ehi­ta­ja on öel­nud, et amet­li­kult on me rand nii-öel­da käi­best väl­jas ehi­tu­se lõ­pu­ni. Ole­me sel­lest kü­la­rah­va­le tea­da and­nud ja on su­per, kui ran­da saab ka­su­ta­da va­rem.“

Sa­dam ko­ha­li­ke hal­la­ta?
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai ap­ril­li lõ­pus Sal­mis­tu kü­la­va­ne­malt Ind­rek Suit­sult, Valk­la kü­la­va­ne­malt Märt Sil­las­telt, Salmistu kü­la­selt­si esin­da­jalt Aa­re Kau­rilt ja MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees esin­da­jalt Ma­dis Prak­silt ühi­se kir­ja, mil­les tut­vus­ta­vad MTÜ Sal­mis­tu Sa­da­ma Selts vi­sioo­ni Sal­mis­tu sa­da­ma aren­da­mi­seks ja hal­dus­tee­nus­te osu­ta­mi­seks. MTÜ Sal­mis­tu Sa­da­ma Selts on asu­ta­nud Sal­mis­tu ja Valk­la kü­la­selt­sid ning Sal­mis­tu Paa­di­mees.

Ind­rek Suits rää­gib, et kir­ja saat­mi­se­le eel­ne­sid mi­tu koo­so­le­kut, ka koh­tu­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti, vo­li­ko­gu esi­me­he Vär­ner Loots­man­ni ja val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti Kair Tam­me­li­ga. Ehk­ki sa­dam po­le veel val­mis ja val­la­va­lit­sus ei ole väl­ja kuu­lu­ta­nud han­get sa­da­ma hal­da­ja leid­mi­seks, on ko­ha­li­kud eest­ve­da­jad võt­nud nõuks taot­le­da või­ma­lust ha­ka­ta sa­da­mas ise toi­me­ta­ma.

Ind­rek Suits: „Ole­me sei­su­ko­hal, et ko­gu­kond peaks sa­da­mat pi­da­ma, tea­me olu­sid ja jää­me siia ka kee­ru­li­se­ma­tel ae­ga­del. Pea­le­gi kuu­lub sa­da­mas­se suun­duv tee erao­ma­ni­ke­le, and­si­me all­kir­jad ka­su­tus­le­pin­gu­le ja oli­me nõus, et se­da ka­su­ta­tak­se sa­da­mas­se sõit­mi­seks. Sa­mas ei ta­haks, et sa­da­mas jääks elu seis­ma, kui ra­ha­kas in­ves­tor min­gil het­kel leiab, see kõik po­le pii­sa­valt ren­taa­bel lah­kub või lä­heb pank­rot­ti.“

Kü­la­va­nem sõ­nab esi­ta­tud vi­sioo­ni koh­ta, et see on koos­ta­tud rea­list­lik: „Ole­me tal­ve ja ke­va­de jook­sul sõit­nud Ees­tis lä­bi 14 väi­ke­sa­da­mat, rää­ki­nud oma­ni­ke ja hal­da­ja­te­ga. Nen­de ko­ge­mus on, et sa­dam ei saa ol­la üle me­hi­ta­tud, pii­sab sa­da­ma kap­te­nist, kes saab pal­ju­de as­ja­de­ga hak­ka­ma.“

Sa­dam plaa­ni­tak­se te­ha piir­kon­na tu­ris­mi- ja va­baa­ja kes­ku­seks. Mit­me ko­gu­kon­na esin­da­ja­te­ga koos­töös leiab pa­ri­ma ta­sa­kaa­lu tee­nus­te osu­ta­mi­sel ja ko­du­ra­hu ta­ga­mi­sel, et sa­dam jääks ko­gu­kon­na­le ava­tuks ja tas­ku­ko­ha­seks, on öel­dud vi­sioo­nis.

Loet­le­tud on tee­nu­sed, mi­da MTÜ osu­taks tu­le­val na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal: kü­la­lis­kai tee­nus­te ja vee­sõi­du­ki­te kai­koh­ta­de pak­ku­mi­ne, sli­pi- ja park­la­tee­nus­te kor­ral­da­mi­ne, hea­kor­ra ta­ga­mi­ne, öö­päe­va­ring­ne teh­ni­li­ne val­ve ning me­re­pääs­te. Sa­da­ma kap­te­ni tee­nu­sed li­san­duk­sid 2023. aas­tal. Koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga pla­nee­ri­taks sa­da­ma­hoo­ne, aas­ta­tel 2023-2025 võiks hoo­ne pro­jek­tee­ri­da ja ehi­ta­da.

Kuusalu vallavolikogu esimees Värner Lootsmann: „Sadama operaatori leidmiseks tuleb korraldada hange, see annab ülevaate, kellel on parim nägemus sadama arendamisest ja finantseerimisvõimekus. Vald ei pea olema sadamapidaja, aga tegema kõik, et oleks tagatud kogukonna ja külaliste parim teenindamine. Riigi antud toetus eeldab projekti terviklahendust. Kui projekt tuleb mitmes etapis realiseerida, pole see probleem. Oluline on parim lõpplahendus, selle nimel vallaametnikud praegu tegelevad. Hanke täpne aeg selgub lähiajal.“

Töö­de lõ­pe­ta­mi­se täh­taeg on 8. no­vem­ber.

 

 

 

Eelmine artikkelAni­jal tä­his­ta­ti kuld­no­ka-aas­tat
Järgmine artikkelSõnumitoojas 19. mail