Ani­jal tä­his­ta­ti kuld­no­ka-aas­tat

274
Pe­sa­kas­te meis­ter­da­nud NO­RA LY RAND­VIIR ja KIR­SI­KA KU­NIN­GAS. Fo­to Kad­ri Raud­ki­vi

Pü­ha­päe­val kor­ral­das Ani­ja mõis par­gis loo­dus­hom­mi­ku, mis oli pü­hen­da­tud tä­na­vu­se­le aas­ta lin­nu­le kuld­no­ka­le. Aas­ta lin­du tut­vus­tas kuld­no­ka-aas­ta eest­ve­da­ja, or­ni­to­loog Mar­gus Ots. Sa­ge­li ae­tak­se kuld­nok­ka se­ga­mi­ni must­räs­ta­ga, kõi­ge liht­sam on va­het te­ha sel­le jär­gi, et kuld­nokk kõn­nib, must­räs­tas hüp­pab. Or­ni­to­loog õpe­tas loo­dus­hom­mi­kul osa­le­jaid ka pe­sa­kas­te meis­ter­da­ma.

„Pe­sa­kas­te võib üles pan­na aas­ta­ring­selt. Mar­gus Ots sel­gi­tas, et kui­gi kuld­nok­ka­de jaoks on sel­leks aas­taks nüüd ju­ba hil­ja, võ­ta­vad nen­de lah­ku­des sa­mad pe­sa­kas­tid üle järg­mi­sed lin­nud,“ üt­les Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi.

Loo­dus­hom­mi­kul osa­le­sid pea­mi­selt pe­red: „Kuid üks mees­te­rah­vas oli pe­sa­kas­ti meis­ter­da­ma tul­nud ük­si ning üks nais­te­rah­vas oli nii suur hu­vi­li­ne, et kons­pek­tee­ris or­ni­to­loo­gi jut­tu.“

Eelmine artikkelVaba­dus­sõ­ja au­sam­mas Kuu­sa­lus – 100
Järgmine artikkelSalmistu on saanud sadama ehitusega senisest laiema liivaranna