Sal­mis­tu kü­la pi­das elekt­roo­ni­li­se üld­koo­so­le­ku

757
INDREK SUITS.

Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits kor­ral­das kü­lae­la­ni­ke üld­koo­so­le­ku kas­va­va ko­roo­nao­hu tõt­tu elekt­roo­ni­li­se­na – es­ma­kord­selt Kuu­sa­lu val­las. Ta kir­jel­das, et te­gu pol­nud mit­te Zoo­mi-koh­tu­mi­se­ga, kus kõik osa­le­jad in­ter­ne­ti va­hen­du­sel sa­maaeg­selt suht­le­vad oma­va­hel, vaid kir­ja­li­ku koo­so­le­ku­ga. Kü­la­rah­va­le saa­de­ti e-kir­ja­ga koo­so­le­ku päe­va­kord ja ot­sus­te pro­jek­tid ning pa­lu­ti di­giall­kir­ja­ga kin­ni­ta­da nõuo­lek.

Vas­ta­mi­seks oli ae­ga kolm nä­da­lat. Poolt hää­le­ta­nuid oli 62, vas­tu­hää­li ei an­tud. Kok­ku 7 nõu­so­le­kut esi­ta­ti pa­be­ril, ku­na pol­nud või­ma­lik elekt­roo­ni­li­selt osa­le­da. Val­la­ma­jas kont­rol­li­mi­sel sel­gus, et 40 osa­le­nut olid hää­leõi­gus­li­kud ehk ela­ni­ke re­gist­ri jär­gi Sal­mis­tu kül­la sis­se kir­ju­ta­tud. Vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di­le oli kvoo­ru­miks va­ja Sal­mis­tul vä­he­malt 25 hää­leõi­gus­li­ku kü­lae­la­ni­ku osa­le­mist.

Ind­rek Suits: „Osa­lus oli ak­tiiv­sem, kui on ol­nud mõ­nel va­ra­se­mal kü­la­koo­so­le­ku­l, kui ole­me ko­gu­ne­nud pe­re­kond Kril­lo õue­maj­ja. Tun­dub, et elekt­roo­ni­li­ne koo­so­lek so­bib ise­gi pa­re­mi­ni, kui­gi pal­jud ta­ha­vad siis­ki oma­va­hel ot­se su­hel­da, sil­mast sil­ma vaa­da­ta.“
Päe­va­kor­ras oli kaks tee­mat: kü­la­ra­ha taot­le­mi­ne Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ja muu­da­tu­sed kü­la­ko­gu koos­sei­sus.

Kü­lap­lat­si ja ran­na pla­nee­rin­gud
Kü­la­va­nem sel­gi­tas, et plaan on jät­ka­ta kaht poo­le­lio­le­vat pla­nee­rin­gut – Mur­ru maaük­su­se sih­tots­tar­be muut­mist, et oleks ava­li­ku ka­su­tu­se­ga kü­la­plats, ja Ti­pu maaük­su­se sea­dus­ta­mist ava­li­ku ran­na­na.

Sal­mis­tu kü­lal oli val­laee­lar­ves­se ko­gu­ne­nud kü­la­ra­ha koos tä­na­vu­se sum­ma ja va­ra­se­ma­te aas­ta­te jää­gi­ga 585,75 eu­rot. Kü­la taot­les sum­mat pla­nee­rin­gu­te jät­ka­mi­seks, prae­gu­seks on see kan­tud MTÜ Sal­mis­tu Kü­la­selts kon­to­le.

Ka­van­da­tav kü­lap­lats asub rii­gi­maal Kuu­sa­lu-Valk­la tee ää­res. Rii­gilt on saa­dud va­ra­sem nõu­so­lek, et see 3000ruut­meet­ri­ne Mur­ru kin­nis­tu muu­de­tak­se sot­siaal­maaks. Vas­tav de­tailp­la­nee­ring al­ga­ta­ti kü­la­va­ne­ma sõ­nul 7-8 aas­tat ta­ga­si, kuid jäi ra­ha­puu­du­sel poo­le­li. Nüüd on soov pla­nee­ring lõ­pu­le viia ning ha­ka­ta kü­lap­lat­si aren­da­ma.

Ta mär­kis, et ole­ma­so­le­va kü­la­ra­ha­ga saab küll pla­nee­rin­gut jät­ka­ta, kuid lõ­pe­ta­mi­seks oleks tar­vis veel paar tu­hat eu­rot. Sel­les osas loo­de­tak­se saa­da val­lalt toe­tust.

Plat­si väl­jae­hi­ta­mi­seks on plaa­nis taot­le­da ra­ha­list tu­ge fon­di­dest. Ku­na te­gu on met­sa­se ala­ga, püü­tak­se või­ma­li­kult pal­ju puid al­les jät­ta. Ka on ka­vas kor­ras­ta­da tei­sel pool teed asuv 1000ruut­meet­ri­ne maa-ala, mil­le on erao­ma­nik lu­ba­nud kin­ki­da park­la maaks.

Kü­la­ko­gu koos­seis
Sal­mis­tu uus kü­la­va­nem ja kü­la­ko­gu on te­gut­se­nud pool­teist aas­tat, va­li­mi­sed olid veeb­rua­ris 2019. Sal­mis­tu 12liik­me­li­ses külakogus teh­ti nüüd muu­da­tu­si. Seo­ses muu­tu­nud elu­kor­ral­du­se­ga soo­vi­sid kü­la­ko­gust väl­ja as­tu­da Raul Vas­sus ja Joel Mur­sal. Ka ar­va­ti kü­la­ko­gust väl­ja End­rik Vi­ru. Uueks liik­meks va­li­ti Va­hur Õis­maa, kü­la­ko­gus on pea­le te­ma veel Aa­re Kaur, Ene Kril­lo, Me­ri­ke Var­vas, He­li Ges­hei­mer, Ta­so Tamm­pe­re, Toi­vo Voit, Ur­mas Ad­rat, Reet Pius ja Tiit Par­ro.

Eelmine artikkelVolikogu valis TERJE KRAANVELTI vallavanemaks ühehäälselt
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti toi­du­mee­ne kon­kur­si üks võit­ja on Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la poh­la­vein