Põh­ja-Ees­ti toi­du­mee­ne kon­kur­si üks võit­ja on Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la poh­la­vein

203
Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pe­re­nai­ne TII­NA KUU­LER hoiab käes konkursile esitatud pih­la­kaveini. Vei­ni­vil­la osa­les Põh­ja-Ees­ti tu­ris­mi­kon­ve­rent­sil ko­ha­li­ke too­de­te mi­ni­laa­dal. Fo­to Hei­ki Vun­tus

Edas­pi­di võib Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la poh­la­vein Erik Men­ved kan­da mär­gist „Põh­ja-Ees­ti joo­gi­mee­ne“ – vein päl­vis kon­kur­sil ühe viiest peaau­hin­nast.

Põh­ja-Ees­ti toi­du­mee­ne kon­kur­si tu­le­mu­sed teh­ti tea­ta­vaks möö­du­nud nel­ja­päe­val, 29. ok­toob­ril Rak­ve­res, kus toi­mus Põh­ja-Ees­ti tu­ris­mi­kon­ve­rents. Kõik tei­sed või­du­too­ted on val­mi­nud Vi­ru­maa väi­keet­te­võ­te­tes. Har­ju­maalt on au­hin­na­tu­te seas veel Ko­se val­last Laas­tu Me­si OÜ mee­pär­lid ehk meest teh­tud kum­mi­kom­mid, eriau­hind an­ti too­tea­ren­du­se ja kin­ke­pa­ke­ti eest.

Kok­ku esi­ta­ti Põh­ja-Ees­ti esi­me­se­le toi­du­mee­ne­kon­kur­si­le 32 too­det. Kon­kurss toi­mus viie Lea­der-piir­kon­na ühi­se Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti raa­mes. Pro­jek­ti al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja on MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn.

Toi­du­mee­ne kon­kur­si või­du­too­ted. Fo­to Kat­rin Kull

Žüriid juh­tis MTÜ Aren­dus­ko­da esin­da­ja­na Ta­palt Vak­sa­li Trah­te­ri pe­re­nai­ne Õn­ne­la Nei­dek. Žüriis­se kuu­lu­sid An­ne­li Põld­ra Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jast, Ar­no Kan­ni­ke Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gust, Ger­li Vee­leid HEA­Kist, aas­ta 2018 pa­ri­maks õl­lep­ruu­li­jaks ti­tu­lee­ri­tud Juks Oja­perv Tal­lin­nast, näit­le­ja An­ne Ree­mann, en­di­ne koo­li­kokk Ur­mas Lind­lo Pa­jus­tist ja Ai­var Lii­va­laid Väi­ke-Maar­ja Geor­gi Söö­gi­toast.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­ge­vusg­rup­pi, mil­le Lea­der-piir­kon­da kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, žüriis esin­da­nud pro­jek­ti­koor­di­naa­tor An­ne­li Põld­ra rää­kis, et hin­da­mis­koo­so­lek toi­mus Sa­ga­di res­to­ra­nis 16. ok­toob­ril. Too­teid hin­na­ti viies ka­te­goo­rias. Ku­na ar­ves­se läks ka pa­kend ja ko­gu väl­ja­nä­ge­mi­ne, olid toot­jad žürii­le tea­da. Iga hin­da­ja an­dis punk­tid ja pi­di ni­me­ta­ma en­da ar­va­tes pa­ri­ma too­te.

„Kõik too­ted olid vä­ga head,“ kii­tis An­ne­li Põld­ra. „Kut­su­me et­te­võt­teid, or­ga­ni­sat­sioo­ne, ka erai­si­kuid hu­vi tund­ma ja neid too­teid kin­gi­tu­seks tel­li­ma.“

Lä­hi­päe­va­del pan­nak­se Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­he­le kõi­gi 32 kin­gi­tu­se tel­li­mi­se in­fo.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du­pro­jek­ti juht Eha Paas: „Me vä­ga loo­da­me, et kon­kur­sil osa­le­nud too­ted leia­vad tä­he­le­pa­nu. Kõik esi­ta­tud too­ted on ko­ha­li­kud, põ­ne­vad ja kva­li­teet­sed. Tut­vu­ge too­de­te­ga me ko­du­le­hel, ka­su­ta­ge neid kü­la­lis­te­le mee­neid ja kin­gi­tu­si te­hes.“

Har­ju­maalt olid kon­kur­sil pea­le Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la poh­la­vei­ni ja mee­pär­li­te veel Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la vein „Val­ge­jõe pih­la­kas“, Kol­ga-Aab­last Aab­la me­si­la „Po­hi­ran­na me­si“, Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se „Ko­du­ne ka­li“, „Mar­zen“ ja „Meeõ­lu“, Ko­se fir­ma Har­nor too­de­tud Food­po­wer mar­ja­mum­mud ja -rul­lid, Ko­se val­last fir­ma Laas­tu Me­si mee mar­me­laa­di­nöö­bid ja kum­mi­kom­mid mand­li­ja­hus, Ha­ba­jalt Loo­me­far­mi ra­bar­be­ri­va­hu­vein, Ra­vi­la Mõi­sa poh­la­be­see kroo­nid, Haap­sest fir­ma Vah­va Maius pas­ti­laa.

Sel­le nä­da­la kol­ma­päe­va õh­tuks on kon­kur­sil osa­le­nud et­te­võt­jad kut­su­tud Sa­ga­di res­to­ra­ni pi­du­li­ku­le õh­tu­söö­gi­le. Pea­kokk Ma­ren Rits ka­su­tab ret­sep­ti­des kon­kur­si­too­teid.

Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pe­re­nai­ne Tii­na Kuu­ler üt­les, poh­la­vei­ni­le pan­di Taa­ni laps­ku­nin­ga Erik Men­ve­di ni­mi see­tõt­tu, et Val­ge­jõe tä­his­tas tä­na­vu 730 aas­ta möö­du­mist es­ma­mai­ni­mi­sest ja siis va­lit­ses Erik Men­ved. Pool­ma­gus vein on La­he­maa met­sa­de poh­la­dest, mis kas­va­sid tõe­näo­li­selt ka 730 aas­tat ta­ga­si. Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la teeb poh­la­vei­ni 2015. aas­tast. Vei­ni­le on omis­ta­tud Pää­su­ke­se märk 2020. Te­gu on et­te­võt­te müü­dui­ma vei­ni­ga, mis so­bib pe­re­nai­se sõ­nul häs­ti jõu­lu­roo­ga­de juur­de.

Au­hin­na­tud mee­ned

Pa­rim al­ko­hool­ne jook – Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la poh­la­vein Erik Men­ved
Pa­rim kaua­säi­liv too­de – Põh­ja-Ees­ti Vu­ti­far­mi suit­su­ta­tud vu­ti­mu­nad an­šoo­vi­ses
Pa­rim mit­teal­ko­hool­ne jook – Vin­ky­mo­ni eba­kü­doo­nia­sii­rup
Pa­rim mee­too­de – Taa­li me­si­la met­sa­me­si ta­ru­vai­gu­ga
Eriau­hind too­tea­ren­du­se­le – Laas­tu Me­si mee­pär­lid
Eriau­hind kin­ke­pa­ke­ti­le – Laas­tu Me­si mee­pär­lid, Moe „Kuld­juu­re­viin“, Põh­ja-Ees­ti Vu­ti­far­mi suit­su­ta­tud vu­ti­mu­nad