Sal­mis­tu 6 ko­du­koh­vi­kut võõ­rus­ta­sid kü­la­li­si ka­hel päe­val

229
Trii­bu­lis­te Us­te Koh­vi­kus esi­ne­sid Tal­lin­na Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mi teat­rik­las­si vi­list­la­sed.

Sal­mis­tu kü­las Kuu­sa­lu val­las oli eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel ta­va­pä­ra­sest rah­va­roh­kem. Nii oma kü­la ela­ni­kel, ümb­rus­kon­na kü­la­de ini­mes­tel kui ka kau­ge­malt tu­li­ja­tel ava­nes või­ma­lust kü­las­ta­da lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 10. ja 11. juu­lil Sal­mis­tu ko­duae­da­des ava­tud koh­vi­kuid. Pal­ju käis Kuu­sa­lu val­la rah­vast, aga tul­di ka Keh­ra ja Aru­kü­la kan­dist ning Tal­lin­nast.

Ko­du­koh­vi­kuid oli kuus, mit­mel pool pa­ku­ti pea­le ke­ha­kin­ni­tu­se­le veel kul­tuu­rip­rog­ram­mi. Kü­la­va­nem Ind­rek Suit­su ko­duaias oli Trii­bu­lis­te Us­te Su­ve­koh­vik, kus esi­ne­sid Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mi teat­rik­las­si lõ­pe­ta­nud noo­red. Teat­rik­las­si tru­pi koos­sei­su kuu­lus ka Sal­mis­tul su­vi­tav In­ger Ki­va­ri. Noor­te luu­le- ja lau­lup­rog­ramm oli kok­ku pan­dud lõ­puk­las­si dip­lo­mi­töö­dest.

Kü­la­va­nem pak­kus lau­päe­val ka­la­sup­pi, mis oli kee­de­tud Peip­si jär­ve rää­bis­test, ah­ve­na­test ja la­ti­ka­test. Kok­ku sai 25 liit­rit sup­pi, mis söö­di kõik sa­mal päe­val ära. Pü­ha­päe­val te­gi kü­la­va­nem kü­la­lis­te­le suu­rel õue­pan­nil pael­lat ja küp­se­tas pann­koo­ke.

„Need kaks päe­va olid pä­ris vä­si­ta­vad, aga hiig­la­ma to­re­dad. Tun­dub, et kõik jäid ra­hu­le, ka ra­ha­li­selt ei jää­nud koh­vi­ku­te­pi­da­jad mii­nu­ses­se. Kü­las­ta­jaid ja­gus igas­se õue. Sai­me oma­va­hel pa­re­mi­ni tut­ta­vaks, oli ae­ga jut­tu aja­da ja kü­la ole­vi­kust-tu­le­vi­kust rää­ki­da. Mõ­ni­gi üt­les, et vä­ra­vad on ta­va­li­selt kin­ni ning nii­sa­ma ei as­tu sis­se end tut­vus­ta­ma, nüüd olid vä­ra­vad ava­tud ja kut­su­ti lah­kelt kül­la,“ kõ­ne­les Ind­rek Suits.

Ta kir­ju­tas Sal­mis­tu ko­gu­kon­na Fa­ce­boo­ki-le­hel, et järg­mi­sel aas­tal ko­du­koh­vi­ku­te päe­vi kind­las­ti kor­ra­tak­se ning soov on, et toi­du kõr­va­le saaks pak­ku­da kul­tuu­riamp­se.

Mu­sit­see­ri­ti ka Ri­ho Lep­pi­ku ko­duaia La­he Koh­vi­kus – kont­ra­bas­si män­gis te­ma vend Raul Lep­pik. Koh­vi­ku­pe­re­mees ni­me­tas end eme­riit­ko­kaks, res­to­ra­ni en­di­se pea­ko­ka­na pak­kus ta li­ha- ja ka­la­roo­ga­sid, esi­me­sel õh­tul te­gi sa­da ports­jo­nit praa­di ja sa­ma pal­ju ma­gus­toi­tu. Pann­koo­gi­meis­ter oli pe­re­poeg Franz, tee­nin­das pe­re­tü­tar.

Põl­lu Preil­na­de Su­ve­koh­vi­kus rõõ­mus­tas kü­la­li­si lõõts­pil­li män­gu­ga Ave Si­ni­kas Mär­ja­maa Lõõt­sa­nais­te Pun­dist. Koh­vi­kut pi­das Pi­ret Kukk, kel­le ko­du­hoov on ran­na­kü­la aja­loo­li­ne ta­lu. Rah­vast lõ­bus­tas seal ka te­ma õe­mees And­res Ein­son, kes oli end kos­tü­mee­ri­nud nõu­ko­gu­deag­seks pii­ri­val­vu­riks.

Knu­ti Ta­lu Su­ve­koh­vi­kus toi­me­tas pe­re­kond Aa­ber­dal koos sõp­ra­de­ga. Päi­ke­seaia Koh­vi­kus kü­la tei­ses ot­sas võõ­rus­tas kü­la­li­si Ga­mal El­hu­veig pe­re­ga. Si­ni­se Ka­tu­se koh­vi­ku pe­re­nai­ne oli Kris­ti Par­ro.

Ko­du­koh­vi­ku­te päev oli ajas­ta­tud Sal­mis­tu su­ve­kont­ser­ti­de pe­rioo­di­le. Na­gu möö­du­nud su­vel, nii on ka see­kord Ma­ri Tep­po ja Sil­ver Räs­ta Tii­gi ta­lu õuel õh­tu­ti kont­ser­did. Ju­ba on esi­ne­nud Kad­ri Voo­rand ja Mih­kel Mäl­gand, Hend­rik Sal-Sal­ler ja Er­ko Lau­ri­maa, Stig Räs­ta ja Sil­ver Laas, Pea­ru Pau­lus ja Li­ve Band. Käe­so­le­val nä­da­lal esi­ne­vad veel Ri­ta Ray, Ma­ri Jür­jens, Jus­ta­ment, Ott Lep­land ja Tõ­nis Mä­gi ning Karl-Erik Tau­kar ja Eric Kam­mis­te.

Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits rää­kis, et su­ve­kont­ser­ti­de pub­li­ku­le rek­laa­mi­ti lau­päe­val ja pü­ha­päe­val või­ma­lust tul­la ko­ha­le va­rem, käia loo­dus­ra­jal ja ko­du­koh­vi­ku­tes. Esial­gu oli plaa­nis pan­na kü­las­ta­jaid koh­vi­ku­te va­hel sõi­du­ta­ma ho­bu­sed kaa­ri­ku­te­ga, sest kü­la on suur, kõi­ge kau­ge­ma­te koh­vi­ku­te va­he­maa oli kaks ki­lo­meet­rit. Kuid päev oli ho­bus­te jaoks lii­ga pa­lav ja sel­lest ideest tu­li loo­bu­da.

Eelmine artikkelAeg­vii­du koo­li di­rek­tor on koo­li­juh­ti­de men­tor
Järgmine artikkelPange õlg alla!