Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor on koo­li­juh­ti­de men­tor

315
Tiina Steinberg

Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg lõ­pe­tas juu­ni kes­kel ha­ri­dus­men­to­ri­te väl­jaõp­pep­rog­ram­mi 5. len­nu. Ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti eest­ve­da­mi­sel toi­mu­vas­se prog­ram­mi, kus tä­na­vu osa­le­sid 20 koo­li­juh­ti ko­gu Ees­tist, saa­vad kan­di­dee­ri­da üld­ha­ri­dus­koo­li­de ja kut­seõp­pea­su­tus­te ju­hid, kes on val­mis oma tead­mi­si ning ko­ge­mu­si ja­ga­ma kol­lee­gi­de­ga teis­test ha­ri­du­sa­su­tus­test. „Kan­di­dee­ri­mi­seks tu­li kir­ju­ta­da mo­ti­vat­sioo­ni­ki­ri, olin üks õn­ne­seen, kes väl­ja va­li­ti. Jaa­nua­ris ala­nud poo­leaas­tast koo­li­tust vii­sid lä­bi ko­ge­nud koo­li­ta­jad Fon­te­sest. Koo­li­tus lõp­pes juu­nis ek­sa­mi­ga. Pii­ran­gu­te tõt­tu olid koo­li­tu­sed vee­bis, al­les ek­sa­mil sai­me kõik reaal­selt kok­ku,“ rää­kis Tii­na Stein­berg. Pä­rast men­torp­rog­ram­mi lä­bi­mist an­dis ta nõu­so­le­ku, et on val­mis ole­ma koo­li­juh­ti­de nõus­ta­ja. Men­to­rid nõus­ta­vad nii al­ga­jaid koo­li­juh­te kui ko­ge­mus­te­ga di­rek­to­reid, kel on kü­si­mu­si või prob­lee­me, mi­da ük­si la­hen­da­da ei suu­da või ta­ha­vad sel­leks tu­ge. Men­to­ri­te pro­fii­lid li­sa­tak­se ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti ko­du­le­he­le. Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor üt­les, et men­to­ri­te koo­li­tus oli vä­ga põ­nev, coac­hing-stii­lis: „Mul­le see vä­ga meel­dib, ak­ti­vee­rib ini­mest, mo­ti­vee­rib te­da mõt­le­ma, kui­das eda­si min­na, mil­li­seid ees­mär­ke võt­ta. Te­gin ka kõik õpe­ta­ja­te ke­va­di­sed aren­gu­vest­lu­sed ju­ba sel­les stii­lis. Ideaa­lis peak­sid kõik õpe­ta­jad se­da val­da­ma, see oleks vä­ga tõ­hus ka klas­si­tun­di­des.“

Eelmine artikkelAru­kü­la 730. aas­ta­päe­vaks val­mis laul „Aru­kü­la ko­du”
Järgmine artikkelSal­mis­tu 6 ko­du­koh­vi­kut võõ­rus­ta­sid kü­la­li­si ka­hel päe­val