Ani­ja vald hak­kab Keh­ras ela­mu­maad aren­da­ma

527
Rohkem kui 3 hektari suurune Mulla tänav 6 maaüksus asub Kehra Põrgupõhja linnaosas.

Ani­ja val­la­va­lit­sus al­ga­tas de­tailp­la­nee­rin­gu Keh­ras­se Mul­la tä­na­va­le ela­muk­run­ti­de moo­dus­ta­mi­seks.

Keh­ras Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa ää­rea­lal asuv Mul­la tä­nav 6 maaük­sus on li­gi­kau­du 3,5 hek­ta­rit suur. Ani­ja vald taot­les sel­le rii­gilt 2015. aas­tal mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se üld­ka­su­ta­ta­va maa­na, kuid val­la uue üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on sin­na et­te näh­tud ela­mu­maa.

„Meil on nõud­lus lin­nas asu­va­tele ela­muk­run­ti­de­le, mil­le juu­res olek­sid kõ­va­kat­te­ga teed ja tä­na­va­val­gus­tus. Üld­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ajal ot­si­si­me maad, mis kuu­luks val­la­le ja ku­hu sel­list ela­mu­ala saab te­ha. Mul­la tä­nav 6 maaük­sus on ai­nu­ke sel­li­ne koht, kus tee ja tras­sid lä­he­dal,“ sel­gi­tas Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Ta li­sas, et val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 2017. aas­tal küll Keh­ra Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va­te ning Ko­se maan­tee va­he­li­se ala de­tailp­la­nee­rin­gu, ent sin­na on ka­vandatud kor­te­re­la­mud, maa on rii­gi oman­dis: „Kui sin­na kor­ter­ma­ju ka­van­da­si­me, oli riik­lik üü­ri­ma­ja­de prog­ramm, mil­lest oli või­ma­lik saa­da kor­te­re­la­mu­te püs­ti­ta­mi­seks 50 prot­sen­ti toe­tust. See mee­de po­le enam ava­tud. Os­ta meie val­las uu­si kor­te­reid prae­gu ei ta­he­ta, ku­na need on kal­lid. Aia tä­na­va­le ha­ka­ti paar aas­tat ta­ga­si ka­van­da­ma uu­te kor­ter­ma­ja­de ehi­ta­mist, aga aren­da­ja po­le neid ra­ja­ma ha­ka­nud, sest hu­vi­li­si ei ole. Esial­gu paar bro­nee­rin­gut teh­ti, kuid siis ka need tü­his­ta­ti.“

Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­hel asu­va­le Mul­la 6 maa­ük­su­se­le on ka­vas ra­ja­da ku­ni 15 ela­muk­run­ti, mi­ni­maal­selt 1200 ruut­meet­ri suu­ru­sed, na­gu ti­hea­sus­tu­ses val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi lu­ba­tud. In­ga Vai­nu sõ­nul aren­da­jat ei ot­si­ta, vald ra­jab ela­muk­run­did ise: „Pea­le de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se seal vä­ga pal­ju te­ha ei ole­gi. Krun­did tu­le­vad Ja­kob­so­ni tä­na­va äär­de, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid on ole­mas, va­ja on vaid lii­tu­mis­punk­te ning tee­delt ma­ha­sõi­te, kuid neid või­vad ka krun­dio­ma­ni­kud te­ha.“

Prae­gu on Mul­la tä­na­va maaük­su­sel kõrg­hal­jas­tus: „La­ge­raiet seal ei tu­le ning meie puid ma­ha võt­ma ei hak­ka. De­tailp­la­nee­rin­gu se­le­tus­kir­ja kir­ju­ta­tak­se tin­gi­mus, et või­ma­lu­sel tu­leb kõrg­hal­jas­tust säi­li­ta­da. Osa­li­selt peab seal ehi­ta­mi­seks siis­ki puid lan­ge­ta­ma, kuid ela­mua­la ja Mul­la tä­na­va tei­ses ää­res ole­va toot­mis­maa va­he­le peab jää­ma ro­hea­la.“
Keh­ras on käi­mas ka Lil­le elu­ra­joo­ni aren­da­mi­ne, sin­na on plaa­nis ra­ja­da 28 ela­mu-
k­run­ti. In­ga Vai­nu ar­vas, et need leia­vad en­ne ost­jad, kui Mul­la tä­na­va pla­nee­ring jõuab keh­tes­ta­mi­se­ni.

„Val­la­va­lit­sus al­les al­ga­tas de­tailp­la­nee­rin­gu, meil ei ole veel sel­le koos­ta­jat­ki va­li­tud. Kui koos­ta­ja ole­mas ja pla­nee­rin­gu es­kiis val­mis, saa­da­me seal­se­te­le naab­ri­te­le ar­va­mu­se aval­da­mi­seks ja et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mi­seks. Meil ei ole müü­gi­ga kii­re, kui pla­nee­ring üks­kord val­mis, hak­ka­me krun­te enam­pak­ku­mi­se­le pa­ne­ma siis, kui on hu­vi­li­si, kes soo­vik­sid Keh­ras­se ko­du ra­ja­da. Val­la ees­märk po­le tee­ni­da ela­muk­run­ti­de müü­mi­sest, vaid saa­da uu­si ela­nik­ke,“ lau­sus ta.

Val­laar­hi­tek­ti kin­ni­tu­sel he­lis­ta­tak­se val­la­maj­ja üs­na tih­ti, et kü­si­da, kas Ani­ja val­las on ela­muk­run­te. Kui he­lis­ta­jalt kü­si­tak­se, kas soo­vi­tak­se ha­ja- või ti­hea­sus­tus­se ja pa­ku­tak­se va­rian­te, sel­gub, et ti­hea­sus­tu­se krun­te pee­tak­se lii­ga kal­liks, ha­jaa­sus­tu­se omi ebak­va­li­teet­seks, ku­na po­le teid ja tras­se. In­ga Vai­nu sel­gi­tas, et juur­de­pää­su­tee­de ja teh­no­võr­ku­de­ga va­rus­ta­tud krun­did ei ole Keh­ras enam nii oda­vad, kui sa­ge­li loo­de­tak­se. Lin­na lä­hiümb­ru­ses on te­ma sõ­nul mi­tu de­tailp­la­nee­ri­tud aren­dust, kuid aren­da­ja ei ra­ja kõi­ki kom­mu­ni­kat­sioo­ne en­ne, kui krun­dil po­le kind­lat ost­jat: „Sel­le tõt­tu võib loo­dus­lik ala ela­mu­maa­na jät­ta es­ma­pil­gul tröös­ti­tu mul­je, kui­gi mit­mel pool on puur­kaev ju­ba ole­mas, ai­nult vee­to­rud krun­ti­de­ni veel vii­ma­ta, sa­mu­ti tee­põ­hi teh­tud. As­falt­teed ei tee meie val­las üks­ki aren­da­ja en­ne, kui ela­ni­kud ju­ba ole­mas.“

Eelmine artikkelRMK Met­sa­vik­to­rii­nis on kü­si­mu­sed La­he­maast
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaed on su­le­tud nä­da­la lõ­pu­ni