RMK lük­kab Kuu­sa­lu met­sa­töö­de ka­va koos­ta­mi­se aas­taks eda­si

50

Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) tea­tas Kuu­sa­lu rah­va­ga koh­tu­mi­sel 3. mail ja saa­tis val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, et ale­vi­ku ja ter­vi­se­ra­ja ümb­ru­se met­sa­des plaa­ni­ta­va­te töö­de ka­va koos­ta­mi­ne on lü­ka­tud aas­taks eda­si – ku­ni Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel val­mib Kuu­sa­lu ale­vi­ku kõr­val asu­va met­sa loo­dus­väär­tus­te ana­lüüs.

Nii oli ka pa­lu­tud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se edas­ta­tud kir­jas RMK-le. Val­la­va­lit­sus te­gi kir­jas et­te­pa­ne­ku mit­te pla­nee­ri­da raie­töid käe­so­le­vaks aas­taks, sest uu­rin­gu tu­le­mu­sed an­na­vad pa­re­ma üle­vaa­te piir­kon­nas paik­ne­va­test väär­tus­li­kest lii­ki­dest. Lii­gi­rik­ku­se sei­re kes­tab tä­na­vu ke­va­dest sü­gi­se­ni.

Val­la­va­lit­sus mär­kis kir­jas veel, et Kuu­sa­lu met­sas on män­ni­kud 110 aas­ta va­nu­sed, ent Tar­tu Üli­koo­li tea­du­ri hin­nan­gul või­vad män­nid kas­va­da inim­sek­ku­mi­se­ta 200 aas­ta va­nu­seks. Val­la­va­lit­sus on sei­su­ko­hal, et Kuu­sa­lu mets ei va­ja prae­gu­ses staa­diu­mis uuen­da­mist.

Kir­jas li­sa­tak­se, et Kuu­sa­lu ale­vi­ku kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi (KAH) all ole­vat met­sa saab ma­jan­da­da pü­si­met­sa­na, ee­lis­ta­da va­lik­raiet.

Tei­si­päe­val, 3. mail kor­ral­da­tud koo­so­le­kul, mis toi­mus Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all ka­van­da­ta­val raie­lan­gil, lu­bas Har­ju­maa met­saü­lem And­rus Kev­vai, et järg­mi­seks küm­neks aas­taks ei pla­nee­ri­ta ale­vi­kust ki­lo­meet­ri raa­diu­ses uuen­dus­raieid. Sa­mu­ti ei ka­van­da­ta raiea­la­sid ka­he­le poo­le tee­ra­da­sid. Ma­jan­da­mi­se tu­le­mu­sel ku­jun­da­tak­se Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja ter­vi­se­kes­ku­se ümb­ru­ses eri­va­nu­se­li­ne mets.

RMK koos­tab KAH rii­gi­met­sa­de ma­jan­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2022-2031. KAH met­sa­de piir­kon­nas koh­tu­ti ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de­ga, ma­jan­da­mis­ka­va­de pro­jek­ti­de koh­ta sai esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid. Selt­sing Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu al­ga­tas pe­tit­sioon.ee kesk­kon­nas all­kir­ja­de ko­gu­mi­se „Ei la­ge- ja tur­be­raie­te­le Kuu­sa­lu ale­vi­ku KAH met­sas“. Pe­tit­sioon ko­gus 345 all­kir­ja.
Kuu­sa­lu ale­vi­ku va­he­tus lä­he­du­ses paik­ne­va met­sa ja lii­va­kar­jää­ri­de li­gi 135 hek­ta­ri suu­ru­sel alal teeb val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel uu­rin­gu OÜ Tirts&Ti­gu. Uu­ring lä­heb maks­ma 6177,60 eu­rot.

Eelmine artikkelLok­sa sai EV 100 „Hea ava­lik ruum“ prog­ram­mi­ga kesk­väl­ja­ku idee­ka­van­di
Järgmine artikkelTee­me Ära tal­gud Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las