LIIS BURK koos abi­lis­te­ga kor­ral­dab Kuu­sa­lu val­las var­je­võr­ku­de te­ge­mist Uk­rai­nas­se

426
LIIS BURK õpe­tab Kol­ga koo­lis algk­las­si­lap­se­le GRE­TE KRÖÖNK­VIS­TI­LE var­je­võr­gu pu­nu­mist. Fo­to Lii­na Talts

Möö­du­nud pü­ha­päe­va õh­tul aval­da­sid Kad­ri­na va­ba­taht­li­kud pääst­jad Fa­ce­boo­ki le­hel pil­did, kui­das nen­de prit­su­ma­jas alus­ta­ti Uk­rai­na jaoks var­je­võr­gu pu­nu­mi­se­ga. Ju­hen­das La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk Uu­ri kü­last Kuu­sa­lu val­last koos Anu Kar­jat­se ja An­na-Ma­ria Jam­si­ga Hirv­list.

Paar nä­da­lat ta­ga­si te­gid te­ma ju­hen­da­mi­sel var­je­võr­gu Kol­ga koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad. Võrk oli nii suur, et kat­tis koo­li­ma­ja saa­lis ko­gu varb­sei­na. Klas­sid käi­sid kor­da­möö­da tun­di­de ajal pu­nu­mas, õpi­la­sed ai­ta­sid ka va­he­tun­di­de ajal ja pä­rast tun­de. Võr­gu üle­mi­ne osa jäi te­ge­ma­ta, sel­le lõ­pe­ta­sid Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma tant­si­jad, kes ko­gu­ne­sid koo­li­maj­ja tant­sup­roo­vi­le.

Prae­gu­seks on Liis Bur­ki sõ­nul ta ko­du­kan­dis teh­tud Uk­rai­nas­se saat­mi­seks kok­ku viis var­je­võr­ku, ne­li on val­mi­nud Kol­ga selt­si­ma­ja kä­si­töö­toas.

Liis Burk: „Meilt on Uk­rai­na poo­le tee­le saa­de­tud 26 ruut­meet­rit var­je­võr­ku. Pu­nu­jaid on ol­nud Kol­ga selt­si­ma­ja kä­si­töö­pe­sas küm­me­kond ja roh­kem. Ri­ba­de jaoks ole­me saa­nud so­bi­vaid ese­meid Kol­ga ka­su­ta­tud riie­te poest, ko­du­dest on too­dud ning Tal­lin­nast Paav­li kalt­su­kast saab va­li­da igal nel­ja­päe­val nen­de riie­te seast, mis ei lä­he müü­ki. Olen pal­ju vär­vi­nud kan­gaid, ka va­nu voo­di­rii­deid. Kaa­lium­per­man­ga­naa­di­ga saab so­bi­va pruu­ni­ka too­ni. Pe­su­ma­si­na­vär­vi­de­ga olen vär­vi­nud va­ja­lik­ke ro­he­li­si too­ne. Võr­ke ai­tab ko­gu­da Mih­kel Tam­me­pärg Kiiu jäät­me­jaa­mast. Pea­gi pa­ne­me jäl­le selt­si­ma­jas võr­gu üles, kes ta­hab ap­pi tul­la, võt­ke mi­nu­ga ühen­dust.“

Kert Ki­vi­mäe Ku­pu kü­last an­dis val­mis var­je­võr­gu, see vii­di sa­mu­ti ko­gu­mis­punk­ti Tal­lin­nas­se, T1 kau­ban­dus­hoo­nes asu­vas­se võr­gu­pu­nu­mis­kes­ku­ses­se ja saa­de­ti Uk­rai­nas­se.
Val­mis var­je­võr­gud pa­ki­tak­se, li­sa­tak­se sil­did mõõ­tu­de­ga ning trans­por­di­tak­se MTÜ Sla­va Uk­rai­ni kau­du va­ja­li­kes­se jao­tus­punk­ti­des­se Uk­rai­nas. MTÜ Sla­va Uk­rai­ni üks ak­ti­vis­te on Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, Lok­salt pä­rit Ma­ria Kl­ju­ki­na.

Liis Burk rää­kis, et õpe­ta­ja Ka­ja Rii­ber­gi eest­ve­da­mi­sel pu­nu­tak­se var­je­võr­ku ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li va­nas võim­las. Pea­le Ka­ja Rii­ber­gi on var­je­võr­ku­de te­ge­mi­sel ak­tiiv­se­mad abi­li­sed ol­nud Maa­rit Mürk Muuk­sist, Anu Kar­jat­se, Ma­re Veer­sa­lu, Mai­ri Pärn, Kol­ga koo­li pe­re ja Kol­ga rah­va­tant­su­rühm. Mai­kuus lõi­ga­ti Kol­ga selt­si­ma­ja pä­ri­mu­sõh­tul lu­gu­de ja lau­lu­de rää­ki­mi­se ning õp­pi­mi­se taus­tal koos ära suur hulk võr­gu­ma­ter­ja­li.

Liis Burk: „Var­je­võr­ku­de te­ge­mi­se kau­du saa­me an­da oma pa­nu­se va­ba­dus­se, sa­mas vee­ta koos ae­ga ja te­ha kä­si­tööd. Kes vä­he­gi soo­vib an­da kan­gaid võr­ku­de jaoks või tul­la ise võr­ku pu­nu­ma, siis helistage või kirjutage mulle.“

Eelmine artikkelKeh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi aja­loo­li­ne saa­vu­tus – sa­mal päe­val kaks Ees­ti meist­ri­tiit­lit
Järgmine artikkelLahe­maa­le tu­leb juur­de 27 ates­tee­ri­tud gii­di