Tee­me Ära tal­gud Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

97
Ani­ja val­la­va­lit­su­se tal­gu­li­sed Ala­ve­re sup­lus­koh­ta ehi­ta­tud riie­tus­ka­bii­ni juu­res. Fo­to Rii­vo Noor

Tee­me Ära tal­gu­päe­va raa­mes sai Ala­ve­re sup­lus­koht riie­tus­ka­bii­ni, Ka­le­si­le ehi­ta­ti teat­ri­la­va ja pub­li­kut­ri­büün.

Lau­päe­val, 7. mail 15. kor­da toi­mu­nud üle-ees­ti­li­sel Tee­me Ära tal­gu­päe­val osa­le­mi­seks re­gist­ree­ri­ti Ani­ja val­las 7 Kuu­sa­lu val­las 10 ja Raa­si­ku val­las 14 tal­gu­koh­ta.

Ani­ja val­la­va­lit­sus ehi­tas Ala­ve­re sup­lus­koh­ta riie­tus­ka­bii­ni
Ani­ja val­la­va­lit­sus ehi­tas Tee­me Ära tal­gu­te raa­mes ree­del Ala­ve­re sup­lus­ko­ha ran­na­ri­ba­le pui­dust riie­tus­ka­bii­ni, värs­ke il­me said ka sup­lus­ko­ha in­fo­tah­vel ja pink. Tal­gu­päe­vast võt­sid osa val­la­va­lit­su­se 11 töö­ta­jat ning Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe.
Aren­dus­juht Mee­li Kuul üt­les, et eel­mi­sel aas­tal ehi­ta­ti tal­gu­päe­val riie­tus­ka­biin Kau­nis­saa­re sup­lus­koh­ta, ka Ala­ver­re plaa­ni­ti see te­ha eel­mi­sel aas­tal, kuid ei jõu­tud.

Lau­päe­val osa­le­sid tal­gu­tel Aeg­vii­du kõ­la­ko­ja la­va ja par­gi kor­ras­ta­mi­sel ja Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas park­met­sa kor­ras­ta­mi­sel loo­de­tud poo­le­sa­ja ase­mel küm­me­kond ini­mest. Põr­gu­põh­ja tal­gu­lis­te­le an­dis val­la­va­lit­sus prü­gi­ko­tid ja töö­kin­dad ning ai­tab kok­ku ko­gu­tud prü­gi ja oks­te ära­ve­da­mi­sel. Re­gist­ree­ri­tud tal­gud olid veel Kihm­la kü­las, kus li­saks hea­kor­ra­töö­de­le muu­de­ti tii­gi ümb­rust ohu­tuks ning Vet­las El­le­ni kin­nis­tul, Rau­do­jal Ka­ri­nur­ga ta­lus ja Lil­lis Ma­di­se ta­lus.

Ka­le­si kü­las olid teat­ri­tal­gud
Raa­si­ku val­las Ka­le­si kü­la Ka­dar­pi­ku ta­lus ehi­ta­sid 14 tal­gu­list lau­päe­val su­ve­la­vas­tu­se „Nas­si Sass ja te­ma vend“ jaoks la­va ja pub­li­kut­ri­büü­ni. Mit­me­ta­sa­pin­na­li­ne 55ruut­meet­ri­ne la­va ehi­ta­ti ta­lu küü­ni, kus eel­mis­tel su­ve­del on toi­mu­nud Türr­fest, seal mängitakse eten­du­se üks vaa­tus. Viie­rea­li­ne 100 ini­mest ma­hu­tav pub­li­kut­ri­büün teh­ti va­na ta­lu­ma­ja va­re­me­te juur­de, kus on eten­du­se tei­ne vaa­tus. Tal­gu­juht Mait Ee­rik sõ­nas, et läks vä­ga häs­ti, mõ­le­mad said val­mis.

„Kut­su­sin ap­pi oma sõp­ru-tut­ta­vaid, kes on head ehi­tus­me­hed. Üks osa tal­gu­lis­test ehi­tas la­va, tei­sed tri­büü­ni. Küü­ni pi­si­ke­se la­va ase­me­le ehi­ta­si­me suu­re. Pub­li­kut­ri­büün on kõi­ge kee­ru­li­sem ob­jekt. Ren­ti­da se­da ei saa, üks­ki fir­ma ei pai­gal­da sel­li­ses­se koh­ta tri­büü­ni.

Sin­na tu­li see maa­pin­na sis­se ehi­ta­da. Vih­ma tõt­tu jät­ku­sid tal­gud pü­ha­päe­val väik­se­ma selts­kon­na­ga. Tri­büü­ni pea­le ku­lus nii pal­ju ma­ter­ja­li, et sel­lest oleks saa­nud ehi­ta­da kor­ra­li­ku puu­kuu­ri. Laua­ma­ter­ja­li­ga toe­tas OÜ Ne­li­co Kos­ti­ve­rest,“ sel­gi­tas Mait Ee­rik.

Raa­si­ku val­las olid re­gist­ree­ri­tud hea­kor­ra­tal­gud veel Pe­ri­la, Pe­nin­gi ja Rät­la kü­las, Pi­ka­ve­re mõi­sa ja Raa­si­ku rah­va­ma­ja juu­res. Pe­ri­las ko­ris­ta­sid tal­gu­li­sed maan­teeää­ri ja met­saa­lu­seid, is­tu­ta­sid raies­mi­ku­le kuu­seis­ti­kuid, Kurg­las kor­ras­ta­ti tii­gi ümb­rust, uju­mis­koh­ta ja mat­ka­ra­da, mit­mes kü­las ra­ja­ti lil­le­nii­te, teh­ti hool­dus­töid Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal, olid ka ko­duaia tal­gud.

Kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Jo­han­na Sep­man­ni sõ­nul oli hea­kor­ra­tal­guid roh­kem, kõik ei re­gist­ree­ri­nud end Tee­me Ära le­hel. Ka val­la­va­lit­sus pi­das re­gist­ree­ri­ma­ta tal­gu­päe­va ree­del, 14 töö­ta­ja­ga pu­has­ta­ti tu­le­va­se ma­dal­seik­lus­par­gi ala võ­sast ja pan­di mult­ši. Lau­päe­vaks tel­lis val­la­va­lit­sus Aru­kü­la koo­li kok­ka­delt ava­li­kel tal­gu­tel osa­le­nud 120 tal­gu­li­se­le sup­pi ning kos­ti­tas neid šo­ko­laa­di­ga. Pe­nin­gi kü­la­tal­gud toi­mu­sid nä­dal va­rem, seal osa­le­nud said pit­sat. Val­la­va­lit­sus ja­gas tal­gu­koh­ta­de­le ka prü­gi­kot­te ning tal­gu­juh­ti­del pa­lu­ti tea­da an­da, kui soo­vi­tak­se, et val­la­va­lit­sus or­ga­ni­see­riks tal­gu­koh­ta­dest prü­gi­veo.

Kuu­sa­lu val­las
Kuu­sa­lu val­las ko­ris­ta­sid nais­ko­du­kait­sjad Muuk­si mäel asu­va Põh­ja­tä­he mä­les­tus­sam­ba ümb­rust. Hea­kor­ra­tal­gud toi­mu­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja juu­res, Valk­la, Suur­pea, Val­ge­jõe ja Vir­ve kü­las ning paa­ris ta­lus. Pä­ris­peal pu­has­ta­ti me­re­ran­da, Sal­mis­tul ra­ja­ti lil­le­nii­tu.

Eelmine artikkelRMK lük­kab Kuu­sa­lu met­sa­töö­de ka­va koos­ta­mi­se aas­taks eda­si
Järgmine artikkelSõnumitoojas 11. mail