Lok­sa sai EV 100 „Hea ava­lik ruum“ prog­ram­mi­ga kesk­väl­ja­ku idee­ka­van­di

144
Kon­kur­si või­du­töö „La­he­maa tsen­ter“.

Ar­hi­tek­tid pak­ku­sid kon­kur­sil ideid Lok­sa kul­tuu­ri­kes­kuse ja lin­na­va­lit­su­se esi­se ning üle Tallinna tänava asu­va tüh­ja ala ku­jun­da­mi­seks.

Aas­ta ta­ga­si va­li­ti EV 100 „Hea ava­lik ruum“ jät­kup­rog­ram­mi kon­kur­si raa­mes Aru­kü­la ale­vi­ku kes­ko­sa ku­jun­da­mi­se idee­la­hen­dus.

Tä­na­vu jõu­dis „Hea ava­lik ruum“ üle­rii­gi­li­se prog­ram­mi kon­kurss Lok­sa­le. Lin­na­va­lit­su­se ja Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du kor­ral­da­tud ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­ses osa­le­sid 8 idee­ka­van­dit. Või­tis idee­ka­vand „La­he­maa tsen­ter“, au­to­rid on ar­hi­tek­tid Al­vin Jär­ving, Ma­ri Rass, Ott Al­ver, Lill Vol­mer, Ka­ta­rii­na Mus­ta­saar ja Lui­sa Män­ni­laan.

Prog­ram­mi ra­has­ta­vad oma­va­lit­sus, kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium ja ra­han­dus­mi­nis­tee­rium. Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium osa­leb prog­ram­mis ar­hi­tek­ti­de lii­du kau­du. Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kau­du ta­su­tak­se kesk­väl­ja­ku­te väl­jae­hi­ta­mi­se ku­lu­tu­sed rii­gieel­ar­vest. Oma­va­lit­sus pa­nus­tab ra­ha­li­selt kon­kur­si pree­mia­fon­di ja ka või­du­ka­van­di põh­jal koos­ta­ta­vasse ehi­tusp­ro­jek­ti. Lok­sa lin­na eral­das pree­mia­fon­di 20 000 eu­rot. Võit­ja sai pree­miaks 8000 eu­rot, tei­se ko­ha päl­vi­nud ka­vand 6000 eu­rot ja kol­man­da ko­ha võist­lus­töö 4000 eu­rot. Li­saks an­ti väl­ja 2000eu­rone er­gu­tusp­ree­mia.

Lok­sa kes­ku­se ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lu­se žüriis olid lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, lin­naar­hi­tekt Alek­san­der Sko­li­mows­ki, aren­dus- ja kesk­kon­na­nõu­nik Ka­rin Il­ves, prog­ram­mi „Hea ava­lik ruum“ juht Kal­le Vel­le­voog, ar­hi­tek­tid Mar­gus Koot ja Ind­rek Saa­re­pe­ra, maas­ti­kuar­hi­tekt Tii­na Tuu­lik.

Lin­naar­hi­tekt Alek­san­der Sko­li­mows­ki rää­kis, et Eesti Arhitektide Liidu esindajad käisid 2018. aastal Loksal, pakkusid osalemist „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammis, kuid siis jäi see ära. Ko­roo­na tõt­tu jäi üks kon­kurss va­he­le, Lok­sal ot­si­ti sel ajal koos ku­raa­to­riks mää­ra­tud Ivar Lub­ja­ku­ga kesk­väl­ja­ku jaoks pa­ri­mat koh­ta. Aru­tu­se all oli ka bus­si­jaa­ma ümb­rus, kuid jääks avaliku ruumi jaoks kitsaks, bussijaamast väljub ööpäevas ligi 25 bussi, neile ei jääks ooteajaks parkimise kohti.

Alek­san­der Sko­li­mows­ki: „Va­li­si­me võit­jaks töö, mis või­mal­dab kes­ko­sa väl­ja ehi­ta­da osa­de kau­pa. Kesk­väl­ja­kut lä­bib Tal­lin­na maan­tee, mis on rii­gi­maan­tee, sel­le­le on või­du­töös ka­van­da­tud kolm üle­käi­gu­ra­da. Meil on soov min­na trans­por­dia­me­tis­se ja pa­lu­da sel alal pii­ra­ta maan­teel olu­li­selt ma­si­na­te sõi­du­kii­rust. Kui lae­va­te­has peaks uues­ti suu­res ma­hus käi­ku mi­ne­ma, saak­sid ras­ked ma­si­nad sõi­ta te­ha­ses­se Ro­huaia tä­na­va kau­du.“

Kul­tuu­ri­kes­ku­se et­te on ka­van­da­tud pursk­kaev, üle maan­tee tu­lek­sid laa­da-, spor­ti­mis- ja puh­ke­ko­had.

Kesk­väl­ja­ku ka­vand ka­jas­tab ka lin­nap­lat­si Val­ge­jõe pool­ses­se kül­ge lau­lu­la­va ja jõe­sän­gi nõl­va­le is­tu­mi­sa­la ra­ja­mist. Lin­naar­hi­tek­ti sõ­nul tu­leks muu­ta lau­lu­la­va va­ra­se­mat pro­jek­ti, mis teh­tud li­gi 10 aas­tat ta­ga­si ja on prae­gu­seks lii­ga suu­re­joo­ne­li­ne.

Et kesk­väl­jak val­mis ehi­ta­da, tu­leb kõi­ge­pealt tel­li­da sel­le ala geo­dee­ti­li­ne uu­ring ning sel­le alu­sel ehi­tusp­ro­jekt. Nen­de ra­has­ta­mi­seks püü­tak­se lei­da toe­tu­si eri­ne­va­test fon­di­dest, li­sas ta.

Kü­si­mu­se­le, kas ja kui­das saaks ilu­sa­maks ka kesk­väl­ja­ku alast lae­va­te­ha­se poo­le jää­va Tal­lin­na maan­tee ümb­rus, kus sei­sab tüh­ja­na en­di­ne La­he­maa kau­ba­ma­ja, mil­le sei­nad on so­di­tud ja us­te­le-aken­de­le löö­dud lauad või vi­neer, vas­tas Alek­san­der Sko­li­mows­ki: „En­di­se kau­ba­ma­ja hoo­ne kuu­lub lae­va­te­ha­se oma­ni­ku­le. Lin­na­va­lit­sus on tei­nud kor­du­valt et­te­kir­ju­tu­si, et ohu­tu­se ta­ga­mi­seks olek­sid uk­sed-ak­nad su­le­tud ja fas­saad kor­da teh­tud. Sa­ma­su­gu­seid et­te­kir­ju­tu­si on teh­tud Pos­ti tä­na­val asu­va en­di­se saun-pe­su­ma­ja ning Ro­huaia tä­na­va tu­ru­hoo­ne koh­ta.“

EV 100 „Hea ava­lik ruum“ prog­ram­mi on kan­di­dee­ri­nud ka Kuu­sa­lu vald Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­ko­sa väl­jae­hi­ta­mi­seks ala­tes sis­se­sõi­dust ku­ni rah­va­ma­ja­ni, et lei­da idee­ka­vand park­la­te, bus­si­pea­tu­se, ki­ri­kup­lat­si, Kesk­väl­ja­ku üht­se kont­sept­sioo­ni alu­sel ku­jun­da­mi­seks. Ühel aas­tal jäi Kuu­sa­lu taot­lus va­li­kust väl­ja ja tei­sel kor­ral, kui oleks ol­nud või­ma­lus osa­le­da, ei lei­tud va­ja­lik­ku ra­has­tust, üt­les val­la pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la.

Keh­ra lin­na kesk­väl­ja­ku pla­nee­ri­mi­se ja väl­jae­hi­ta­mi­se al­ga­tas aas­taid ta­ga­si MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed. Lin­na­väl­jak val­mis no­vemb­ris 2020, ehi­tus maks­is li­gi pool mil­jo­nit eu­rot, ra­has­tas Ani­ja vald.

Eelmine artikkelAru­kü­la SK/Mist­ra võist­kond on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te B va­nu­sek­las­si kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelRMK lük­kab Kuu­sa­lu met­sa­töö­de ka­va koos­ta­mi­se aas­taks eda­si