Riik annab Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­miseks 790 300 eu­rot

1176

Kuu­sa­lu val­lal tu­leb ka­he nä­da­la jook­sul tea­ta­da, kas eral­dab omao­sa­lu­seks 338 700 eu­rot.

EA­Si ase­mel re­gio­naal­toe­tus­te­ga te­ge­le­ma ha­ka­nud Ees­ti Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus saa­tis es­mas­päe­val Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, et Sal­mis­tu sa­da­ma p­ro­jekti, mis jäi 2017. aas­tal toe­tus­ra­hast il­ma, on võimalik rahastada Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­me reservist juhul, kui vald hindab võimalikuks selle elluviimist ja esitab muudetud projekti ajakava. Sadama ehituse ja käivitamise p­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1,129 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest rii­gi toe­tus on 790 300 eu­rot ja Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus 338 700 eu­rot.

Pea­le val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu jõu­dis in­fo ra­has­ta­mi­sot­su­sest ka Kuu­sa­lu en­di­se­le val­la­va­ne­ma­le Ur­mas Kirt­si­le, kel­le ame­ti­so­le­ku ajal pro­jekt EA­Si­le esi­ta­ti, ja Man­net Part­ners Bal­tics OÜ juht­kon­sul­tan­di­le, ra­ha­taot­lu­se koos­ta­nud Ma­ri­na Kaa­si­le.

Ur­mas Kirt­si rääkis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tal­le öel­di, Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jekt oli mul­lu ra­has­tu­se­ta jää­nud taot­lus­test üle­rii­gi­li­ses ni­me­kir­jas nel­jan­dal ko­hal, kuid ra­ha ja­gub nüüd kõi­gi­le nel­ja­le. „Olen uu­di­se üle rõõ­mus. See on pi­ka prot­ses­si õn­ne­lik lõpp ja loo­dan, et Kuu­sa­lu vald jät­kab pro­jek­ti­ga,“ sõnas ta.

Ma­ri­na Kaas lau­sus, et ra­has­tu­sot­sus an­nab val­la­le suu­re­pä­ra­se või­ma­lu­se end sis­se kir­ju­ta­da rah­vus­va­he­li­se­le tu­ris­mi­kaar­di­le, ko­ha­li­kud et­te­võt­ted saa­vad sa­da­ma kor­da­te­ge­mi­sest do­pin­gu: „Pro­jek­ti et­te­val­mis­tus­se oli kaa­sa­tud ko­gu­kond ja loo­dan, et ko­ha­li­kud löö­vad ka edas­pi­di kaa­sa. Ole­me val­mis oma mees­kon­na­ga sel­les pro­jek­tis ja või­ma­li­kes jät­kup­ro­jek­ti­des abis ole­ma.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm sõ­nas, et la­gu­nev Sal­mis­tu sa­dam on prob­leem ning edas­pi­di oleks pi­da­nud leid­ma la­hen­du­se, rii­gi toe­tus ai­taks sa­da­ma kor­da te­ha, kuid es­malt tu­leb põh­ja­li­kult lä­bi aru­ta­da, ku­na pro­jekt nõuab omao­sa­lust.

Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kom­men­tee­ris, et val­la­va­lit­su­sel po­le siia­ni ol­nud põh­just pro­jek­ti me­net­le­da, nüüd tehakse põh­ja­li­k ana­lüü­s. Esmapilgul jääb silma ootamatult suur kohustus külastajate arvule, mis on projektis märgitud 140 000. Selgitada tuleb ka sadamasse nelja töökoha loomine ning palju muud.

„Pal­jud muud ko­hus­tu­sed ja te­ge­vu­sed too­vad li­saks rõõ­mu­le, et saab ka­su­ta­da Eu­roo­pa Lii­du ra­ha, ka pal­ju ku­lu­sid. Ku­lud ja tu­lud tu­leb lä­bi kaa­lu­da. Val­la­va­lit­sus aru­tab teemat järg­mi­sel is­tun­gil, vaa­tab 2017. aas­tal esi­ta­tud pro­jek­ti üle prae­gust olu­kor­da ­sil­mas pi­da­des – kas on val­la aren­gu sei­su­ko­halt lä­bi kaa­lu­tud, mõist­li­kult teos­ta­tav, sa­da­ma­komp­leks pä­rast ka mõist­li­ke ülal­pi­da­mis­ku­lu­de­ga hal­la­tav, võe­tud ees­mär­gid rea­list­li­kud ja teos­ta­ta­vad, et ei peaks pä­rast ELi ra­ha ta­ga­si maks­ma. Pä­rast ana­lüü­si an­nab val­la­va­lit­sus oma sei­su­ko­ha vo­liko­gu­le, kes ot­sus­tab, kas eral­da­da nõu­tav oma­fi­nant­see­ring, mis on li­gi 339 000 eu­rot,“ tea­tas ta.

Sal­mis­tu sa­da­ma üm­be­re­hi­tusp­ro­jek­ti on koos­ta­nud Aa­vo ja Rii­na Raig Pro­jekt OÜ. Esial­gu taot­les vald toe­tust nii sil­du­mis- ja kait­se­ra­ja­tis­te kui ka sa­da­ma­hoo­ne jaoks, eel­mi­sel aas­tal esi­ta­tud pro­jek­tis mah­tu vä­hen­da­ti, jäid vaid ve­si­ra­ja­ti­sed.

Eelmine artikkelRaasiku kergliiklustee sild valmis
Järgmine artikkelKiiu uus võimalus