Raasiku kergliiklustee sild valmis

1316
Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee sild on vei­di kaar­jas, sil­la pii­re­tel on val­la vapp.

Möö­du­nud nä­da­lal sai lõp­li­kult val­mis Raa­si­kul Te­ha­se teed kes­ka­su­la­ga ühen­da­va uue kerg­liik­lus­tee ja­la­käi­ja­te sild. 15 meet­ri pik­ku­ne ja 2,5 meet­rit lai sild on vei­di kaar­jas, mõ­le­mal piir­del on ka­hel pool Raa­si­ku val­la roos­te­va­ba te­ra­sest va­pid.

Sil­la ehi­tas han­ke võit­nud OÜ Nord­pont ning see läks maks­ma 90 909,09 eu­rot. Kui­gi Raa­si­ku 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mist toe­tab 668 000 eu­ro­ga Riigi Tugiteenuste Keskus, tu­li sil­la pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se eest ta­su­da val­lal, ku­na ra­ha­taot­lu­se EA­Si­le oli eel­mi­ne val­la­va­lit­sus esi­ta­nud il­ma sil­la pro­jek­tee­ri­mist ja ehi­tust ar­ves­ta­ma­ta. Pro­jek­ti te­gi OÜ Est­KON­SULT ja see läks maks­ma 11 040 eurot. Ehi­tus al­gas mais, oma­ni­ku jä­re­le­val­vet te­gi OÜ AAB Grupp.

Eel­mi­sel aas­tal maan­tee­ame­ti tel­li­mu­sel ka Te­ha­se tee sõi­du­tee sil­la re­konst­ruee­ri­nud Nord­pon­ti ehi­tus­juht Hen­ri Gost­sõl­lo üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on Raa­si­ku­le teh­tud ja­la­käi­ja­te sil­la­ga vä­ga ra­hul.

„Sild on pro­jek­tee­ri­tud nii op­ti­maal­ne kui vä­he­gi või­ma­lik, et tun­duks sõi­du­tee sil­la kõr­val sa­le ra­ja­tis. Ar­van, et sai­me ehi­ta­ja­na sel­le­ga hak­ka­ma,“ üt­les ta ning li­sas – kui val­mis sil­da vaa­da­tes tun­dub see üs­na liht­ne ehi­tis, siis te­ge­li­kult on be­too­ni sees pä­ris suur hulk konst­rukt­sioo­ne.

Sil­la te­ge­mi­se juu­res oli Hen­ri Gost­sõl­lo sõ­nul kõi­ge mää­ra­vam, kui­das saa­vu­ta­da sil­la kaar: „Kui olek­si­me sil­la va­la­nud sir­ge plaa­di­na, saa­nuks olu­li­selt kii­re­mi­ni. Sil­la­alu­se­le ra­ke­ti­se­le tu­li vi­neer­la­hen­dus­te ja kii­lu­de abil an­da kaa­re ku­ju. Oli pea­murd­mist, kui­das te­ha kaar nii, et pü­siks be­to­nee­ri­mi­se ajal ja ka pä­rast ra­ke­ti­se lah­ti võt­mist. Olen vä­ga ra­hul, et sai­me se­da te­ha, sai­me uue ko­ge­mu­se, va­rem po­le me sel­list kaart tei­nud.“

Ka sil­la ki­vi­mad­rat­sist kal­da­kind­lus­tust on Nord­pont va­rem tei­nud vaid ka­la­pää­su­del, sil­da­de pu­hul se­ni mit­te.

„Prae­gu­se vee­ta­se­me juu­res võib ka­hel­da, kas kal­da­kind­lus­tus peab ole­ma nii kõr­ge, kuid on ka ae­gu, kui ve­si on pool­teist meet­rit kõr­gem,“ mär­kis ehi­tus­juht.

Silla as­fal­tee­risid Nord­pon­t ja kerg­liik­lus­tee ehi­ta­ja KV Inf­ra. As­falt pan­di ta­va­li­sest väik­se­ma lao­tu­ri­ga, suu­re­mat koor­must po­leks 12ton­ni­se kan­de­või­me­ga sild pruu­ki­nud ta­lu­da.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets kin­ni­tas – kohalikud elanikud kasutavad silda juba väga aktiivselt ning ta on kuulnud Tehase teel uuel kergliiklusteel jalutanud inimestelt selle kohta kiidusõnu.

„Prae­gu po­le sil­la juu­res veel val­gus­tust, see ra­ja­tak­se sa­mal ajal koos ko­gu kerg­liik­lus­tee­ga,“ sõ­nas Aa­re Ets.

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li­toi­tu pa­ku­tak­se taas koo­li­ma­jas
Järgmine artikkelRiik annab Sal­mis­tu sa­da­ma re­no­vee­ri­miseks 790 300 eu­rot