Riigikohtu otsus muutis Tsitre planeeringu kehtetuks

1814

Riigikohtu loakogu lükkas tagasi Tsitre kinnistuomanike kassatsioonkaebuse.

Jõusse jääb Tallinna ringkonnakohtu 4. veebruari 2010 otsus, et Tsitre küla Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detailplaneering on vastuolus Kuusalu valla üldplaneeringuga ega sisalda ettepanekut selle muutmiseks ning tegu on õigusvastase haldusaktiga, mis tuleb tühistada.

Ringkonnakohus langetas otsuse Tsitre küla Lahe talu peremehe Lembit Laurenti ja külavanem Tiiu Lepnurme apellatsioonkaebuse peale. Nad taotlesid Tallinna halduskohtu otsuse tühistamist. Halduskohus ei rahuldanud 16. juulil 2009 nende kaebusi Kuusalu vallavolikogu 1. oktoobri 2008 otsuse nr 73 tühistamiseks – volikogu kehtestas siis Sauemäe, Mareena ja Märdi kinnistute detailplaneeringu.

Need kolm kinnistut asuvad Lembit Laurenti Lahe talu naabruses, planeeringuga on kavandatud sinna hoonestus. Praegu asub Mareena kinnistul väike maja, kaks kinnistut on täiesti hoonestamata.

Detailplaneering algatati 2000. aasta oktoobris. Lahe talu esindajate vastuargumentide tõttu on selle menetlemine veninud aastaid. Planeeringuvaidlust on lahendanud ka Harju maavanem, kes leidis, et seadustega pole vastuollu mindud ning planeeringu võib kehtestada.

Ringkonnakohus lähtus otsuse langetamisel asjaolust, et detailplaneering muudab Kuusalu valla üldplaneeringut, kuid volikogu otsus ei sisalda ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks. Kohus leidis, et volikogu on kasutanud planeeringu kehtestamisel ebaõiget kaalutlust – viidatud on kinnistute omanike õiguspärasele ootusele, kuid puudu on ettepanek muuta üldplaneeringut vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõige 7le.

Kuusalu vallaarhitekt Kadi Raudla ütles Sõnumitoojale, et 2008. aasta 1. oktoobri otsuses on viidatud maavanema järelevalvele ja ka planeeringu materjalidele, kuid otsest lauset üldplaneeringu muutmiseks otsusesse ei kirjutatud: „Maavanem on vallavalitsusele edastanud hilisema kinnituse, et järelevalve käigus antud heakskiit sisaldas nõusolekut üldplaneeringu muutmiseks. Valda esindanud juristid soovitasid täiendada volikogu otsust, kuid enne jõudis riigikohtu loakogu kinnistuomanike kassatsioonkaebuse tagasi lükata. Kuna kohtuotsus on jõustunud, ei ole enam võimalik seda täiendada.” 

Omanikud ootavad volikogult uut otsust
Mareena kinnistu omanik Ingrid Siimann ja Märdi kinnistu omanik Väino Närep ütlesid Sõnumitoojale, et ei ole riigikohtu loakogu otsusega rahul ning ei lepi olukorraga, vaid soovivad, et planeering kehtestataks uuesti ja sellises sõnastuses, nagu kohus on vajalikuks pidanud.

Ingrid Siimann kommenteeris, et tema pere on kümme aastat oodanud, millal saaks  ostetud maad kasutama haka­ta. Selle ajaga on sündinud neli lapselast, kes on seal kaunis paigas saanud käia üksikutel kordadel – naabertalu ja külavanema vastuseisu tõttu ei ole see võimalik.

„Vallal on võimalus ja loodan, et oskus ning arusaam, et kohalik elu-olu peaks olema inimsõbralik ega põhjustataks  olukorda, kus ühtedel inimestel tekib võimalus mõjutada teiste saatust. Volikogu saab oma sõna öelda. Detailplaneeringut on menetletud aastaid, protsess on olnud pikk, suur töö on ära tehtud,” sõnas ta.

Ka Väino Närep avaldas lootust, et volikogu võtab vastu seaduse järgi õige otsuse: „Nagu õiguskantsler ütles, see on olnud haldussuutmatus, et meie planeeringu menetlemine on nii pikaks veninud. Maavanem on me planeeringu heaks kiitnud. Kui volikogu uut kehtestamisotsust vastu ei võta ja hakkab teistmoodi käituma, siis peame enda huvide kaitseks kohtusse pöörduma.”

Küsimused-vastused volikogu istungil
Kuusalu vallavolikogu viimane istung oli aprilli lõpus. Siis oli päevakorras üldplaneeringute ülevaatamine. Selle käigus tehtud loendis üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute kohta oli kirjas ka Salumäe, Mareena ja Märdi kinnistute planeering.

Kuna kohtuotsus oli jõustunud vahetult enne volikogu istungit, võeti vallavanem Urmas Kirtsi ettepanekul eelpoolnimetatud kolm kinnistut eelnõust välja,  detailplaneering oli istungi päevaks muutunud kohtuotsuse tõttu kehtetuks. Istungit olid tulnud jälgima Lembit Laurent ja Tiiu Lepnurm.

Volikogu liige Sulev Valdmaa sõnas istungil, et riigikohtu otsusega on planeering jõudnud nullseisu ning küsis, mis saab nende kinnistute osas edasi.

Vallavanem vastas, et variante on mitu, kuid arendajad soovivad ilmselt detailplaneeringu uuesti menetlusse panna. Ta lisas, et seni on Tsitres lahendamata ka teeküsimus ehk kinnistuomanike ligipääs oma maale.

„Ükskõik, kuidas otsustame, kohtuvaidlusi ja kulutusi see valla jaoks tähendab. Ja selle maksab kinni maksumaksja,” sõnas Urmas Kirtsi.

Eelmine artikkelVargus Kiviloo külas
Järgmine artikkelAugustis alustatakse Lilli küla seltsimaja ehitamist