Rii­gi­ko­gu liik­med kü­las­ta­sid Ani­ja val­da

183
Riigikogu liikmed AIVAR SÕERD, MART VÕRKLAEV ja TIMO SUSLOV kohtumisel Anija vallavolikogu esimehe JAANUS KALEVI ja vallavanem RIIVO NOOREGA, osalesid ka Reformierakonna Anija piirkonna esimees PEEP KASK ja Kuusalu piirkonna esimees MAARJA METSTAK. Foto Lilja Piibeleht-Tarassov

Tei­si­päe­val, 1. no­vemb­ril kü­las­ta­sid Ani­ja val­da rii­gi­ko­gu liik­med Ai­var Sõerd, Mart Võrk­laev ja Ti­mo Sus­lov Re­for­mie­ra­kon­na frakt­sioo­nist ning Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­na ju­ha­tu­se esi­mees Maar­ja Mets­tak.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et rii­gi­ko­gu­la­sed käi­sid kü­las te­ma kut­sel: „Soo­vi­si­me an­da va­lit­su­se­ra­kon­na liik­me­te­le üle­vaa­te, mil­le­ga Ani­ja val­las te­ge­le­me, rää­ki­da oma rõõ­mu­dest-mu­re­dest.“

Koos te­ma­ga võõ­rus­tas rii­gi­ko­gu­la­si val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev, koh­tu­mi­sel val­la­ma­jas osa­les ka Re­for­mie­ra­kon­na Ani­ja piir­kon­na esi­mees Peep Kask.

Pä­rast tun­nia­jast vest­lust val­la­ma­jas kü­las­ta­sid rii­gi­ko­gu­la­sed koos val­la­juh­ti­de­ga Keh­ra pääs­te­ko­man­dot ja Aeg­vii­du va­ba­taht­li­ke pääs­te­ko­man­dot. Pääst­ja­te­ga rää­gi­ti pea­mi­selt, kui­das ol­lak­se val­mis eri­ne­va­teks krii­si­deks. Aeg­vii­dus kü­las­ta­ti veel ASi Aeg­vii­du Puit. Seal­se­te juh­ti­de­ga olid kõ­ne all met­san­dus­tee­mad, arut­le­ti ka Ees­ti pui­du­töös­tu­se tu­le­vi­ku­pers­pek­tii­vi­de üle. Rii­gi­ko­gu liik­me­te kü­las­käik lõp­pes Ani­ja mõi­sa­ga tut­vu­mi­se ning lõu­na­söö­gi­ga mõi­sa­koh­vi­kus.

Rii­gi­ko­gu tööt­le­va töös­tu­se toe­tus­rüh­ma juht, Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se nõu­ko­gu esi­mees Ti­mo Sus­lov oli Ani­ja val­las tä­na­vu kü­las teist kor­da. Veeb­rua­ris käis ta koos HEA­Ki teis­te esin­da­ja­te­ga Ani­ja val­la­ma­jas ja Keh­ra ka­hes suu­res et­te­võt­tes, ASis Ho­ri­zon ja OÜs Mul­ti­mek.

Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud kü­las­käi­gu põ­hiees­märk oli Ti­mo Sus­lo­vi sõ­nul kuu­la­ta, mil­li­sed on oma­va­lit­su­se pea­mi­sed prob­lee­mid, mi­da saaks riik ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te toe­ta­mi­seks te­ha pa­re­mi­ni.

„Prae­gu on kõi­gi oma­va­lit­sus­te mu­red seo­tud ener­gee­ti­ka ja in­ves­tee­rin­gu­te­ga,“ tõ­des ta ning mär­kis, et Ani­ja val­la­ju­hid tõid li­saks olu­li­se prob­lee­mi­na väl­ja Keh­rat lä­bi­va Jä­ga­la jõe pu­has­ta­mi­se.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis, et jõ­gi on täis kas­va­nud ja ko­le. Eel­mi­sel aas­tal val­la ra­ha eest vei­di nii­de­ti ja sü­ven­da­ti jõ­ge, kuid sel­lest ei pii­sa, va­ja on mas­taap­se­mat pu­has­ta­mist, mil­le ra­has­ta­mi­seks po­le prae­gu KI­Kis toe­tus­mee­det.

Val­la­ju­hid ni­me­ta­sid suu­re prob­lee­mi­na ka, et päi­ke­se­pa­nee­li­de ühen­da­mi­se eest riik­lik­ku elekt­ri­võr­ku kü­si­tak­se vä­ga suu­ri sum­ma­sid. Rii­gi­ko­gu­las­te­le kur­de­ti veel, et kui­gi oma­va­lit­sus on soo­vi­nud Ala­ve­res su­le­tud pos­ti­punk­ti ase­me­le stat­sio­naar­set pa­kiau­to­maa­ti, pai­gal­das Omni­va sin­na mo­biil­se pa­kiau­to­maa­di.

Koh­tu­mi­sel Ani­ja val­la­ma­jas and­sid rii­gi­ko­gu liik­med tea­da, et tu­le­val aas­tal rii­gi­pool­ne toe­tus ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks tõe­näo­li­selt vä­he­neb.

„Ani­ja val­las te­hak­se head tööd ning ot­si­tak­se või­ma­lu­si, kui­das saab val­da pa­re­mi­ni aren­da­da, vä­hem nu­ri­se­tak­se, kui­das ei saa. Hea oli kuul­da, et vald suu­dab tuua ee­lar­ves­se pro­jek­ti­ra­ha ning sel­le kau­du aren­da­da tee­nu­seid ja ta­ris­tut. Meie võt­si­me Ani­ja val­la mu­red tead­mi­seks ja üri­ta­me ai­da­ta. Kind­las­ti leia­me koos­töös jõe pu­has­ta­mi­seks Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se meet­mest ra­has­ta­mi­se al­li­ka,“ lau­sus Rii­gi­ko­gu lii­ge Ti­mo Sus­lov.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tiim osa­leb Kon­to­ri­te­la­hin­gus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ku­du­ja­telt saa­de­ti Uk­rai­na võit­le­ja­te­le 168 paa­ri vil­la­sok­ke