Kuu­sa­lu ku­du­ja­telt saa­de­ti Uk­rai­na võit­le­ja­te­le 168 paa­ri vil­la­sok­ke

259
IL­LE AA­VIK­SAAR: „Vil­la­sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioo­ni­ga saa­vad Uk­rai­na kaits­jaid ai­da­ta ka need ea­ka­mad ini­me­sed, kel se­ni muud ai­ta­mi­se või­ma­lust pol­nud. Nad on rõõm­sad, et saa­vad an­da oma pa­nu­se.“

Akt­sioon jät­kub, uu­si vil­la­sok­ke ko­gu­tak­se Uk­rai­nas­se saat­mi­seks Kuu­sa­lus veel ku­ni 27. no­vemb­ri­ni. 

Mõt­le­si­me akt­sioo­ni väl­ja kuu­lu­ta­des, et on vä­ga häs­ti, kui suu­da­me Uk­rai­na võit­le­ja­te jaoks ko­gu­da vil­la­seid sok­ke võib-ol­la 50 paa­ri. Suur ja vä­ga meel­div ül­la­tus on, et täht-
a­jaks, 2. no­vemb­ri õh­tuks oli too­dud 168 paa­ri sok­ke,“ rõõ­mus­tas Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja Il­le Aa­vik­saar, kel­le al­ga­tu­sel kaa­sa­ti kam­paa­nias­se ko­ha­lik ko­gu­kond.

Vil­las­te sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioon „Iga var­ras loeb“ kuu­lu­ta­ti väl­ja Ko­se nais­ko­du­kaits­ja­te eest­ve­da­mi­sel ja es­malt or­ga­ni­sat­sioo­ni si­se­selt. Nüüd on ka Ko­se val­las uk­rain­las­te­le sok­ke ku­du­mas pea­le nais­ko­du­kaits­ja­te tei­sed­ki ko­ha­li­kud.

Il­le Aa­vik­saar rää­kis, et Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses­se täh­t­ajaks too­dud vil­la­so­kid vii­di es­malt Ko­se­le ning sealt trans­por­di­ti es­mas­päe­val, 7. no­vemb­ril eda­si Uk­rai­nas­se.

Vil­la­sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioon jät­kub ka Kuu­sa­lus, too­mi­se uus täh­taeg on pü­ha­päev, 27. no­vem­ber. Järg­mi­ne ko­gus tu­leb Kuu­sa­lust toi­me­ta­da Ko­se­le nii, et need saaks kaa­sa an­da 30. no­vemb­ril Uk­rai­nas­se suun­du­va­ saa­de­ti­se­ga.

„Mõ­ned va­nap­rouad he­lis­ta­sid, et lõn­ga ja­gub ja ta­hak­sid veel Uk­rai­na kaits­ja­te­le sok­ke ku­du­da. Va­he­peal on sõr­med saa­nud puh­kust ja ol­lak­se val­mis uues­ti ku­du­ma. Oli ka neid, kes kurt­sid, et sok­ki­de ku­du­mi­ne on poo­le­li, sest jäid hai­geks, aga ta­hak­sid siis­ki val­mis te­ha ja üle an­da. On ka lõn­ga pa­ku­tud, et käed ju­ba keh­vad, ise ku­du­de ei saa, aga lõn­ga an­ne­ta­des saak­sid an­da oma pa­nu­se Uk­rai­na võit­le­ja­te toe­tu­seks,“ kõ­ne­les Il­le Aa­vik­saar.

Ko­gu­mis­kast on en­di­selt Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses. Sel­le kõr­va­le on pan­dud vil­la­se lõn­ga vi­hud ku­du­ja­te­le, kel oma lõn­ga po­le või na­pib.

Kü­si­mu­se­le, kas on üle­vaa­det, kui pal­ju ku­du­jaid kok­ku oli ja kes kõi­ge enam sok­ke tõid, vas­tas ta, et ni­me­sid kir­ja ei pan­dud ja ar­vet po­le pee­tud: „See akt­sioon on täie­li­kult va­ba­taht­lik ja me tões­ti ei ole too­ja­te ni­me­sid ega too­dud ko­gu­seid fik­see­ri­nud. Tean, et spor­di­kes­ku­se töö­ta­jad ku­du­sid hoo­le­ga, sa­mu­ti nais­ko­du­kaits­jad, pal­jud ko­ha­li­kud ku­du­jad ale­vi­kest ja kü­la­dest. Iga pa­nus on olu­li­ne ja ai­da­ta saab nii, na­gu või­ma­lu­sed lu­ba­vad. Vaa­ta­sin, et 16 paa­ri sok­ke on koo­tud sa­ma lõn­ga ja sar­nas­te trii­pu­de­ga, need või­vad ol­la ühe ku­du­ja teh­tud, aga ehk on kok­ku­sat­tu­mus. Kõik so­kid on vä­ga kau­nid, hoo­le ja ar­mas­tu­se­ga koo­tud. Pä­ris pal­ju­de sok­ki­de sis­se on pan­dud šo­ko­laa­de, joo­nis­tu­si, kaar­te ja ter­vi­tus­kir­ju Uk­rai­na kaits­ja­te­le.“

Kuu­sa­lu ku­du­ja­te akt­sioo­nist oli uu­dis­lõik möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­va­ses Ak­tuaal­ses Kaa­me­ras. Seal ka­jas­ta­ti ka, kui­das saa­teg­rupp viis Kuu­sa­lus­se too­dud kin­dad ja muud vil­la­sed ku­du­mid Tal­lin­nas­se te­le­maj­ja, kus Reet Lin­na ko­gub soo­je ese­meid Uk­rai­na ela­ni­ke­le saat­mi­seks. Uk­rai­nas va­ja­vad abi pea­le kaits­ja­te ka pal­jud seal ela­vad ini­me­sed, kes on kao­ta­nud ko­du ning po­le tal­veks soo­je rii­deid.

Il­le Aa­vik­saa­r sel­gi­tas, et li­saks sok­ki­de­le oli pan­dud ko­gu­mis­kas­ti juur­de muid vil­la-
e­se­meid. Neid sõ­du­ri­te­le ei saa­de­ta ning oli hea või­ma­lus an­da kaa­sa tsi­vii­le­la­nik­kon­na­le saat­mi­seks. Eri­ti pi­di Reet Lin­na sõ­nul puu­du ole­ma las­te vil­la­sok­ki­dest ja muu­dest väi­kes­te suu­rus­te­ga soo­ja­dest rii­dee­se­me­test.

Kuu­sa­lus jät­ku­va vil­la­sok­ki­de ku­du­mi­sakt­sioo­ni koh­ta mär­kis Il­le Aa­vik­saar veel, et ka kõik uued ku­du­jad on ap­pi oo­da­tud, lä­he­mat in­fot ning va­ja­du­sel abi lõn­ga vii­mi­seks-too­mi­seks ja val­mis sok­ki­de üleand­mi­seks saab, kui he­lis­ta­da tal­le. Hil­ju­ti sõi­tis ta au­to­ga Viim­sis­se, kus sai vil­last lõn­ga 90aas­ta­selt nai­selt, kes va­rem elas Kuu­sa­lus ja ise enam ku­du­da ei saa.

Eelmine artikkelRii­gi­ko­gu liik­med kü­las­ta­sid Ani­ja val­da
Järgmine artikkelSõnumitoojas 9. novembril