Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tiim osa­leb Kon­to­ri­te­la­hin­gus

249
Kuusalu vallavalitsuse võistkond 6ALU

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se seits­me­liik­me­li­ne võist­kond ni­me­ga 6ALU pos­ti­tas ko­ha­li­kes­se sot­siaal­mee­dia­võr­gus­ti­kes­se üles­kut­se hää­le­ta­da Fa­ce­boo­kis nen­de toe­tu­seks. Te­gu on Fa­ce­boo­ki-võist­lu­se­ga kon­to­ri­töö­ta­ja­te­le. Kok­ku osa­le­vad tä­na­vu 89 võist­kon­da, neist 8 enim punk­te ko­gu­nud tii­mi pää­se­vad lõpp­võist­lu­se­le, mis toi­mub Tal­lin­nas Kris­tii­ne O`Lea­ris. Punk­te ja­ga­tak­se üle­san­ne­te täit­mi­se eest ja neid saab juur­de tee­ni­da rah­va­hää­le­tu­se­ga. Käe­s­ole­va nä­da­la es­mas­päe­va õh­tul oli Kuu­sa­lu val­la­ma­ja tiim punk­ti­sum­malt 5. ko­hal. Tii­mi kuu­lu­vad Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son, aren­dus­juht Mee­li Kuul, va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor Ve­ro­ni­ka Laen­de, kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss, juh­tiv maas­pet­sia­list Alo Rei­dolv ja IT-juht Peep Abel. Võist­lus kes­tab kok­ku kolm nä­da­lat, igal nä­da­lal pa­lu­ti pos­ti­ta­da vee­bi­le­he­le kon­to­ri­te­la­hing2022.ee mee­leo­lu­kas vi­deo. Käe­so­le­va nä­da­la üles­an­ne on te­ha pilt või vi­deo oma kon­to­ri või et­te­võt­te su­per­kan­ge­la­sest. Esi­me­sel nä­da­lal pos­ti­ta­ti vi­deo, kus tii­mi liik­me­tel tu­li en­da ise­loo­mus­ta­mi­seks val­mis­ta­da pa­be­rist mask ja tut­vus­ta­da end. Tei­sel nä­da­lal pi­di te­ge­ma vi­deo oma töö­ta­ja­te mo­ti­vee­ri­mi­sest, li­sa­punk­te an­dis vi­deo kon­to­ri­teh­ni­ka pu­has­ta­mi­sest. Ve­ro­ni­ka Laen­de: „Ot­sus­ta­si­me osa­le­da, et proo­vi­da mees­kon­na­tööd ja an­da iga­päe­va­töö­le uut hoo­gu.“ Oma­va­lit­su­se amet­ni­kest on võist­le­mas ka Tal­lin­na lin­na­kant­se­lei tiim.

Eelmine artikkelKol­ga selt­si­ma­jas esit­le­ti Põh­ja-Ees­ti toi­du­val­mis­ta­ja­te lu­gu­sid
Järgmine artikkelRii­gi­ko­gu liik­med kü­las­ta­sid Ani­ja val­da