Rii­gi­ko­gu lii­ge TI­MO SUS­LOV tut­vus Keh­ra suur­te töös­tu­set­te­võ­te­te­ga

540
Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) nõu­ko­gu lii­ge HAR­RY PA­JUN­DI, vä­li­sin­ves­tee­rin­gu­te kon­sul­tant AN­NE­LI HAN­SEN, Vä­li­sin­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se kon­sul­tant STIG RO­GEN­BAUM, HEA­Ki ju­ha­ta­ja HAN­NES OJAN­GU, rii­gi­ko­gu lii­ge TI­MO SUS­LOV, Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR ning Ho­ri­zo­ni ju­ha­tu­se esi­mees BAS­HYAM KRISH­NAN ja fi­nants­juht RO­MAN BU­KATŠ­JOV Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­ku kon­to­ri­hoo­nes.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 3. veeb­rua­ril käis Ani­ja val­las rii­gi­ko­gu tööt­le­va töös­tu­se toe­tus­rüh­ma esi­mees, Re­for­mie­ra­kon­na frakt­sioo­ni lii­ge Ti­mo Sus­lov, kes on ka Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) nõu­ko­gu esi­mees. Koos te­ma­ga olid Keh­ras HEA­Ki ju­ha­ta­ja Han­nes Ojan­gu ja nõu­ko­gu lii­ge Har­ry Pa­jun­di, in­ves­tor­kon­sul­tant An­ne­li Han­sen ning Vä­li­sin­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (VIK) kon­sul­tant Stig Ro­gen­baum. Nad koh­tu­sid val­la­ma­jas val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga ning tut­vu­sid Keh­ra ka­he suu­re­ma et­te­võt­te­ga, Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­ku ehk ASi­ga Ho­ri­zon ja me­tal­li­too­teid val­mis­ta­va OÜ­ga Mul­ti­mek Bal­tic.

Ti­mo Sus­lov rää­kis, et te­ma­pool­ne al­ga­tus ja et­te­pa­nek oli HEA­Ki nõu­kok­ku kuu­lu­va­le Rii­vo Noo­re­le, et rii­gi­ko­gu tööt­le­va töös­tu­se toe­tus­rühm võiks kü­las­ta­da Ani­ja val­da.

„Rii­gi­ko­gust olin küll ük­si, kuid mi­nu­ga olid koos HEA­Ki ja VI­Ki esin­da­jad. Kü­las­käi­gu foo­ku­ses oli et­te­võt­lus, pea­mi­selt töös­tu­set­te­võt­ted,“ sõ­nas Ti­mo Sus­lov.

Ta sel­gi­tas, et sei­sis ka oma eel­mi­ses ame­tis Kei­la abi­lin­na­pea­na ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te heao­lu eest. Kui aas­ta ta­ga­si läks prae­gu­se pea­mi­nist­ri Ka­ja Kal­la­se asen­dus­liik­me­na rii­gi­kok­ku, asu­tas seal tööt­le­va töös­tu­se toe­tus­rüh­ma, et tõm­ma­ta sel­le­le et­te­võt­lus­vald­kon­na­le roh­kem tä­he­le­pa­nu: „Se­ni on vä­ga pal­ju rää­gi­tud ja pa­nus­ta­tud IT vald­kon­da, kuid meie pea­mi­ne ka­pi­tal tu­leb siis­ki töös­tu­sest. Usun, et ole­me oma toe­tus­rüh­ma­ga lü­hi­ke­se aja­ga pal­ju suut­nud, är­gi­ta­nud mi­nis­tee­riu­me sel­le vald­kon­na­ga te­ge­le­ma, saa­nud part­ne­riks töös­tu­se ala­lii­tu­de­le. Ka see on hea märk, et Ani­ja val­las oli meie­ga esi­mest kor­da kaa­sas Vä­li­sin­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se esin­da­ja.“

Ani­ja val­la­ma­jas oli kü­la­lis­tel koh­tu­mi­ne val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga, kes tut­vus­tas kohalikke suu­re­maid et­te­võt­teid, kuid ni­me­tas val­la ühe võt­me­sõ­na­na tu­ris­mi.

„Kõik oma­va­lit­su­sed just­kui võist­lek­sid sel­les, et kõi­gil pea­vad ole­ma suu­red et­te­võt­ted ja töös­tus­par­gid, aga ka loo­dus­tu­ris­mi- ja puh­ke­piir­kon­nad. See ei tun­du vä­ga loo­gi­li­ne. Ehk võiks Har­ju­maad vaa­da­ta üht­se ter­vi­ku­na, mit­te kon­ku­ree­ri­va­te oma­va­lit­sus­te­na, ning lep­pi­da kok­ku, kus on töös­tus­par­gid, kus ela­mu- ja puh­ke­piir­kon­nad,“ ar­vas Rii­vo Noor.

Ta li­sas: „See ei tä­hen­da su­gu­gi, et ta­hak­si­me oma et­te­võ­te­test lah­ti saa­da, kind­las­ti mit­te, kuid töös­tus­par­gid ker­ki­gu pi­gem suur­te ma­gist­raa­li­de äär­de. Kui meil on Kõr­ve­maa ja 60 ki­lo­meet­rit mat­ka­ra­du, võik­si­me meie spet­sia­li­see­ru­da eel­kõi­ge loo­dus­tu­ris­mi­le.“

Keh­ra pa­be­ri­te­ha­ses võõ­rus­ta­sid kü­la­li­si ju­ha­tu­se esi­mees Bas­hyam Krish­nan ja fi­nants­juht Ro­man Bu­katš­jov. Ti­mo Sus­lo­vi ül­la­tas, kui pal­ju pa­nus­tab Ho­ri­zon ko­gu­kon­da ja sel­le kau­du et­te­võt­te jät­ku­suut­lik­ku­ses­se: „Na­gu ju­ha­tu­se esi­mees üt­les, on nen­de töö­ta­ja­te pal­ka­sid krii­si ajal tõs­te­tud. Ku­na li­gi 90 prot­sen­ti töö­ta­jaist on sa­mast piir­kon­nast, lee­ven­da­ti sel­le­ga ener­giak­rii­si ko­ha­peal. Kesk­kon­na­sääst­li­ku ma­jan­da­mi­se saa­vu­ta­mi­seks on Ho­ri­zon kõ­vas­ti in­ves­tee­ri­nud, ala­tes 2005. aas­tast on et­te­võt­te nii­ni­me­ta­tud ja­la­jäl­ge vä­hen­da­tud 80 prot­sen­ti. Kü­si­sin, kas prae­gu­sed elekt­rie­ner­gia hin­na­tõu­su kom­pen­see­ri­mi­se meet­med nen­de et­te­võ­tet toe­ta­vad. Ho­ri­zo­ni ju­hid üt­le­sid, et neist on abi, kui­gi et­te­võ­te on pal­ju in­ves­tee­ri­nud ning too­dab soo­ja ja pool tar­bi­ta­vast elekt­rist ise.“

OÜs Mul­ti­mek Bal­tic oli rii­gi­ko­gu liik­mel hea­meel nä­ha, et et­te­võ­te ot­sib või­ma­lu­si laie­ne­da. Sel­les saa­vad te­ma sõ­nul ka­suks ol­la EA­Si toe­tus­meet­med, mil­le ole­ma­so­lust et­te­võt­jad sa­ge­li ei tea.

„Mul­ti­me­ki prob­leem on töö­jõu puu­du­mi­ne. Pal­ju töö­ta­jaid tu­leb vä­lis­rii­ki­dest ning riik on sead­nud ran­ged tin­gi­mu­sed, mis ei ar­ves­ta et­te­võ­te­te va­ja­du­si,“ lau­sus ta.

Rii­gi­ko­gu­la­ne mär­kis, et mõ­le­mad et­te­võt­ted, mi­da Keh­ras kü­las­ta­ti, kas­va­vad ka krii­si tin­gi­mus­tes: „Kind­las­ti ai­taks sel­le­le kaa­sa rii­gi pa­rem tu­gi, näi­teks vä­lis­töö­jõu vär­ba­mi­sel. Li­saks on olu­li­ne prob­leem ener­gia mak­sus­ta­mi­ne, tu­leb üle vaa­da­ta, kui­das se­da te­ha, et Ees­tis et­te­võt­ted olek­sid muu maail­ma­ga võr­rel­des pa­re­mas kon­ku­rent­sis.“

Rii­gi­ko­gu, HEA­Ki ja VI­Ki esin­da­ja­te kü­las­käik lõp­pes õh­tu­poo­li­kul ühi­se ei­ne­ga Ani­ja mõi­sa koh­vi­kus. Ti­mo Sus­lo­vi sõ­nul ka­vat­seb tööt­le­va töös­tu­se töö­rühm jät­ka­ta vi­sii­te Ees­ti oma­va­lit­sus­tes­se ja seal­se­tes­se et­te­võ­te­tes­se, Har­ju­maal on soov min­na ke­va­del ka Kuu­sal­lu ja Lok­sa­le.

Eelmine artikkelKehra 90aastane raamatukogu ootab sünnipäeval külla
Järgmine artikkelMTÜ Tuu­le­kell ot­sib su­ve­la­vas­tus­se kah­te koo­li­pois­si