MTÜ Tuu­le­kell ot­sib su­ve­la­vas­tus­se kah­te koo­li­pois­si

395
MTÜ Tuulekell juhatuse liige MARGIT EERIK Raasikult.

Pü­ha­päe­val Aru­kü­la mõi­sas toi­mu­va­le cas­tin­g’u­le oo­da­tak­se 9-13aas­ta­seid pois­se, et nen­de seast lei­da män­gi­ma ven­di Je­go­ro­veid las­te­na.

MTÜ Tuu­le­kell ja la­vas­ta­ja Er­ki Au­le too­vad su­vel Aru­kü­la lä­he­dal Ka­le­si kü­las la­va­le Loo­ne Ot­sa ja Er­ki Au­le kir­ju­ta­tud näi­te­män­gu „Nas­si Sass ja te­ma vend“. See rää­gib ka­hest sealt­kan­di me­hest, Kang­la kü­la Loo ta­lus sün­di­nud tun­tud maa­li­kunst­ni­kust And­rei Je­go­ro­vist ning te­ma ko­ha­li­ku kuul­su­se­ga ven­nast Alek­san­der Je­go­ro­vist, ke­da hüü­ti Nas­si Sas­siks. La­vas­tus­se kaa­sa­tak­se nii pro­fes­sio­naal­sed kui har­ras­tus­näit­le­jad. Ven­da­de Je­go­ro­vi­te ke­has­ta­mi­seks nen­de lap­se­põl­ves ot­si­tak­se kah­te 9-13aas­tast koo­li­pois­si.

„Nad pea­vad ole­ma hak­ka­jad ja jul­ged, ei to­hiks kar­ta pub­li­ku ees esi­ne­da. Ala­tes ap­ril­list pea­vad saa­ma osa­le­da proo­vi­des ning juu­ni al­gu­sest ku­ni juu­li kesk­pai­ga­ni eten­dus­tes,“ üt­les MTÜ Tuu­le­kell ju­ha­tu­se lii­ge Mar­git Ee­rik.

Noor­me­hed, kes soo­vi­vad toi­mu­vas su­ve­la­vas­tu­ses osa­le­da, on oo­da­tud pü­ha­päe­va, 13. veeb­rua­ri en­ne­lõu­nal Aru­kü­la mõi­sa cas­tin­g’u­le.

Idee te­ha näi­te­mäng Aru­kü­last pä­rit kunst­nikust And­rei Je­go­ro­vist on küm­me aas­tat va­na. Sel­le sai Mar­git Ee­rik Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­kult, ko­du­loo-uu­ri­ja Vai­no Na­pilt.

Mar­git Ee­rik: „Kui te­gi­me Ani­ja val­las su­ve­la­vas­tust „Bir­ken­ruh´epi­sood“, mai­nis Vai­no Napp, et tal on ko­dus üks And­rei Je­go­ro­vi ori­gi­naal­maal. Te­ma nai­se emal olid ol­nud isik­li­kud kok­ku­puu­ted Nas­si Sas­si­ga, äm­ma va­nem vend oli ol­nud Nas­si Sas­si sõ­ber. Pä­rast se­da, kui Vai­no Napp se­llest rää­kis, kir­ju­tas Loo­ne Ots näi­te­män­gu val­mis ja ot­si­si­me koh­ta, kus män­gi­da. Aga ju pi­di la­vas­tus jää­ma oma ae­ga oo­ta­ma. Nüüd on aeg män­gi­mi­seks küps.“

Loo­ne Ot­sa küm­me aas­tat ta­ga­si kir­ja pan­dud näi­den­dit täien­das Er­ki Au­le. Kaa­sau­tor ja la­vas­ta­ja sai Vai­no Na­pilt Nas­si Sas­si koh­ta kä­si­kir­ja­li­si mä­les­tu­si, li­saks in­terv­juee­ris mit­meid ko­ha­lik­ke ini­me­si, kel­le su­gu­las­tel oli ol­nud te­ma­ga kok­ku­puu­teid.

Je­go­ro­vi­te ko­du­ta­lu asus Kang­la kü­las, Aru­kü­la prae­gu­se ala­jaa­ma lä­he­dal. Ven­da­dest va­nem, 1878. aas­tal sün­di­nud And­rei Je­go­rov, jäi lap­se­na kurt­tum­maks. Koo­li­teed alus­tas Aru­kü­la ki­hel­kon­na­koo­lis, 1887. aas­tast õp­pis Pe­ter­bu­ris kurt­tum­ma­de koo­lis, siis Pe­ter­bu­ri kuns­ti­de aka­dee­mias ning te­mast sai pro­fes­sio­naal­ne maa­li­kunst­nik. Kolm aas­tat noo­rem vend Alek­san­der ehk Nas­si Sass oli elu­kunst­nik, kes ei puu­du­nud ühelt­ki ko­ha­li­kult sün­ni­päe­va- või pul­ma­peolt.

Ka­he ven­na lu­gu ha­ka­tak­se män­gi­ma Ka­le­si kü­las Ka­dar­pi­ku ta­lus, kus eel­mis­tel su­ve­del on kor­ral­da­tud Türr-Fes­ti kont­ser­te. Kor­ra­ga toi­mu­vad kaks vaa­tust, üht eten­da­tak­se küü­nis, teist va­bas õhus. Ta­lu küü­nis toi­muv kam­mer­lik vaa­tus on Ve­ne­maal ja Tal­lin­nas ela­nud ning kuns­ti­ring­kon­da­des lii­ku­nud kurt­tum­ma maa­li­kunst­ni­ku ja te­ma nai­se ar­mas­tus­lu­gu. Õues ki­vi­va­re­me­te juu­res toi­mu­vas vaa­tu­ses lõ­bus­tab rah­vast ju­tu­kas ekst­ra­va­gant­se käi­tu­mi­se­ga pil­li- ja nal­ja­mees. Mõ­le­mad pee­gel­da­vad oma elu kau­du ae­ga, mil­les ela­vad: re­vo­lut­sioon, Ees­ti Va­ba­rii­gi tek­ki­mi­ne, sak­sa oku­pat­sioon, nõu­ko­gu­de või­mu tu­lek. Osa pub­li­kust näe­vad esi­me­se­na Nas­si Sas­si, tei­sed And­rei Je­go­ro­vi lu­gu, pä­rast va­heae­ga va­he­ta­tak­se ko­had.

La­vas­tu­ses on küm­me­kond osa­list, neist viis pro­fes­sio­naal­sed näit­le­jad. And­rei Je­go­ro­vit hak­kab män­gi­ma Rau­no Kai­biai­nen, Nas­si Sas­si Tar­vo Krall, And­rei Je­go­ro­vi naist Ma­ri An­ton. Ka­he kut­se­li­se näit­le­ja kaa­sa­mi­seks käi­vad veel lä­bi­rää­ki­mi­sed. Har­ras­tus­näit­le­jaist osa­leb San­der Kruus, kes on män­gi­nud Aru­kü­la näi­te­rin­gi Di­le­tant ja Raa­si­ku Lus­ti­rin­gi la­vas­tus­tes. Kaa­sa­tak­se veel ne­li ko­ha­lik­ku har­ras­tus­näit­le­jat, kel tu­leb la­vas­tu­ses ka laul­da, ning kaks koo­li­pois­si.

„Nii And­rei Je­go­rov kui te­ma nai­ne Ma­ria olid kurt­tum­mad. Nen­de osa­täit­jail tu­leb vei­di oman­da­da vii­pe­keelt. La­vas­ta­ja ja näit­le­ja­te jaoks on põ­nev väl­ja­kut­se män­gi­da kurt­tum­ma nii, et pub­lik saab neist aru,“ rää­kis Mar­git Ee­rik.

La­vas­tus „Nas­si Sass ja te­ma vend“ sün­nib koos­töös Raa­si­ku val­la­ga ning kuu­lub val­la 30. aas­ta­päe­va kul­tuu­rip­rog­ram­mi. Esie­ten­dus on 9. juu­nil, kok­ku män­gi­tak­se ven­da­de Je­go­ro­vi­te lu­gu juu­nis-juu­lis 12 kor­da.

Eelmine artikkelRii­gi­ko­gu lii­ge TI­MO SUS­LOV tut­vus Keh­ra suur­te töös­tu­set­te­võ­te­te­ga
Järgmine artikkelELINA KOSTABI välismaal eksponeeritud fotonäitus Kehras