Rii­gi­ko­gu esi­mees kü­las­tas Keh­rat

408
Keh­ra õmb­lus­fir­mas Year võõ­rus­ta­sid JÜ­RI RA­TAST konst­ruk­tor AN­NE­LI VÄ­LI-HAN­NUS ja et­te­võt­te juht MAR­GUS METS­KÜ­LA.

Ree­del, 3. juu­nil kü­las­tas Ani­ja val­da Rii­gi­ko­gu esi­mees Jü­ri Ra­tas. Ta käis val­la­ma­jas, ASis Year, koh­tus sot­siaal­kes­ku­ses ea­ka­te­ga ning kü­las­tas Keh­ra pääs­te­ko­man­dot.

„Ta aval­das ise soo­vi tul­la vaa­ta­ma, kui­das Ani­ja val­las ela­tak­se,“ sõ­nas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Um­bes kolm tun­di en­ne­lõu­nal Keh­ras vii­bi­nud Jü­ri Ra­tas koh­tus val­la­ma­jas Jaa­nus Ka­le­vi ning val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga.

„Viimati külastasin Anija valda enne Covidi-kriisi algust. Selle aja jooksul on siin seljatatud mitu kriisi ning tagatud inimestele vajalik stabiilsus. Vallas on endale turvalise kodu leidnud palju Ukraina sõjapõgenikke. Oli rõõm, et ukrainlased on kogukonda kenasti sisse elanud ja kogukond nad omaks võtnud. Ühtehoidmine on keerulistel aegadel väga oluline ja Anija vald on Ukrainale üles näidanud suurt toetust,“ lausus Riigikogu esimees.

Ta tun­dis hu­vi, mil­li­sed on Ani­ja val­la lä­hia­ja suu­re­mad in­ves­tee­rin­gud. Vallajuhid rääkisid uue lasteaia ehitusest, Kehra-Anija kavandatavast kergliiklusteest.

Uk­rai­nas­se kait­se­ves­te val­mis­ta­vas õmb­lu­set­te­võ­tet Year tut­vus­ta­sid Rii­gi­ko­gu esi­me­he­le et­te­võt­te juht Mar­gus Mets­kü­la ning konst­ruk­to­r An­ne­li Vä­li-Han­nus. Yea­ris on se­ni teh­tud um­bes 2000 kil­lu­ves­ti, osa neist on veel laos, ot­si­tak­se uut ost­jat, kes soo­viks ha­ka­ta neid Uk­rai­nas­se tar­ni­ma. Jü­ri Ra­tas kü­sis ka, kui­das et­te­võ­te prae­gu­ses ma­jan­du­so­lu­kor­ras hak­ka­ma saab, kas rii­gi­pool­sest toe­tu­sest kõr­ge elekt­ri­hin­na kom­pen­see­ri­mi­seks oli abi.

Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses oli Jü­ri Ra­ta­se­ga koh­tu­mas paar­küm­mend ea­kat. Kõ­nel­di päe­va­po­lii­ti­kast, pen­sio­nä­rid kü­si­sid, kas elekt­ri- ja küt­te­hin­na­tõu­su kom­pen­sat­sioo­ni on loo­ta ka sü­gi­sel. Spii­ker kin­ni­tas, et kes­ke­ra­kond se­da toe­tab.

Vi­siit lõp­pes Keh­ra pääs­te­ko­man­dos. Ko­man­do­pea­lik Jaa­nus Jaa­go tõ­des Rii­gi­ko­gu esi­me­he­ga ves­tel­des, et pääst­ja­te töö­ta­sud on ma­da­lad ning ko­man­dod ala­me­hi­ta­tud.

Eelmine artikkelMatk üm­ber Ka­ha­la jär­ve
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las on uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list