Matk üm­ber Ka­ha­la jär­ve

245
Foto Janno Laende

MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts kor­ral­das pü­ha­päe­val, 5. juu­nil mat­ka üm­ber Ka­ha­la jär­ve. Mat­ka alus­ta­ti Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­se lä­he­dal Lii­va laa­da toi­mu­mis­ko­has. Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de sõ­nul pä­ri­neb mat­ka idee Ka­ha­la kü­la koo­so­le­kult, kus aru­ta­ti, mi­da ke­va­del ühi­selt et­te võt­ta, et luua sot­siaal­seid si­de­meid piir­kon­da hil­ju­ti ela­ma asu­nu­te ja pi­kaaeg­se­ma­te ela­ni­ke va­hel ning tead­vus­ta­da piir­kon­na­ga seo­tud aja­loo- ja kul­tuu­ri­pä­ran­dit. Kui­gi soov oli kõn­di­da või­ma­li­kult jär­ve kal­last möö­da, on ena­mik kal­dast soi­ne ja kõr­ge tai­mes­ti­ku­ga ning vee­lin­du­del on pe­sit­su­saeg, see­tõt­tu kõn­ni­ti kü­la­tee­del. Anu Kar­jat­se Hirv­li kü­last rää­kis Ka­ha­la jär­ve aja­loost, muis­ten­di­test ja le­gen­di­dest. Pea­tu­ti ka Hun­di­kang­ru­tel. Ea­ka­mad kü­lae­la­ni­kud mee­nu­ta­sid kol­hoo­si aja elu-olu ja tut­vus­ta­sid too­kord­seid ehi­ti­si, mil­lest osad on nüüd­seks la­gu­ne­nud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku las­teaia ehi­ta­ja on va­li­tud
Järgmine artikkelRii­gi­ko­gu esi­mees kü­las­tas Keh­rat