REIN LAU­METS Keh­rast mõistab nii kü­si­da kui vas­ta­ta

23
Üle poo­le sa­jan­di Mne­mo­tur­nii­ri tar­ka­de klu­bi­le kü­si­mu­si esi­ta­nud REIN LAU­METS koon­das 1000 kü­si­mu­st raa­ma­tus­se.

Mees, kes mõis­tab kü­si­da – nii ise­loo­mus­tab Keh­ra kü­las ela­vat Rein Lau­met­sa te­ma raa­ma­tu „Tä­he­le­pa­nu! Mne­mo­tur­niir. 1000 kü­si­must ja vas­tust aas­ta­test 1968-2020“ ees­sõ­nas Mne­mo­tur­nii­ri tar­ka­de klu­bi üks lii­ge Mar­ju Kõi­vu­puu. Ta kii­dab, et Rein Lau­met­sa nu­ti­kalt koos­ta­tud kü­si­mu­sed on Ees­ti Raa­dio mä­lu­män­gu­saa­te män­gi­ja­te­le ol­nud aas­ta­küm­neid pu­re­mi­seks mõ­nu­sad pähk­lid.

Roh­kem kui pool sa­jan­dit kord nä­da­las raa­dioeet­ris ol­nud Mne­mo­tur­nii­ris vas­ta­vad kuu­la­ja­te saa­de­tud kü­si­mus­te­le Ees­ti tun­tud mä­lu­män­gu­rid ehk tar­ka­de klu­bi. Rein Lau­mets on saa­te kõi­ge pi­kaa­ja­li­sem kü­si­ja, ta on tar­ka­de klu­bi­le kü­si­mu­si saat­nud kõi­ge roh­kem ning al­gu­sa­jast ala­tes. Eel­mi­sel aas­tal te­gi saa­te toi­me­ta­ja Mar­je Lenk tal­le et­te­pa­ne­ku an­da oma kü­si­mus­test väl­ja raa­mat. Rein Lau­mets te­gi neist va­li­ku, raa­ma­tus on kok­ku 1000 kü­si­must, iga num­mer­da­tud kü­si­mus­te­ga le­he­kül­je pöör­del ka vas­tu­sed.

Ke­va­del il­mu­nud raa­mat, mi­da ta hil­ju­ti Keh­ra muu­seu­mis esit­les, oli Rein Lau­met­sa kol­mas. Ka kaks eel­mist on il­mu­nud sa­mal tee­mal, 1992. aas­tal nä­gi il­ma­val­gust Ees­ti-tee­ma­lis­te kü­si­mus­te ko­gu­mik „Tä­he­le­pa­nu! Mne­mo­tur­niir. Es­ti­ca“, 2004. aas­tal „Tä­he­le­pa­nu! Mne­mo­tur­niir. Pa­ri­mad kü­si­mu­sed 1970-2003“, mis koon­das saa­tes kõ­la­nud pa­ri­mad kü­si­mu­sed kõi­gilt kü­si­jailt.

Pragu 73aas­ta­ne Rein Lau­mets oli 20, kui saa­tis Mne­mo­tur­nii­ri tar­ka­de­le vas­ta­mi­seks esi­me­se kü­si­mu­se.

„Olin TPI tei­se kur­su­se tu­deng. Kesk­koo­li vii­ma­ses klas­sis hak­ka­sin rist­sõ­nu la­hen­da­ma ja te­gin märk­meid, mi­da neis kü­si­ti. Sel­lest tek­kis hu­vi fak­ti­de vas­tu,“ mee­nu­tab ta.

Mis rii­gi pea­linn asub maail­mas kõi­ge kõr­ge­mal, kü­sis Rein Lau­mets tar­ka­de klu­bilt 1968. aas­ta 23. märt­si saa­tes. Ku­na tä­na­vu il­mu­nud raa­ma­tus on kü­si­mu­sed kro­no­loo­gi­li­selt vas­tu­pi­di­ses jär­je­kor­ras, on see seal kõi­ge vii­ma­ne, 1000. kü­si­mus.

Roh­kem kui poo­le sa­jan­di jook­sul on Rein Lau­mets Mne­mo­tur­nii­ri­le saat­nud üle 5700 kü­si­mu­se. Kõik saa­tes­se ei ole jõud­nud: „Nel­ja kü­si­mu­se pä­rast saab 1500 täis neid, mis on saa­tes ol­nud. Mõn­da olen na­tu­ke täien­da­nud ja uues­ti saat­nud, mõn­da kü­si­must kolm-ne­li kor­da muut­nud ku­ni lõ­puks saa­tes­se saa­vad.“

Sel­le üle, kui pal­ju­de­le te­ma esi­ta­tud kü­si­mus­test on tar­ka­de klu­bi õi­ges­ti vas­ta­nud, Rein Lau­mets ar­vet ei pea, ole­tab, et um­bes pool­te­le. Al­gu­sae­ga­del kir­ju­tas ta kü­si­mu­sed väi­kes­te li­pi­ku­te pea­le ja saa­tis pos­ti­ga raa­dio­maj­ja, hil­jem hak­kas trü­ki­ma­si­nal trük­ki­ma, vii­ma­sed küm­me aas­tat teeb se­da ar­vu­tis ja saa­dab paar kor­da kuus mei­li­ga kaks kü­si­must kor­ra­ga. Iga­pü­ha­päe­vast saa­det kuu­lab ala­ti väi­ke­se oo­tu­s-ä­re­vu­se­ga ning on pi­sut pet­tu­nud, kui en­da kü­si­must ei kuu­le.

Kauaaegne küsimuste esitaja peab re­gist­rit ka Mne­mo­tur­nii­ri teis­te kü­si­ja­te üle. Tal on kir­jas 3000 ni­me, kel­le kü­si­mu­si saa­tes 54 aas­ta jook­sul esi­ta­tud. And­me­baa­sist on puu­du esi­mes­te saa­de­te in­fo.

Mne­mo­tur­nii­ri­le kü­si­mus­te koos­ta­mi­sest kas­vas Rein Lau­met­sas ju­ba noo­re­na hu­vi ka mä­lu­män­gu vas­tu. Ta on osa­le­nud Eesti Televisioonis 1970-80nda­tel aas­ta­tel toi­mu­nud mä­lu­män­gu­sar­ja­des. Hooa­jal 1972/73 või­tis Koo­pe­raa­to­ri võist­kon­na koos­sei­sus ­saa­te „Viis Viie Vas­tu“ ning 1978/79 hooa­jal Vi­hu­ri võist­kon­nas te­le­saa­te „Kes vas­tab pa­re­mi­ni?“ Ta mä­le­tab, et asu­tus mak­sis iga saa­te­või­du eest pree­miat, hooa­ja üld­võit­jad said pree­mia­rei­si vä­lis­maa­le: „Koo­pe­raa­to­ri­ga käi­si­me Un­ga­ris, see oli mu esi­me­ne vä­lis­reis, Vi­hu­ri­ga sai­me Bul­gaa­rias­se.“

Aas­ta­küm­neid on Rein Lau­mets võt­nud osa mä­lu­män­gu­dest üle Ees­ti, 2016. aas­tal või­tis Ani­ja val­la võist­kon­nas koos An­ne Oruaa­sa, Kel­li Põ­len­di­ku, Mart Sch­meid­ti ja Eik Sa­ge­ni­ga ka Maa­kil­va. Va­rem ol­sa­les ka Ani­ja val­la mä­lu­män­gu­del, enam mit­te: „Olen ta­ga­si­tõm­bu­nud, oma ma­ja­pi­da­mi­se­ga on pal­ju te­ge­mist.“

23. det­semb­ril 2017, kui esi­me­sest Mne­mo­tur­nii­rist möö­dus täp­selt 50 aas­tat, avas Rein Lau­mets ko­du juu­res sel­le auks kuu­se­par­gi, ku­hu is­tu­tas puud saa­te 50 ak­tiiv­se­ma­le kü­si­ja­le. Mi­da roh­kem kü­si­ja on saa­tes kü­si­da saa­nud, se­da kõr­gem on te­ma kuusk. Esi­me­sed kuu­sed, mis kas­va­ma pan­dud li­gi 20 aas­tat ta­ga­si, on viie-kuue meet­ri­sed. Kõi­ge kõr­gem on Rein Lau­met­sa en­da kuusk, järg­mi­sed Uno Vel­le­nur­me, Ana­to­li Põd­ra, Hans Uba puud, nen­de kel­le kü­si­mu­si on saa­tes­se jõud­nud 600-700.

„Uu­si kü­si­jaid ja saa­te­juh­te tu­leb juur­de, igal aas­tal is­tu­tan ühe kuu­se, Mne­mo­tur­nii­ri 60. sün­ni­päe­vaks on puid 60 kü­si­ja­le,“ sõ­nab Rein Lau­mets.