Kuri­te­gu­de arv Ani­ja val­las ei ole kas­va­nud

177
Ani­ja ja Raa­si­ku val­da tee­nin­dav piir­kon­na­po­lit­sei­nik KRIS­TO TAM­SA­LU.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 19. au­gus­ti is­tun­gil rää­kis Ani­ja ja Raa­si­ku val­la piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu, et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta sa­ma pe­rioo­di­ga ei ol­nud tä­na­vu 7 kuu­ga re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv Ani­ja val­las muu­tu­nud – eel­mi­se aas­ta esi­me­se 7 kuu­ga re­gist­ree­ri­ti neid 60, sel aas­tal 57. Suu­re­ma osa moo­dus­ta­vad isi­ku­vas­ta­sed ku­ri­teod ehk ke­ha­li­ne väär­koht­le­mi­ne ja lä­hi­suh­te­vä­gi­vald, li­saks va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod ehk var­gu­sed elu­hoo­ne­test, sõi­du­ki­test, keld­ri­test ja mu­jalt ning liik­lu­sa­la­sed süü­teod ehk korduv joo­bes juh­ti­mi­ne.

Väär­te­gu­sid re­gist­ree­ri­ti 7 kuu­ga 137, mis on mul­lu sa­ma pe­rioo­di­ga võr­rel­des tun­du­valt vä­hem, eel­mis­e aas­ta 7 kuu­ga re­gist­ree­ris po­lit­sei 250 väär­te­gu. Kris­to Tam­sa­lu põh­jen­das se­da Co­vi­di-krii­si­ga, po­lit­sei läks ter­vi­sea­me­ti­le ap­pi pii­ran­gu­te täit­mist kont­rol­li­ma ning sel­le tõt­tu jõu­ti liik­lus­jä­re­le­val­vet te­ha vä­hem, pu­hu­mis­rei­did jäid ära. Ka sel aas­tal tu­leb po­lit­seil ai­da­ta ter­vi­sea­me­til pii­ran­gu­test kin­ni­pi­da­mist kont­rol­li­da. Li­saks on ju­ba ka Ees­tis­se jõud­nud Lee­dust ala­nud rän­dek­riis ning sa­da­mas on keh­tes­ta­tud pii­ri­kont­roll, mi­da teeb po­lit­sei oma põ­hi­töö kõr­valt.

Tä­na­vu Ani­ja val­las toi­me­pan­dud väär­teod on pea­mi­selt kii­ru­seü­le­ta­mi­sed, alaea­lis­te kee­la­tud ai­ne­te tar­vi­ta­mi­ne, var­gu­sed kaup­lus­test ja keld­ri­test. Kris­to Tamm­sa­lu sel­gi­tas, et alaea­lis­te õi­gus­rik­ku­mis­te­le ei järg­ne ko­he ka­ris­tus, vaid po­lit­sei on ha­ka­nud üle võt­ma Skan­di­naa­via mu­de­lit, kus ka­ris­tus on al­les vii­ma­ne või­ma­lus, kui rää­ki­mi­ne ja sea­dus­te­ga pa­huk­sis­se läi­nud noor­te­le suu­na­tud abip­rog­ram­mid ei ole mõ­ju­nud.

Su­vi­ne prob­leem – noor­te ava­li­ku kor­ra rik­ku­mi­sed
„Su­vi oli ilus, aga mi­da ilu­sam ilm, se­da roh­kem on po­lit­seil tööd noor­te ava­li­ke ko­gu­ne­mis­te­ga,“ mär­kis Kris­to Tam­sa­lu.

Ta tõi väl­ja pea­mi­sed ko­had, kus noo­red Ani­ja val­las ko­gu­ne­vad. Need on kaup­lus­te ümb­ru­sed, raud­tee­per­roon ja raud­tee­sild, Keh­ra staa­dion, güm­naa­siu­mi esi­ne uus väl­jak, Ala­ve­re kü­las bus­si­jaa­ma ja koo­li va­he­li­ne ala. Keh­ra Spor­di tä­na­valt sai po­lit­sei sel su­vel pal­ju väl­ja­kut­seid noor­te ko­gu­ne­mi­se koh­ta lin­na­väl­ja­kul: „Seal te­kib just­kui kõ­la­ko­da, kui kõr­val Spor­di tä­na­va ma­ja­del on ak­nad lah­ti, siis kos­tub kar­ju­mi­ne sin­na. Po­lit­sei käib noo­ri laia­li aja­mas ning kes on al­ko­ho­li­joo­bes, an­na­me va­ne­ma­te­le üle.“

Po­lit­sei­nik on käi­nud ka las­te­kait­se ja noor­soo­po­lit­sei­ni­ku­ga pat­rul­lis, noor­te­kam­pa­de­ga ves­tel­nud. Sa­mu­ti on po­lit­sei kor­ral­da­nud noor­te­le kee­la­tud te­ge­vu­se­le – tu­ba­kas, al­ko­hol, nar­koo­ti­ku­mid – suu­na­tud rei­de. Kui aas­taid ta­ga­si käi­di po­lit­sei­koer­te­ga ka koo­li­des nar­ko­rei­de te­ge­mas, siis õi­gus­kants­ler sek­kus ning enam se­da te­ha ei või: „Kogu kool ja klass kan­na­ta­da ei to­hi, kui saa­me in­fo mõ­ne noo­re koh­ta, te­ge­le­me konk­reet­selt te­ma­ga.“

Kris­to Tam­sa­lu sel­gi­tas, et nüüd on po­lit­seil õi­gus te­ha kaup­lus­tes alaea­li­ste abiga tu­ba­ka­too­de­te või al­ko­ho­li kont­rol­los­te. Kaup­lust rik­ku­mi­se eest ka­ris­ta­da ei saa, kuid po­lit­seil on sot­siaalp­rog­ramm, kõik sea­dust rik­ku­nud müü­jad pea­vad lä­bi­ma ühe­päe­va­se koo­li­tu­se. Järg­ne­vad kont­rol­los­tud on piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku kin­ni­tu­sel näi­da­nud, et see on mõ­ju­nud. Ta li­sas, et Ani­ja val­las noor­te­le kee­la­tud kau­ba müü­mi­se­ga vä­ga suu­ri prob­lee­me po­le, ena­mas­ti ri­ku­vad sea­dust pi­gem väik­se­mad poed.

Ki­hu­ta­jad kü­la­des
Tei­ne suu­rem seaduserikkumine, mil­le­le Kris­to Tam­sa­lu tä­he­le­pa­nu juh­tis, on kii­ru­seü­le­ta­mi­ne. Prob­lee­mid ki­hu­ta­mis­e­ga on Ani­ja val­da lä­bi­va­tel tu­gi­maan­tee­del, Pii­be ning Ko­se-Jä­ga­la maan­teel. Maan­tee­del oh­jel­da­vad ki­hu­ta­jaid Ida-Har­ju pat­rull­ta­li­tus või liik­lu­sük­sus, kes kor­ral­dab rei­de nii kii­ru­seü­le­ta­ja­te kui joo­bes juh­ti­de ta­ba­mi­seks. Prob­leem­se­ma­te koh­ta­de juu­res on ka­su­ta­tud ka mo­biil­seid kii­ru­se­kaa­me­raid.

Kihutatakse ka asulates ja külades. Sel­le koh­ta saab po­lit­sei sa­ge­li in­fot ela­ni­kelt. Kui pöör­du­tak­se mu­re­ga, et min­gil kind­lal teel või tä­na­val sa­ge­li ki­hu­ta­tak­se, lä­heb po­lit­sei või­ma­lu­sel ko­ha­le, mõõ­dab seal kii­rust, sõl­tu­valt rik­ku­mi­se ast­mest vest­leb rik­ku­ja­ga või ka­ris­tab. Kui po­lit­sei saab vih­je kind­la isi­ku koh­ta, ves­tel­dak­se rik­ku­ja­ga.

Ani­ja val­las tõs­ta­vad po­lit­sei töö­koor­must ka iga­nel­ja­päe­va­sed kii­ren­dus­võist­lu­sed. Kii­ren­da­jad ko­gu­ne­vad Üle­mis­te kes­ku­ses, sõi­da­vad sealt Maar­dus­se, Rae val­da või Ani­ja val­da Pii­be maan­tee­le: „Ani­ja vald on kõi­ge kau­ge­mal, pi­gem ee­lis­ta­vad Maar­dut või Rae val­da, aga kui seal on po­lit­sei ees, tu­le­vad Pii­be maan­tee­le. Ka siin on sa­ge­li po­lit­sei, nel­ja­päe­va õh­tu­ti on meil Pii­be maan­teel pat­rul­lid.“

En­ne­tus ja koos­töö
Ku­na suu­re osa Ani­ja val­las toi­me­pan­dud ku­ri­te­gu­dest moo­dus­ta­vad pe­re­vä­gi­val­la juh­tu­mid, teeb piir­kon­na­po­lit­sei­nik koos­tööd val­la sot­siaal- ja las­te­kait­se­töö­ta­ja­te­ga, käib nen­de­ga ka ris­ki­pe­re­sid kont­rol­li­mas. Ta kii­tis, et po­lit­sei­le on ava­li­ku kor­ra, hea­kor­ra, hul­ku­va­te loo­ma­de­ga seon­du­va ning Keh­ra lin­na par­ki­mis­kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel suur abi val­la väär­teo­me­net­le­jast.

Kris­to Tam­sa­lu rää­kis, et po­lit­sei teeb ti­he­dat koos­tööd ka ha­ri­du­sa­su­tus­te­ga. Vii­ma­sel ka­hel aas­tal po­le Co­vi­di ja dis­tant­sõp­pe tõt­tu koo­li­des käi­dud, kuid va­rem on teh­tud koo­li­des-las­teae­da­des en­ne­tus­te­ge­vu­si ja loen­guid. Esi­mes­te klas­si­de las­te­le ja­ga­tak­se liik­lu­s-
aa­bit­said, 4. klas­si­de­le on jalg­rat­ta­loen­gud, noor­soo­po­lit­sei­nik käib koo­li­des jalg­rat­taek­sa­meid vas­tu võt­mas, 6. klas­si­de­le kor­ral­da­tak­se KEAT ehk koo­li­tusp­rog­ram­mi „Kait­se end ja ai­ta teist“ loen­guid.

Li­saks piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku­le, kes tee­nin­dab kah­te val­da, tee­nin­dab Ani­ja val­da veel noor­soo­po­lit­sei­nik, kel­le töö­piir­kond on ka Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn. Ani­ja val­las on üks ak­tiiv­ne abi­po­lit­sei­nik, kes pa­nus­tab re­gu­laar­selt nii pat­rul­li töös­se kui on Kris­to Tam­sa­lu­le iga­päe­va töös abis. Eel­mi­sel aas­tal li­san­dus veel üks noor abi­po­lit­sei­nik, kuid te­ma on prae­gu kait­se­väes.

„Val­las võiks abi­po­lit­sei­nik­ke roh­kem ol­la,“ tõ­des Kris­to Tam­sa­lu.

Ta li­sas, si­se­mi­nist­ri soov on ka, et oma­va­lit­sus­tes olek­sid sar­na­sed kor­ra­kait­seük­su­sed na­gu on Tal­lin­nas mu­nit­si­paal­po­lit­sei: „Kunagi olid need ka val­da­des ja neist oli suur abi.“

Vo­li­ko­gu liik­me­te kü­si­mus­te­le vas­ta­tes selgitas piir­kon­na­po­lit­sei­nik veel, et väl­ja­kut­se­te tee­nin­da­mi­sel on ha­ka­tud sar­na­selt kii­ra­bi­le ka­su­ta­ma lä­hi­ma va­ba pat­rull­ma­si­na print­sii­pi: „Nii on Ala­ve­res käi­nud Pai­de pat­rull ja Aeg­vii­dus Ta­pa pat­rull.“

Kris­to Tam­sa­lu üt­les, et tu­le­vast aas­tast kao­ta­tak­se Kesk­lin­na po­lit­sei­jaos­kond ning sel­le­ga li­san­dub Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na tee­nin­dus­piir­kon­da Tal­lin­na va­na­linn, Lää­ne-Har­ju jaos­kon­na­le li­sa­tak­se Põh­ja-Tal­linn.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. septembril
Järgmine artikkelREIN LAU­METS Keh­rast mõistab nii kü­si­da kui vas­ta­ta