Ani­ja ja Raa­si­ku val­la orien­tee­ru­jad tõu­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pje­des­taa­li­le

116
Orien­tee­ru­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel jõud­sid ku­ni 20aas­tas­te noor­mees­te seas öi­sel ta­va­ra­jal pje­des­taa­li­le KUS­TU KÜN­NA­PAS Hiiu­maalt, HAN­DO ALL­MANN Võ­rust ja JAAN VIIR­MANN Keh­rast. Fo­to Ind­rek Lill­soo

Saa­re­maal toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel saa­tis edu ka Ida-Har­ju orien­tee­ru­jaid.
Möö­du­nud lau­päe­va õh­tul vei­di en­ne kel­la 23 fi­ni­šee­ris öi­se ta­va­ra­ja võit­ja­na nais­te M55 va­nu­sek­las­sis Har­ju orien­tee­ru­misk­lu­bi esin­dav Mar­je Viir­mann. 60aas­ta­ne keh­ra­la­ne Ees­ti meist­ri­võist­lus­teks eri­li­se hoo­le ja tä­he­le­pa­nu­ga ei val­mis­tu­nud, sest ju­ba ee­lo­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel leiab aset te­ma hooa­ja põ­hiet­teas­te, 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed Ote­pääl.

Mar­je Viir­man­ni­le meel­dis ra­da Pi­du­la met­sas, üle­ta­da tu­li sood ja li­pa­ta lii­va­lui­de­tel. Pin­gu­ta­mi­se­le li­sa­sid emot­sioo­ne häm­mas­ta­valt soe õh­tu ja la­du­salt kor­ral­da­tud võist­lus. Lau­päev oli orien­tee­ru­ja­te­le ti­he, en­ne­lõu­na­sel sp­rin­di­dis­tant­sil sai Mar­je Viir­mann N60 va­nu­sek­las­sis tei­se ko­ha.

Ani­ja val­la sport­la­se jä­rel sai öi­sel ta­va­ra­jal tei­se ko­ha Võ­ru klu­bi esin­da­ja Ai­ri Al­nek, kes näi­tas head vor­mi ka sp­rin­di või­du­ga N55 va­nu­sek­las­sis. Koos star­di­vad nai­sed taas ro­gai­ni­le. Möö­du­nud aas­ta Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Lä­tis said pronks­me­da­li ja tu­na­mul­lu kroo­ni­ti nad His­paa­nias su­per­ve­te­ra­ni­de klas­sis maail­ma­meist­ri­teks.

Ees sei­sab kur­nav ro­gain
24tun­ni­seks kat­su­mus­teks ke­ha ja vai­mu et­te val­mis­ta­des lä­bis Mar­je Viir­mann su­vel 42 km pik­ku­se Ela­mus­ret­ke­de ra­ja nii Noa­root­sis kui ka Kõr­ve­maal. Öö­päe­va­ne pin­gu­ta­mi­ne on mui­du­gi hoo­pis tei­ne te­ra: „Star­di­päe­va lä­he­ne­des ta­ban end sa­ge­li mõt­le­mas, et oli se­da nüüd jäl­le va­ja. Nii pikk, nii ras­ke ja nii kur­nav!”

Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­li tee­ni­sid öi­sel ta­va­ra­jal ka Keh­ra klu­bi Põr­gu­põh­ja kaks lii­get. Ris­to Rand­ma lõ­pe­tas M40 va­nu­sek­las­sis tei­se­na ja Jaan Viir­mann M20 va­nu­se­klas­sis kol­man­da­na. Sp­rin­dis oli noo­rem mees viies ja va­nem seits­mes.

Ris­to Rand­ma­le oli see kol­mas Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­dal, mul­lu sai ta ea­kaas­las­te seas öi­sel ra­jal hõ­be­da ja sp­rin­dis pronk­si. Värs­kelt tee­ni­tud me­da­lit pi­das Aru­kü­la mees väär­tus­li­ku­maks, sest va­nu­se­klas­si pa­re­mik oli ko­hal: „Alus­ta­sin vä­ga häs­ti. Siis te­gin ühe suu­re­ma ek­si­mu­se, kuid järg­nev hea jook­su­tem­po ja punk­ti­de leid­mi­se kii­rus ai­ta­sid pje­des­taa­li­le.”

19aas­ta­ne Jaan Viir­mann rää­kis, et pi­gem oo­tas me­da­lit sp­rin­dis, aga ku­na ei pää­se­nud pje­des­taa­li­le, star­tis öi­se­le ta­va­ra­ja­le ra­hu­li­kul mee­lel: „Sain esi­me­sed punk­tid häs­ti kät­te, jõud­sin mõ­ne­le kon­ku­ren­di­le jä­re­le. Ühe punk­ti va­li­kul te­gin vea, siis ek­si­si­me jä­re­le jõud­nud kon­ku­ren­di­ga koos. Lõ­pu lä­he­ne­des sai suur võist­le­ja­te rong kok­ku, olin sel mo­men­dil kol­mas. Fi­ni­šis tund­sin oo­tu­sä­re­vust, sest ei tead­nud, kui­das oli ede­ne­nud üks ta­ga­pool tu­li­ja, aga ta oli lii­ku­nud mi­nust aeg­la­se­malt.”

Nä­da­la­va­he­tu­sel võ­tab Jaan Viir­mann esi­mest kor­da et­te 24 tun­ni ro­gai­ni, võist­kon­na­kaas­la­sed ku­ni 23aas­tas­te klas­sis on 18aas­ta­ne tä­di­tü­tar Bri­ta Ploom­puu ja San­der Prit­sik.

Ma­ti Poom Raa­si­ku val­la Tõ­hel­gi kü­last oli üks ka­hest M75 va­nu­sek­las­si osa­le­jast öi­sel ta­va­ra­jal, ta­suks hõ­be­me­dal.

Eelmine artikkelREIN LAU­METS Keh­rast mõistab nii kü­si­da kui vas­ta­ta
Järgmine artikkelPolitseiuudised