Ravi­mia­me­ti ju­hi ki­ri Kuu­sa­lu ja Lok­sa ap­tee­gi koh­ta

2083
Pu­na­se­ga on kaar­di­le mär­gi­tud ap­tee­gid, mis tu­leks 1. ap­ril­list sul­ge­da. Ro­he­li­se­ga on pro­vii­so­rap­tee­gid, mis saa­vad jät­ka­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann said sel es­mas­päe­val kir­ja ra­vi­mia­me­ti pea­di­rek­to­rilt Kris­tin Raud­se­palt seo­ses ap­tee­gi­re­for­mi peat­selt lõp­pe­va üle­mi­ne­ku­pe­rioo­di­ga. Ala­tes 1. ap­ril­list või­vad te­gut­se­da ap­tee­gid, mil­le ena­mu­so­sa­lus kuu­lub pro­vii­so­ri­le, kes võib ol­la seo­tud ku­ni nel­ja ap­tee­gi­ga üle 4000 ela­ni­ku­ga lin­nas ja ühes neist peab töö­ta­ma ju­ha­ta­ja­na. Ra­vi­mi­te hul­gi­müü­jal, toot­jal või ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­jal ei to­hi ol­la va­lit­se­vat mõ­ju ül­dap­tee­gi te­ge­vu­se üle, üle 4000 ela­ni­ku­ga lin­na­des ei ole ha­ruap­tee­ki­de pi­da­mi­ne lu­ba­tud.

Ra­vi­mia­me­ti pea­di­rek­tor tõ­deb kir­jas, et ap­tee­gi­re­for­mi osas ei ole se­ni täit õi­gus­sel­gust, kuid läh­tu­da tu­leb keh­ti­vast re­gu­lat­sioo­nist. Prae­gu­se sei­su­ga on Ees­tis 308 nõue­te­le mit­te­vas­ta­vat ap­tee­ki. Nen­de seas on Sü­da­meap­tee­gi ha­ruap­teek Kuu­sa­lus ja Be­nu ap­tee­gi­ke­ti ha­ruap­teek Lok­sal.

„See tä­hen­dab, et asu­las­se ei pruu­gi jää­da pä­rast 1. ap­ril­li üh­te­gi ap­tee­ki ning uu­te ap­tee­ki­de ava­mi­se koh­ta meil tea­ve puu­dub,“ kir­ju­tab pea­di­rek­tor ja pa­lub hin­na­ta, kas ap­tee­gi sul­ge­mi­ne 1. ap­ril­list mõ­ju­tab olu­li­selt ela­ni­ke jaoks ap­tee­gi­tee­nu­se kät­te­saa­da­vust.
„Ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel võib ol­la või­ma­lu­si, mis soo­dus­tak­sid uu­te pro­vii­so­rap­tee­ki­de ava­mist, oleks abiks ini­mes­te­le ra­vi­mi­te kät­te­toi­me­ta­mi­sel, toe­tak­sid ela­nik­ke in­ter­ne­tiap­tee­gist ra­vi­mi­te tel­li­mi­sel, ai­tak­sid neil pa­re­mi­ni jõu­da ap­tee­gi­tee­nu­se­ni lä­hi­mas asus­tus­ük­su­ses. Ra­vi­mia­met on val­mis iga­külg­selt tea­be­ga abis­ta­ma.“

Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann kom­men­tee­ris: „Rii­gi­ko­gus on ap­tee­gi­re­for­mi­ga suur se­ga­dus. Ap­ril­li al­gu­se­ni on veel ae­ga, är­me sün­dmus­test et­te rut­ta, vaa­ta­me, mis saab. Paa­ri nä­da­la pä­rast peaks ole­ma sel­ge.“

Lok­sa ap­tee­gi oma­nik Be­nu Ap­teek kuu­lub ra­vi­mi­hul­gi­fir­ma­le Tam­ro. Lok­sal oli ku­ni 2006. aas­ta­ni pro­vii­so­rap­teek. Kui pan­di müü­ki hoo­ne, kus ap­teek asus, müüs pro­vii­sor El­be Jär­ve ap­tee­gi ära.

Lok­sa ap­tee­gi pro­vii­sor El­be Jär­ve tõ­des, et tal po­le ap­tee­gi­re­for­mi koh­ta roh­kem in­fot, kui see, mi­da loeb mee­diast: „Ma ei usu, et Lok­sal ap­teek kin­ni lä­heb, ole­me äraoo­ta­val sei­su­ko­hal. Meie ruu­mid Coo­pi kaup­lu­ses ei vas­ta pro­vii­so­r­ap­tee­gi nõue­te­le, tu­leks üm­ber ehi­ta­da. Ole­me Ta­pa ap­tee­gi ha­ruap­teek, seal tea­tak­se ehk roh­kem. Loo­dan, et me ap­tee­gi­kett la­hen­dab olu­kor­ra.“

Ta üt­les, et Lok­sal oli es­malt mu­nit­si­paa­lap­teek, kui linn sel­le ära müüs, oli te­ma seit­se aas­tat ap­tee­gi oma­nik: „Mi­nu isik­lik ar­va­mus on, et ap­tee­ke ta­havad eras­ta­da need, kes ei tea, mi­da see tä­hen­dab ja ees oo­tab, ning need, kes aas­taid on pro­vii­so­rap­tee­ki­de­na enam­vä­hem vas­tu pi­da­nud. Läk­sin seit­se aas­tat töö­le mu­re­ga, kas ja­gub ra­ha pal­ka­deks, ren­diks, lae­nu ta­ga­si­maks­mi­seks, nüüd saan te­ha vaid eria­last tööd.“

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi kommenteeris: „1. aprill on küll ähvardavalt lähedal, kuid riigikogu pole oma lõplikku seisukohta öelnud. Apteegiteenus on Kuusalus väga hästi korraldatud ja inimeste rahulolu osutatud teenusega on kõrge. Äärmiselt mõtlematu oleks apteegi sundsulgemine ja Kuusalu inimeste elutähtsast teenusest ilmajätmine.“

Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest sõ­nas, et Kuu­sa­lus ap­teek kin­ni ei lä­he ja pa­lus täp­se­malt kü­si­da Sü­da­meap­tee­gi juht­kon­nalt.

Sü­da­meap­tee­gi oma­nik­fir­ma Phar­ma Hol­ding OÜ ju­ha­tu­se esi­mees Ris­to Laur kir­ju­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et rii­gi­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon on par­la­men­di­le edas­ta­nud kol­m eri­ne­vat eel­nõud, mil­le si­su on re­for­mi eda­si­lük­ka­mi­ne mit­meks aas­taks või ap­tee­gi­re­for­mi tü­his­ta­mi­ne: „Jäl­gi­me aren­guid ja tee­me kõik en­dast ole­ne­va, et Kuu­sa­lu ela­ni­ke­le ning kü­las­ta­ja­te­le säi­liks hea ap­tee­gi­tee­nu­se kät­te­saa­da­vus.“

Raa­si­kul on pro­vii­so­rap­teek ja Aru­kü­las sel­le ha­ruap­teek, neid ap­tee­gi­re­form ei puu­du­ta. Ka Keh­ras töö­tab pro­vii­so­r­ap­teek. Kui ka Be­nu ap­tee­gi­ket­ti kuu­luv ap­teek su­le­taks, jääb üks ap­teek Keh­ras­se al­les. Aegviidu alevikus töötab samuti proviisorapteek.

Eelmine artikkelKor­ra­lik kä­te­pe­su kait­seb kõi­ki­de vii­rus­te eest
Järgmine artikkelAru­kü­las esi­ne­sid Raa­si­ku val­la 6 noor­te­bän­di ning räp­pa­rid Kuu­sa­lust