Aru­kü­las esi­ne­sid Raa­si­ku val­la 6 noor­te­bän­di ning räp­pa­rid Kuu­sa­lust

1068
Aru­kü­la värs­kei­mas bän­dis Mus­tad Pant­rid, mis on te­gut­se­nud al­les kolm kuud, on: KAS­PAR ALEKS VEL­LING, KAR­MO SAS­SIAD, KRIS­TO­FER PE­DAI, STEN-MIKK JÜR­GEN­SON, JOO­NAS LOOS, ARON SEPP, EE­RIK KAUR ja RO­BERT OT­SING.

„See on nii la­he, kui pal­ju on meie val­las äge­daid noor­te­bän­de,“ rõõ­mus­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Möö­du­nud ree­de õh­tul, 14. veeb­rua­ril toi­mu­nud sõb­ra­päe­va­peol esi­ne­sid Aru­kü­la rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­li püs­ti pan­dud la­val kuus Raa­si­ku val­la noor­te­kol­lek­tii­vi ning kü­la­li­se­si­ne­ja­te­na noo­red räp­pa­rid Kuu­sa­lust. Kok­ku and­sid 7 bändi Aru­kü­las täis­pi­ka kont­ser­di, mi­da olid vaa­ta­mas-kuu­la­mas-fil­mi­mas pe­re­liik­med ja sõb­rad. Oli ka neid, kes tu­lid liht­salt kont­ser­ti nau­ti­ma, la­va ees näp­pu vis­ka­ma ja tant­si­ma.

Or­kes­ter, pois­te- ja tüd­ru­ku­te­bän­did Aru­kü­last
Esi­me­se­na üles as­tu­nud Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind paar-kolm aas­tat te­gut­se­nud or­kest­ris män­gi­sid Ju­han Trum­bi tak­ti­ke­pi all Mai­ro Trump, Kris­to­fer Vaik­saar, An­ne-Mai Adam­berg, Gert-Kaa­rel Too­min­gas, Mih­kel Viir­sa­lu, Elii­sa­bet Roos­ma, Tuu­li Jür­gen­son ja akor­dio­nis­te asen­da­nud õpe­ta­ja Eve Vendt. Esi­ta­ti ne­li lu­gu fo­nog­ram­mi saa­tel, nii pop­lu­gu­sid kui džäs­si­su­ge­me­te­ga pa­lu. Va­rem on esi­ne­nud oma koo­li kont­ser­ti­del, ka Pää­su­lin­nu juu­be­lil eel­mi­sel aas­tal.

Or­kest­ris män­gi­vad Pää­su­lin­nu lõ­puk­las­si õpi­la­sed ning vi­list­la­sed. Ju­han Trump rää­kis: „Pil­li­män­gu­ga on na­gu võõr­kee­le os­ku­se­ga, kui ei ka­su­ta, lä­heb mee­lest ära. Kui te­kib hirm sel­le ees, võib tul­la mi­nu õla­le nut­ma, leian tei­le ko­ha Pää­su­lin­nu or­kest­ris.“

Ta li­sas, et or­kes­ter on­gi sel­leks loo­dud, et Pää­su­lin­nu lõ­pe­ta­nud noo­red saak­sid pil­li­män­gu­ga eda­si te­ge­le­da: „Pä­ris or­kes­ter see po­le, pi­gem an­sam­bel. Unis­tan, et see võiks ol­la suu­rem, sel­le­pä­rast ni­me­tan se­da or­kest­riks ja keel­dun ni­me muut­mast. Suu­da­me esi­ne­da ka il­ma fo­nog­ram­mi­ta, kuid et saaks va­he­peal ka ker­get muu­si­kat män­gi­da, olen tei­nud an­samb­li­sea­ded.“

Oma la­va­de­büü­di Karl-Erik Tau­ka­ri loo­ga „Seits­me tuu­le poo­le“ te­gid Mus­tad Pant­rid – vaid paar kuud koos har­ju­ta­nud alg­koo­li­pois­te an­sam­bel Aru­kü­last. Bän­dis olid Kas­par Aleks Vel­ling, Kar­mo Sas­siad, Kris­to­fer Pe­dai, Sten-Mikk Jür­gen­son, Joo­nas Loos, Aron Sepp, Ee­rik Kaur ja Ro­bert Ot­sing.

Ka Must­i Pant­reid ju­hen­dav Ju­han Trump üt­les, et mee­li­tas pil­li män­gi­ma muu­si­ka­koo­li õpi­la­sed, laul­jad kut­sus Aru­kü­la pois­te­koo­rist: „Ku­na muu­si­ka­koo­lis on vii­ma­sel ajal pois­se suh­te­li­selt vä­he, kat­sun nen­de seast siis väl­ja nop­pi­da need, kes tões­ti jak­sa­vad ja jõua­vad kõi­ge muu kõr­valt ka sel­le­ga te­ge­le­da.“

Muu­si­ka­koo­li 6. klas­si tüd­ru­ku­te­bänd Kuu Pealt Kuk­ku­nud on sa­mu­ti Aru­kü­last. Ne­mad esi­ta­sid „Hea tu­ju lau­lu“. Kol­man­dat aas­tat te­gut­se­vas bän­dis mu­sit­see­ri­vad Sas­kia Vain­sa­lu, Bri­git­ta Puus­ta, Ele­rin Lind, Be­rit Traks, Kärt So­ko­lov ja Ka­di Adam­berg õpi­vad muu­si­ka­koo­lis ja alus­ta­sid bän­di­na Ju­han Trum­bi käe all, prae­gu ju­hen­dab neid Pää­su­lin­nu sol­fedžoõ­pe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt.

New Heights ja Bubb­les Raa­si­kult
Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­lis õpi­las­test loo­dud New Height­si koos­sei­sus olid koos laul­ja Kad­ri-Ann Ee­ri­ku ja trum­mar Kir­ke Loi­gu­ga la­val bas­si- ja bas­si­män­gi­jad Mai­ro Trump ja Kris­to­fer Vaik­saar Aru­kü­last. Ka New Height­si ju­hen­dab Liis-Ma­rii Vendt.

Raa­si­ku teine bänd Bubb­les on kol­me te­gut­se­mi­saas­ta jook­sul esi­ne­nud nii ko­ha­li­kel pi­du­del kui ka Ani­ja mõi­sa ja Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­nao­sas volb­ri­peol.

„Muu­si­ka­koo­li­bänd te­gi Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­lis Liis-Ma­rii Vend­ti ju­hen­da­mi­sel inst­ru­men­taal­pa­lu. Ühel päe­val kut­su­sid, et tu­le lau­la meie­ga üks lu­gu. Läk­sin ja jäin­gi,“ sõ­nas so­list And­ra Al­lik.

Pil­le män­gi­vad Eva-Mar­ta Pii­bor, Mer­lin Mä­gi, An­na Be­lo­va ja Har­di Oras. Kui­gi enamik tüd­ru­kutest õpi­b nüüd ju­ba Tal­lin­nas ja Har­di Oras Kuu­sa­lus, tu­le­vad nad kord nä­da­las Raa­si­ku­le proo­vi. Nen­de re­per­tuaar on ees­ti­keel­ne, ku­na ees­ti­keel­sed lood tõm­ba­vad rah­va pa­re­mi­ni käi­ma, sest teks­tist saa­dak­se aru. Esi­ta­tak­se nii va­ne­maid kui uue­maid lau­le. Bän­di­de ühis­kont­ser­dil esi­ta­ti „Pär­li­püüd­jat“, „15 ma­ga­ma­ta ööd“.

„Sel­li­seid esi­ne­mi­si võiks ol­la roh­kem, po­le mõ­tet bän­di te­ha, kui end näi­da­ta ei saa,“ mär­kis Mer­lin Mä­gi.

Aru­kü­la staažikaim bänd As­te­roi­did
Raa­si­ku val­last läk­sid vii­ma­se­na la­va­le As­te­roi­did, kus män­gi­vad 15-18aas­ta­sed noor­me­hed Aru­kü­last: Mai­ro Trump, Kris­to­fer Vaik­saar, Ind­rek Ta­ras, Ar­tur Sepp, Hend­rik Nord­heim Vil­berg. Nais­so­lis­ti Ka­ro­lin Pe­daid sel kor­ral ei ol­nud, lau­lis bän­di uus so­list, Tal­lin­na noor­mees Kas­par Po­ti­sepp, kes võe­ti sü­gi­sel kam­pa, et ha­ka­ta te­ge­ma roc­ki- ja džäs­si­lu­gu­sid.

„Oli­me aas­taid ta­ga­si na­gu tä­na need väi­ke­sed Mus­tad Pant­rid – kui esi­nes suur­te pois­te an­sam­bel Pil­ve­lõh­ku­jad, te­gi­me kaa­se­si­ne­ja­te­na oma de­büü­di ja in­nus­tu­si­me. Ehk said ne­mad nüüd meie esi­ne­mi­sest in­du,“ lau­sus Ar­tur Sepp.

As­te­roi­did pa­ni 6 aas­tat ta­ga­si kok­ku Ju­han Trump muu­si­ka­koo­li pois­test ja hak­kas neid ju­hen­da­ma. Nad on esi­ta­nud Smi­ler­si, Traf­fi­cu, Ter­mi­naa­to­ri, ka Len­na ja Liis Lem­sa­lu lau­le. Pub­li­ku­roh­keim esi­ne­mi­ne oli Aru­kü­la staa­dio­ni ava­mi­sel, män­gi­tud on ka koo­lis, rah­va­ma­jas, jaa­ni­tu­lel, bwän­di­de kok­ku­saa­mi­sel Raa­si­kul.

Nüüd va­li­vad bän­di­kaas­la­sed re­per­tuaa­ri ju­ba ise, ju­hen­da­ja ai­tab nei­le sea­deid te­ha ning kui on va­ja mõnd lau­lu ko­han­da­da või liht­sus­ta­da. Prae­gu on re­per­tuaar ees­ti­keel­ne, kuid As­te­roi­did soo­vi­vad ha­ka­ta ka ing­li­se­keel­seid lu­gu­sid te­ge­ma. Maail­mas ei löö ees­ti­keel­se­te lu­gu­de­ga lä­bi, tõ­de­vad nad.

Kuu­sa­lu räp­pa­rid Jozz ja Jack Shep­herd
Vii­ma­se­na as­tu­sid la­va­le räp­pa­rid Jozz ja Jack Shep­herd ehk klas­si­ven­nad Joo­sep Mürk ja Karl Ja­co Da­niel Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­sist. Neid olid toe­ta­mas pe­re­liik­med ja sõb­rad, koo­lik­laas­las­test fän­nid Kuu­sa­lust. Karl Ja­co Da­niel esi­nes det­semb­ris noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­lil Kuu­sa­lus, Joz­zi jaoks oli Aru­kü­las räp­pi­mi­ne esi­me­ne la­va­ko­ge­mus. Muu­si­kat po­le nad kumb­ki õp­pi­nud.

„Olen räp­pi­nud paar kuud, mul on Soundc­lou­dis ai­nult üks lu­gu, aga saht­lis­se olen vä­ga pal­ju kir­ju­ta­nud. Luu­le­tu­si hak­ka­sin va­rem te­ge­ma, mul on luu­le­ko­gu poo­le­li. Vaa­ta­sin, kui­das Ja­co rä­pib, ar­va­sin, et saan ka sel­le­ga hak­ka­ma ning hak­ka­si­me koos te­ge­ma. Ja­co teeb lõ­bu­sa­maid lu­gu­sid, mi­nu omad on ühis­kon­nak­rii­ti­li­se­mad. La­val vä­ga meel­dis,“ rää­kis Joo­sep Mürk.

Karl Ja­co Da­niel lei­dis, et ka­he­ke­si on la­val mõ­nu­sam: „Va­he­peal ar­va­sin, et ma ik­ka ei ta­ha siin esi­ne­da, hak­ka­si kõhk­le­ma. Aga kui lä­hed la­va­le ja näed pub­li­kut, kes kaa­sa ela­vad, närv kaob. Vä­ga äge oli, kui­das pub­lik kaa­sa lau­lis, ka väi­ke­sed lap­sed fil­mi­sid ja laul­sid.“
Aru­kü­las esi­ta­sid noo­red räp­pa­rid ka oma esi­me­se ühi­se, en­di elust kõ­ne­le­va lau­lu „Noo­red“, mil­le­le kumb­ki kir­ju­tas oma sal­mio­sa ning Joo­sep Mürk ka ref­rää­ni.

 

Eelmine artikkelRavi­mia­me­ti ju­hi ki­ri Kuu­sa­lu ja Lok­sa ap­tee­gi koh­ta
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­nil uus koos­seis