RAUL SIEM: „Raa­si­ku val­las läheb ee­lar­vest suu­r sum­ma tee­des­se.“

106
Raasiku val­la­va­nem RAUL SIEM.

Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM, vo­li­ko­gu võt­tis 13. veeb­rua­ril vas­tu val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve, kui­das se­da ise­loo­mus­ta­te?
„Tä­na­vu­se ee­lar­ve pea­mi­sed märk­sõ­nad on kas­va­vad ener­gia­hin­nad, eu­ri­bo­ri tõus ja pal­ga­sur­ve. Kui va­rem on val­laee­lar­ve suu­re­ne­mi­ne ol­nud ta­sa­kaa­lus, tu­lud ja ku­lud on suu­re­ne­nud enam-vä­hem sa­mas suu­rus­jär­gus, siis käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves on ku­lud ta­va­pä­ra­sest suu­re­mad. See tä­hen­dab väik­se­mat põ­hi­te­ge­vu­se tu­le­mit ja see­tõt­tu ka väik­se­mat in­ves­tee­ri­mis­või­me­kust. Usun, et nii suu­res ma­hus ku­lu­de kasv ei ole pü­siv ning järg­mis­te aas­ta­te ee­lar­ve­tes on ku­lud tu­lu­de­ga pa­re­mas ta­sa­kaa­lus.

Vaa­ta­ma­ta suu­re­le ku­lu­de kas­vu­le on meil tu­lu­de pool siis­ki 400 000 eu­ro võr­ra jooks­va­test ku­lu­dest suu­rem. See tä­hen­dab, et saa­me ka in­ves­tee­ri­da.“

Kui­das tu­lu­sid pla­nee­ri­si­te, kui pal­ju on ee­lar­ves pla­nee­ri­tud ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su kas­vu?
„Raa­si­ku vald on ee­lar­ve­tu­lu­de pla­nee­ri­mi­sel ol­nud ala­ti kon­ser­va­tiiv­ne, ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mi­se prog­noo­si­des ole­me ka käe­so­le­val aas­tal olu­li­selt kon­ser­va­tiiv­se­mad kui naa­ber­val­lad.

Mak­su­tu­lud tõu­se­vad eel­mi­se aas­ta ee­lar­ve­ga võr­rel­des kok­ku 11 prot­sen­ti, ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su kas­vu ole­me prog­noo­si­nud 8,6 prot­sen­ti. Kui aas­ta tei­ses poo­les sel­gub, et tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne on oo­da­tust pa­rem, siis on see po­si­tiiv­ne, kuid tea­tud puh­ver peab tä­na­päe­val ole­ma. Näi­teks möö­du­nud aas­tal, kui läk­si­me elekt­ri­bör­si­le, oli­gi kon­ser­va­tiiv­su­se põ­hi­mõ­te see, mis meid pin­nal hoi­dis, ning sai­me pla­nee­ri­tust kor­da­des kõr­ge­ma­te elekt­ri­ku­lu­de­ga ke­nas­ti hak­ka­ma.“

Ni­me­ta­si­te ee­lar­ve ühe märk­sõ­na­na pal­ga­sur­vet.
„Jah, ku­lu­de kõi­ge suu­rem kasv on seo­tud pal­ga­tõu­su­ga. See­kord­ne pal­ga­kasv on suu­rem kui ta­va­pä­ra­selt ja tin­gi­tud sel­lest, et rii­giee­lar­vest suu­ren­da­ti õpe­ta­ja­te töö­ta­su­sid. Rii­giee­lar­vest pal­ka saa­va­te õpe­ta­ja­te mär­ki­mis­väär­ne pal­ga­kasv te­ki­tas ot­sest reaal­set pal­ga­kas­vuoo­tust kõi­gi­le pe­da­goo­gi­list tööd te­ge­va­te­le ini­mes­te­le ja ka neile, kes saa­vad pal­ka val­laee­lar­vest. Ole­me leid­nud ra­ha, et jät­ka­ta las­teaiaõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su hoid­mist 90 prot­sen­dil koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­gast. Saa­me ka rii­gilt toe­tust, kuid toe­tus ei ka­ta las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ga­tõu­su, mis on val­laee­lar­ve­le olu­li­selt suu­rem ku­lu.“

Kui pal­ju tõu­se­vad val­la teis­tes al­la­su­tus­tes töö­ta­va­te ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te ning val­la­va­lit­su­se töö­ta­sud?
„Rii­gilt pal­ka saa­va­te õpe­ta­ja­te töö­ta­su­de tõus te­ki­tas pal­ga­tõu­su oo­tu­se kõi­ki­de­le. Suu­ren­da­me käe­so­le­val aas­tal kõi­gi val­la heaks töö­ta­va­te ini­mes­te töö­ta­su kesk­mi­selt 17 prot­sen­ti. Val­la­va­lit­su­se amet­kon­na pal­ga­tõus sel­le­ni pa­ra­ku ei küü­ni, amet­ni­ke pal­ga­tõus jääb um­bes 10 prot­sen­di juur­de. Val­la­va­ne­ma palk ei muu­tu.“

Aas­ta ta­ga­si an­tud in­terv­juus üt­le­si­te, et val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuur on lii­ga õhu­ke ja pa­re­ma tee­nu­se pak­ku­mi­seks on va­ja luua uu­si ame­ti­koh­ti. Val­la­va­lit­su­ses on ne­li uut ame­ti­koh­ta, kas pal­ga­ra­ha nen­de täit­mi­seks on ee­lar­ves ole­mas?
„Kui vii­si­me val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuu­ri­muu­da­tu­se vo­li­kok­ku, lep­pi­si­me kok­ku, et hak­ka­me uu­si ame­ti­koh­ti täit­ma mit­te kor­ra­ga, vaid vas­ta­valt va­ja­du­se­le ning või­bol­la ka osa­li­se koor­mu­se­ga. Tä­na ma ei jul­ge näi­teks öel­da, kas kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list peaks ko­he ole­ma sa­jap­rot­sen­di­li­se töö­koor­mu­se­ga või pii­sab esial­gu ka poo­le ko­ha­ga töö­ta­jast. Hal­duss­pet­sia­lis­ti on kind­las­ti kii­res­ti va­ja, sa­mu­ti aren­dus­juh­ti. Ku­na ee­lar­ve on vas­tu võe­tud, saa­me nüüd kon­kur­sid väl­ja kuu­lu­ta­da.“

Kui pal­ju saa­te 2023. aas­tal in­ves­tee­ri­da?
„In­ves­tee­rin­gu­te maht on ee­lar­ves 2,5 mil­jo­nit eu­rot. Kõi­ge suu­rem koht, ku­hu ra­ha pai­gu­ta­me, on val­la teed. Neis­se in­ves­tee­ri­me tä­na­vu 522 000 eu­rot. Sel­le eest vii­me mi­tu teed mus­ta kat­te al­la, alus­ta­me Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee tee ehi­ta­mist ja Pe­nin­gi-Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mist.

Spor­di­ra­ja­tis­tes­se in­ves­tee­ri­me ligi 300 000 eu­rot. Sel­le eest saa­me koos toe­tus­ra­ha­ga Aru­kül­la vä­li­jõu­saa­li ja Raa­si­ku­le pumpt­rac­ki ning alus­ta­da Raa­si­ku­le ter­vi­se­ra­ja te­ge­mist. Tä­na­vu on ka­vas ter­vi­se­ra­da pro­jek­tee­ri­da, kuid või­bol­la saa­me ha­ka­ta ka ehi­ta­ma, kui õn­nes­tub te­ha pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­han­ge koos.

Ener­gia­tõ­hu­su­se pro­jek­ti toel re­konst­ruee­ri­me ja au­to­ma­ti­see­ri­me val­la­ma­ja kesk­küt­te­süs­tee­mi ja ven­ti­lat­sioo­ni, val­la­ma­ja ka­tu­se­le pai­gal­da­tak­se päi­ke­se­pa­nee­lid. See on üle-eel­mi­sel aas­tal alus­ta­tud pro­jek­ti jätk, tä­na­vu­ses ee­lar­ves on sel­le jaoks 600 000 eu­rot.

In­ves­tee­ri­me ka Raa­si­ku reo­vee­pu­has­tus­jaa­ma või­me­ku­se tõst­mis­se. Sel­leks eral­da­me OÜ­-le Ra­ven 400 000 eu­rot. Li­saks lõ­pe­ta­me tä­na­vu eel­mi­se aas­ta suu­re­mad pro­jek­tid – Raa­si­kul Nur­me tä­na­val sot­siaal­kor­ter­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se ja Raa­si­ku las­teaia li­sa­rüh­ma ehi­tu­se. Vii­me lõ­pu­le ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li fas­saa­di ja sis­se­pää­su­de re­konst­ruee­ri­mi­se.“

Üt­le­si­te, et ee­lar­ve tu­lu­de-ku­lu­de va­he on 400 000 eu­rot. Kas see tä­hen­dab, et suu­re­ma osa in­ves­tee­rin­gu­te jaoks võ­ta­te lae­nu?
„Sih­tots­tar­be­li­si toe­tu­si saa­me in­ves­tee­rin­gu­teks li­gi 600 000 eu­rot, kuid tõe­näo­li­selt va­ja­me in­ves­tee­rin­gu­te jaoks veel tões­ti 1-1,4 mil­jo­nit eu­rot lae­nu. Val­la fi­nants­sei­sund ei ole kehv ja ole­me või­me­li­sed in­ves­tee­rin­gu­teks lae­nu võt­ma. Sel­le on­gi ta­ga­nud kon­ser­va­tiiv­se pla­nee­ri­mi­se põ­hi­mõ­te.“

Eel­mi­sel aas­tal ra­ken­da­si­te Raa­si­ku val­las es­ma­kord­selt kaa­sa­vat ee­lar­vet. Kui­das tä­na­vu?
„Kaa­sa­va ee­lar­ve jaoks on ka 2023. aas­ta ee­lar­ves 10 000 eu­rot. Plaa­ni­me kaa­sa­va ee­lar­ve menetlemise kor­da vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil vei­di muu­ta. Eel­mi­sel aas­tal ra­ken­da­si­me se­da esi­mest kor­da, nüüd vaa­ta­me üle prak­ti­kas sel­gu­nud kit­sas­ko­had ja tee­me va­ja­li­kud muu­da­tu­sed. Eel­kõi­ge soo­vi­me muu­ta lii­ga bü­rok­raat­lik­ku me­net­lusp­rot­ses­si vei­di lü­he­maks, et ot­su­sed sün­nik­sid kii­re­mi­ni, sest se­da kii­re­mi­ni saa­vad ini­me­sed ha­ka­ta kaa­sa­va ee­lar­ve pro­jek­te el­lu vii­ma.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelVas­tus ava­li­ku­le aru­pä­ri­mi­se­le ehk õi­gus­rii­gi toi­mi­mi­sest Raa­si­ku val­las