Vas­tus ava­li­ku­le aru­pä­ri­mi­se­le ehk õi­gus­rii­gi toi­mi­mi­sest Raa­si­ku val­las

153
Suvila 24c kinnistu (eskiisil ülal vasakul), kuhu kavandatakse 6 korteriga elamut, asub Aruküla eramute piirkonnas Suvila tänava ja Talve tee nurgal.

RAUL SIEM

25.01.2023 Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­ti Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te Mih­kel Must, Ma­rian­ne Põld, And­re Sepp, And­res Kal­las­te, Ivar Vil­berg, Tii­na Rüh­ka ja Lau­ri Bet­lem ava­lik aru­pä­ri­mi­ne Su­vi­la tn 24c Aru­kü­la kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­se koh­ta.

Ku­na aru­pä­ri­mi­ses esi­ta­tud kü­si­mus­te­le an­tud vas­tu­sed on ma­hu­kad ja le­he­pind pii­ra­tud, siis käe­so­le­vas vas­tu­ses ei kes­ken­du liig­selt de­tai­li­des­se, vaid toon esi­le üks­nes loo ole­mu­se. Kel­lel hu­vi, saab aru­pä­ri­mi­se­le an­tud vas­tu­se ter­vik­teks­ti­ga tut­vu­da Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel raa­si­ku.ee.

2021. aas­tal müüs eel­mi­ne val­la­va­lit­sus enam­pak­ku­mi­se teel kin­nis­tu Aru­kü­la män­ni­kus. Val­la­va­lit­sus keh­tes­tas ni­me­ta­tud kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, mis lu­ba­sid ehi­ta­da kin­nis­tu­le ku­ni 12 meet­rit kõr­ge ja 500 m2 ehi­tu­sa­lu­se pin­na­ga ka­he kor­te­ri­ga ela­mu. Ku­na kin­nis­tu uus oma­nik pi­das sel­lis­te ehi­tus­mah­tu­de­ga ka­he kor­te­ri­ga ela­mu ehi­ta­mist ab­surd­seks monst­ru­miks, siis esi­tas ta uue­le val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se uu­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te saa­mi­seks. Uus oma­nik esi­tas taot­lu­se hoo­ne­le, kus vä­hen­das ehi­ti­se kõr­gust 7,5 meet­ri­ni ja ehi­tu­sa­lu­se pin­na 320 ruut­meet­ri­ni, kuid ma­hu­tab ka­he kor­te­ri ase­mel 6 kor­te­rit. See ehi­tis saaks ole­ma oma mah­tu­delt ja es­tee­ti­li­selt mõist­li­kum ning väl­ja­ku­ju­ne­nud elu­kesk­kon­da so­bi­lik. Val­la­va­lit­sus lei­dis, et esi­ta­tud la­hen­dus oli olu­li­selt so­bi­vam kui eel­mi­se val­la­va­lit­su­se väl­jas­ta­tud ja keh­ti­vad tin­gi­mu­sed ning al­ga­tas ava­li­ku pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te me­net­lu­se.

Pla­nee­rin­gu me­net­lust on aga saat­nud ko­he al­gu­sest aru­saa­ma­tu eba­mõist­lik sur­ve kind­lalt hu­vig­ru­pilt, kes on püüd­nud iga­külg­selt ta­kis­ta­da me­net­lu­se lä­bi­vii­mist ja se­da prot­ses­si po­li­ti­see­ri­da. Val­la­va­lit­sust süü­dis­ta­tak­se aru­pä­ri­mis­te­le mit­te­vas­ta­mi­ses, me­net­lu­se mit­te­lõ­pe­ta­mi­ses, ava­li­kust ar­va­mu­sest „üle­rul­li­mi­ses“ jne. Ava­lik­ku­se­le püü­tak­se jät­ta mul­jet, et Aru­kü­la män­ni­kus­se soo­vi­tak­se ehi­ta­da to­hu­tu kor­te­re­la­mu. Prot­ses­si on kaa­sa­tud nii sot­siaal­mee­dia kui ka ko­ha­lik aja­leht. Lä­bi on vii­dud rah­vaal­ga­tus um­bu­sal­du­se aval­da­mi­seks val­la­va­ne­ma­le. Sel­le­le mõ­ju­tus­kam­paa­nia­le te­hak­se po­lii­ti­list ka­tet ko­ha­li­ke opo­sit­sioo­ni­po­lii­ti­ku­te poolt. Ko­gu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­tud me­net­lust võr­rel­dak­se lau­sa kait­se­mi­nis­tee­riu­mi te­ge­vu­se­ga Nur­si­pa­lu õp­pe­väl­ja­ku üm­ber toi­mu­va­ga.

Ole­ne­ma­ta as­jao­lust, kus val­la­va­lit­sus on hu­vi­ta­tud isi­ku­te­le sel­gi­ta­nud, et ehi­tis ei eri­ne oma mah­tu­delt ta­va­pä­ra­sest ühe­pe­ree­la­must, me­net­lu­se käi­gus on ar­ves­ta­tud kõi­ki ava­li­kul aru­te­lul esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga ning need on vii­dud sis­se keh­tes­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes­se, süü­dis­ta­vad hu­vig­ru­pi liik­med val­la­va­lit­sust ik­ka­gi ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga mit­tear­ves­ta­mi­ses. Hu­vig­ru­pi esin­da­jad on väl­jen­da­nud ava­li­kul aru­te­lul sei­su­koh­ta, kus neid te­ge­li­kult ei hu­vi­ta, et nen­de ar­va­mus­te ja sei­su­koh­ta­de­ga on ar­ves­ta­tud. Neid ra­hul­dab üks­nes olu­kord, kui se­da ehi­tist ni­me­ta­tud kin­nis­tu­le ei tu­le. Sel­leks on nad lu­ba­nud te­ha kõik en­dast ole­ne­va.

Sel­lest tu­le­ne­valt te­kib õi­gus­ta­tud kü­si­mus, kel­le hu­vi­des kõ­nea­lu­ne ak­tiiv­ne hu­vig­rupp ja ka opo­sit­sioo­ni­saa­di­kud te­gut­se­vad? Kind­las­ti ei ole need Aru­kü­la män­ni­ku piir­kon­na ela­ni­ke hu­vid, sest kui­das se­da tei­si­ti tõl­gen­da­da, kui ol­lak­se vas­tu hoo­ne­le, mis on elu­kesk­kon­da so­biv ja olu­li­selt väik­se­ma­te mõõt­me­te­ga, kui eel­ne­valt keh­ti­nud tin­gi­mu­sed et­te nä­gid.

Val­la­va­lit­sus möö­nab, et mõ­ni­kord või­vad­ki pla­nee­ri­mis­me­net­lus­te ava­li­kud aru­te­lud min­na emot­sio­naal­seks. Kind­las­ti on olu­kor­di, kus ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na har­ju­mus­pä­ra­sed tin­gi­mu­sed või­vad muu­tu­da ja te­ki­ta­da vas­tu­sei­su. Kuid käe­so­le­val ju­hul ei ole te­gu sel­li­se juh­tu­mi­ga. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­li­kul aru­te­lul ja val­la­vo­li­ko­gu pla­nee­ri­mis- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni is­tun­gil väl­jen­da­sid hu­vig­ru­pi esin­da­jad kor­du­valt sei­su­koh­ta, et kui nad olek­sid tead­nud, et kõ­nea­lu­se­le kin­nis­tu­le saab ehi­ta­da väi­ke­se kor­te­re­la­mu, siis olek­sid nad ise sel­le kin­nis­tu soe­ta­mi­sest ol­nud hu­vi­ta­tud. Sel­li­ne sei­su­ko­ha väl­jen­dus näi­tab ko­gu sel­le hu­vig­ru­pi mo­ti­vat­sioo­ni hoo­pis sel­ge­mas val­gu­ses. Vas­tu­seis on pi­gem tin­gi­tud isik­li­kust äri­hu­vist, mis on omal ajal nur­ju­nud. Sel­le te­ge­vu­se­ga püü­tak­se sur­ves­ta­des val­la­va­lit­sust val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­se abil luh­tu­nud äriot­sust en­da ka­suks ta­ga­si pöö­ra­ta.

Kah­juks ei ole har­vad sel­li­sed juh­tu­mid, kus oma­va­lit­su­sed ise või oma­va­lit­sus­te kau­du sur­ves­ta­tak­se kin­ni­sas­ja­de oma­nik­ke nii in­ten­siiv­selt, et vii­mas­te kan­na­tus kat­keb ja nad on sun­ni­tud oma kin­nis­va­ra pool­mui­du võõ­ran­da­ma. Loo­mu­li­kult on uued os­tu­hu­vi­li­sed ko­he plat­sis ja neid na­gu käe­so­lev juh­tum näi­tab, ei ole va­ja kau­gelt ot­si­da.

Tä­na Raa­si­ku val­las või­mul olev koa­lit­sioon sel­list 90nda­te maf­fias­tii­lis mõ­ju­tus­te­ge­vust ei akt­sep­tee­ri! Val­la­va­lit­sus läh­tub oma te­ge­vu­ses lä­bi­paist­vu­sest, keh­ti­vast õi­gu­sest, kaa­lu­des as­jao­lu­sid ja ava­lik­ke hu­ve. Kõik val­lae­la­ni­kud on sea­du­se ees võrd­sed. Too­ni­tan, et keh­tes­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed on lä­bi­nud iga­külg­selt kor­rekt­se ava­li­ku me­net­lu­se ja sel­le käi­gus on ar­ves­ta­tud kõi­ki­de puu­tu­must oma­va­te ko­ha­li­ke ela­ni­ke si­su­lis­te ar­va­mus­te­ga. Val­la­va­ne­ma­na pean keh­ti­vast õi­gu­sest kin­ni­pi­da­mist meie val­la õig­la­se ja lä­bi­paist­va juh­ti­mi­se ga­ran­tiiks ja se­da täie tõ­si­du­se­ga.

Val­la­va­ne­ma­le on opo­sit­sioo­ni­saa­di­ku­telt tä­na­seks esi­ta­tud um­bu­sal­du­sa­val­dus. Ole­ne­ma­ta sel­lest, et aval­du­se si­su ei kan­na­ta krii­ti­kat, on see sel­ge märk, et val­la en­di­sed või­mu­rid ja ot­sus­ta­jad tun­ne­ta­vad oma või­mu kao­ta­mist val­las ja see sun­nib neid te­ge­ma mee­le­heit­lik­ke pin­gu­tu­si.

Mul on kah­ju tõ­de­da, et Raa­si­ku val­la ela­nik­ke on ek­si­ta­tud kõ­nea­lu­se hu­vig­ru­pi esin­da­ja­te ja opo­sit­sioo­ni­saa­di­ku­te isik­li­ke ja po­lii­ti­lis­te ma­ni­pu­lat­sioo­ni­de­ga. Val­la­va­ne­ma­na kin­ni­tan, et Raa­si­ku val­las toi­mi­vad õi­gus­rii­gi põ­hi­mõt­ted ja need pea­vad jää­ma keh­ti­ma.

Eelmine artikkelRAUL SIEM: „Raa­si­ku val­las läheb ee­lar­vest suu­r sum­ma tee­des­se.“
Järgmine artikkelAni­ja val­la au­ko­da­ni­ku tii­tel pos­tuum­selt AND­RUS OLES­KI­LE