Tal­lin­na 32. kesk­koo­li näi­tet­rupp tu­leb Kol­ga­kül­la eten­du­se­ga 1944. aas­ta põ­ge­ne­mi­sest

512
Tal­lin­na 32. kesk­koo­li teat­rit­rupp KOKK pä­rast la­vas­tu­se „Suur mi­nek“ esie­ten­dust. Ees va­sa­kult tei­ne on Kol­ga koo­li vi­list­la­ne CAT­LYN RE­BAS, ta­ga va­sa­kult tei­ne on UKU-KRIST­JAN SASS Kol­gast. Fo­to Ind­rek Kal­bus

„Mõt­le­si­me va­rem, et rää­gi­me sel­les la­vas­tu­ses aja­loost, aga nüüd on ko­du­maalt põ­ge­ne­mi­ne Uk­rai­na sõ­ja tõt­tu prae­gu­ne reaal­sus,“ üt­leb Kol­ga koo­li vi­list­la­ne ja la­vas­tu­se üks peao­sa­täit­jaid CAT­LYN RE­BAS.

Kol­ga koo­lis kolm aas­tat ta­ga­si 9. klas­si lõ­pe­ta­nud Cat­lyn Re­bas, Kert­tu Saag­pakk ja Uku-Krist­jan Sass õpi­vad Tal­lin­na 32. kesk­koo­li 12. klas­sis, mis on teat­ri­kal­la­ku­ga ehk teat­rik­lass. Pü­ha­päe­val, 27. märt­sil oli Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas 32. kesk­koo­li teat­ri­suu­na õpi­las­te lõ­pu­töö­na val­mi­nud la­vas­tu­se „Ku­na­gi prae­gu“ esie­ten­dus. La­val olid ka kõik kolm en­dist Kol­ga õpi­last. Lõ­pu­la­vas­tu­se esie­ten­du­se­ga tul­di Kol­ga­kül­la tä­nu ko­ha­li­ke­le osa­täit­ja­te­le. Lõ­pu­la­vas­tust män­gi­tak­se veel Tü­ri kul­tuu­ri­kes­ku­ses, Tar­tus ER­Mis ja Tal­lin­nas.

Saa­bu­val pü­ha­päe­val, 10. ap­ril­lil esi­ne­vad 32. kesk­koo­li õpi­la­sed taas Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Koo­li näi­te­ring KOKK ehk Kuns­ti­li­selt On Kõik Kor­rekt­ne güm­naa­siu­mio­sa õpi­la­sed män­gi­vad 1944. aas­tal Ees­tist põ­ge­ne­nu­te mä­les­tus­tel tu­gi­ne­vas la­vas­tu­ses „Suur mi­nek“. Näi­tet­rup­pi KOKK kuu­lu­vad ja eten­du­ses osa­le­vad ka Cat­lyn Re­bas ja Uku-Krist­jan Sass. Cat­lyn Re­bas on üks peao­sa­täit­ja, ta ke­has­tab naist, kes põ­ge­nes Nõu­ko­gu­de oku­pat­sioo­ni eest es­malt Root­si ja eda­si Aust­raa­lias­se. Uku-Krist­jan Sass män­gib Nõu­ko­gu­de Ees­ti pio­nee­ri.

La­vas­tus „Suur mi­nek“ koos­neb Loo­ne Ot­sa ka­hest lü­hi­näi­den­dist – „Üle seits­me me­re“ ja „Kut­su­ma­ta kü­la­li­sed“. Näi­den­did on 2020. ja 2021. aas­tal kir­ju­ta­tud oku­pat­sioo­ni­de ja va­ba­du­se muu­seu­mi Va­ba­mu se­mi­na­ri­deks „Min­na ei ta­ha, kuid jää­da ei saa“. Näi­den­did la­vas­tas koos oma õpi­las­te­ga 32. kesk­koo­li teat­riõ­pe­ta­ja Eva Kal­bus. Eten­du­sed tu­le­vad veel Palm­se mõi­sas, Tar­tus ER­Mis ja Tal­lin­nas Tel­lis­ki­vi loo­me­lin­na­kus.

Tal­lin­na 32. kesk­koo­li abi­tu­rient Cat­lyn Re­bas ju­hen­dab näi­tet­ru­pi KOKK 4.-6. klas­si õpi­la­si. Ta ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sõi­dab koo­li­päe­vi­ti hom­mi­kul oma ko­dust Kol­ga lä­he­dalt Tal­lin­nas­se ja õh­tul ta­ga­si. Kol­gast sõi­da­vad koo­li­päe­va­del pea­lin­na sa­mu­ti klas­si­kaas­la­sed Kert­tu Saag­pakk ja Uku-Krist­jan Sass.

Cat­lyn Re­bas: „Teat­ri­suu­na lõ­pu­la­vas­tus „Ku­na­gi prae­gu“ on do­ku­men­taal­ne pil­gu­heit me en­da maail­ma, kok­ku on pan­dud meie­ga teh­tud in­terv­juu­de põh­jal ja la­vas­tu­ses esi­ne­me iseen­da­na. Kol­ga­kü­las läks eten­dus vä­ga häs­ti, saal oli peaae­gu täis.“

Noo­red loo­da­vad, et Kol­ga­kül­la tul­lak­se vaa­ta­ma ka 1944. aas­ta suur­põ­ge­ne­mist ka­jas­ta­vat la­vas­tust. Cat­lyn Re­bas tõ­deb, et kah­juks on see prae­gu vä­ga aja­ka­ja­li­ne: „Kui 2020. aas­tal näi­den­di esi­me­se osa proo­vi­de­ga alus­ta­si­me ja ku­ni Uk­rai­na sõ­ja al­gu­se­ni mõt­le­si­me, et rää­gi­me aja­loost, aga nüüd on see meie jaoks mi­da­gi muud. Oku­pat­sioo­ni eest oma ko­du­dest põ­ge­ne­mi­ne toi­mub siin­sa­mas Eu­roo­pas, põ­ge­nik­ke tu­leb ka Ees­tis­se, ning mõis­ta­me ja tun­ne­ta­me se­da tee­mat teist­moo­di, pal­ju lä­he­malt.“

Tal on soov teat­ri­te­ge­mi­se­ga jät­ka­ta, mais al­ga­vad Teat­ri- ja Muu­si­kaa­ka­dee­mia sis­seas­tu­mis­kat­sed. La­va­kuns­ti­koo­li kan­di­dee­ri­jaid on tä­na­vu 328.

Eelmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker U12 pois­te­le Flo­ra Sp­ring Cup’i võit
Järgmine artikkelKRIS­TIAN JAA­NI: „Val­mis tu­leb ol­la igaks tor­miks.“